Seminaras „Šiuolaikinės pamokos vadyba“

Home > Kvalifikacijos tobulinimas > Programos > Pedagogika > Seminaras „Šiuolaikinės pamokos vadyba“

Seminaras „Šiuolaikinės pamokos vadyba“

Lektorė


Prienų rajono Skriaudžių pagrindinės mokyklos direktorė, mokyklų veiklos kokybės išorės vertintoja Renata Liagienė

Anotacija


Patvirtintos atnaujintos Bendrosios ugdymo programos (visoms 1–12 klasėms) kelia naujus kokybinius reikalavimus pamokos planavimui. Jei anksčiau kabėta apie tai, ko mokytojas mokys, ką pasakos, tai dabar – kaip jis įtrauks mokinius į veiklą, kokiais būdais sieks, kad mokiniai žinias, kurias gauna per pamoką, mokėtų taikyti praktiškai, patys darytų išvadas, kurtų, parinktų problemos sprendimo būdus. Šiuolaikinės pedagogikos dėmesio centre – vaikas ir jo mokymosi rezultatai, todėl vertinimas – itin svarbi šiuolaikinės pamokos dalis, skatinanti mokytis. Stengiamasi, kad jis būtų lankstus ir teiktų informaciją apie pamokos uždavinių įgyvendinimą.
Mokyklų išorinio vertinimo metu  surinkti duomenys rodo, kad daugumoje mokyklų tobulintini aspektai yra atskiros pamokos dalys. Mokyklose vis dar vyrauja mokymo paradigma, tik atskirose pamokose mokytojai pereina prie mokymosi paradigmos. Daugumoje mokyklų mokytojai planuoja savo veiklą pamokose, t. y. aiškinimą, tik dalyje stebimų pamokų veiklą yra nukreipta į aktyvų mokinių mokymąsi, informacijos ieškojimą ir jos pritaikymą. Vertinant mokyklos veiklos sritis ir temas ugdymas ir mokymas(is) dažniausiai vertintose mokyklose vertinimas patenkinamai, tinkamai, bet yra ką tobulinti, verta sustiprinti ir išplėtoti.
Ši programa yra skirta pamokos planavimo tobulinimui, kaip nuoseklios veiklos, nukreiptos į   aktyvų mokinio darbą, organizavimui. Besimokydami mokyklų vadovai, įvairių dalykų mokytojai (pedagogai) turės galimybių  įsigilinti į šiuolaikinio mokymo(si) sampratą, įgyti teorinių žinių ir pabandyti praktiškai, kaip galima planuoti ir organizuoti pamoką ir tokiu būdu patobulins savo praktinius įgūdžius.

Programos tikslas


Plėtoti mokyklų vadovų ir mokytojų gebėjimus planuoti pamoką ir ją organizuoti, atsižvelgiant į šiuolaikinius reikalavimus pamokai.

Programos uždaviniai


  1. Mokytis formuluoti pamatuojamus pamokos uždavinius.
  2. Pagal pamokos uždavinius planuoti mokytojo ir mokinių veiklą, nukreiptą į aktyvų mokymąsi, skatinančią mokinių mokymosi motyvaciją, tinkamas mokymo priemones.
  3. Išanalizuoti galimus pagalbos būdus mokiniams pamokoje.
  4. Akcentuoti neformalaus vertinimo metu gautos informacijos panaudojimą ir perdavimą mokiniams.
  5. Mokytis pamatuoti individualią mokinių pažangą pamokoje, lyginat su išsikeltu pamokos uždaviniu.
  6. Padėti pasirengti mokyklų bendruomenėms išorės vertinimui.

Parašykite komentarą