Seminaras „Moksleivių vertinimas – integrali ugdymo proceso dalis“

Home > Kvalifikacijos tobulinimas > Programos > Pedagogika > Seminaras „Moksleivių vertinimas – integrali ugdymo proceso dalis“

Seminaras „Moksleivių vertinimas – integrali ugdymo proceso dalis“

Lektorė


Loreta Šernienė Alytaus «Volungės» pagrindinės mokyklos rusų (užsienio) kalbos mokytoja  ekspertė, projekto „Vertinimas ugdymo procese“  koordinatorė

Anotacija


Dabartiniu metu, įgyvendinant atnaujintose BP ir „Mokinių pažangos ir pasiekimų sampratoje“ iškeltus vertinimo kaitos tikslus, uždavinius ir nuostatas, aktualiu tampa mokytojų gebėjimas organizuoti ugdymo procesą taip, jog būtų siekiama užsibrėžtų ugdymo tikslų per konkretaus dalyko mokymąsi pasitelkiant formuojamojo vertinimo metodikas. Todėl ypač aktualiu tampa gebėjimas taikyti vertinimo metodikas mokinių motyvacijai kelti. Mokytoja ekspertė Loreta Šernienė dalyvavo ŠMM Europos kalbų aplanko rengimo ir pilotavimo projekte, Mokinių pažangos ir pasiekimų kaitos projekte (L. Šernienė – viena iš projekto koordinatorių) pademonstruos mokytojams, kaip įgyvendinti bendruosius ugdymo tikslus bei naujas mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo nuostatas, kaip efektyviau  organizuoti ugdymo procesą. Mokytoja metodininkė Reda Valančienė pateiks pavyzdžių iš savo praktikos.
Mokytojams, dirbantiems su atnaujintomis BP, svarbiausiu ir sudėtingiausiu darbu tapo ugdymo turinio atranka ir planavimas. Tik tada mokytojas gali tikslingai kelti uždavinius ir tikslus kaip atskiroms ugdymo pakopoms, taip ir atskiroms pamokoms. Tik tada mokytojas gali sėkmingai organizuoti mokymo procesą su konkrečia mokinių grupe. Juk atsinaujinus Bendrosioms programoms ir jose numatytiems tikslams, siekiama nuimti mokymosi krūvius per ugdymo proceso organizavimą. Mokytojai gaus žinių apie naujas rekomendacijas ugdymo proceso planavimui, organizavimui. Jiems bus suteikta galimybė patiems atrinkti ugdymo medžiagą konkrečios pamokos uždaviniams įgyvendinti: mokytojai mokysis kelti uždavinius, parinkti atsiskaitymo formą ir vertinimo metodus. Tai padės efektyviau organizuoti ugdymo procesą, atsižvelgiant į visas naujoves ir reikalavimus, keliamus naujausiuose švietimo dokumentuose, kai mokytojai tampa mokinio pagalbininkais mokantis.

 Programos tikslas


  1. Formuoti teigiamas nuostatas naujovėms, rengti mokytojus tapti savarankiškais ugdymo proceso organizatoriais.
  2. Parodyti mokytojams galimybes, kaip kelti mokinių mokymosi motyvaciją tikslingai organizuojant ugdymo procesą ir taikant įvairius vertinimo būdus bei metodus.

 Programos uždaviniai


  1. Skatinti naujovių diegimą ugdymo procese, taikant formuojamojo vertinimo metodus, tikslingai organizuoti apibendrinamąjį vertinimą
  2. Supažindinti su moksleivių vertinimu ugdymo procese, pagrįstu nauja vertinimo koncepcija.
  3. Ruošti mokytojus planuoti vertinimą, keliant uždavinius kiekvienai pamokai.

Parašykite komentarą