Seminaras „Vaikų sveikatos raida ir jos sutrikimai“

Home > Kvalifikacijos tobulinimas > Programos > Pedagogika > Seminaras „Vaikų sveikatos raida ir jos sutrikimai“

Seminaras „Vaikų sveikatos raida ir jos sutrikimai“

Lektorė


Doc. dr. Skaistė Laskienė

Anotacija


Tyrimais įrodyta, kad vaikai, kurių ugdomoji aplinka yra geranoriška ir šilta bei orientuota į konkretaus vaiko poreikius, rečiau serga įvairiomis ligomis, mažiau agresyvūs ir stabilūs sunkiose situacijose, lengviau susitvarko su asmeniniais išgyvenimais ir greičiau nusiramina.
Tiek mokslininkų, tiek praktikų manymu, ugdymo aplinka lemia sąveikos tarp skirtingų poreikių vaikų ir jų ugdytojų pobūdį, bet ugdymo principai išlieka tokie pat – stengiamasi atsižvelgti į kiekvieno galias, gebėjimus, ypatumus. Siekiant, kad specialiųjų poreikių vaikų integracija būtų sėkminga, būtina tobulinti pedagogų gebėjimą taikyti inovatyvius darbo metodus, skatinti ugdymo įstaigos ir kitų institucijų partnerystę bei šiuolaikiškus ugdymo administravimo metodus. Svarbu, kad būtų sukurta tokia aplinka, kurioje auklėtiniai gerbtų vienas kitą, padėtų vienas kitam, pripažintų ir toleruotų vienas kito skirtumus, siektų bendrų tikslų, naudodamiesi savo gebėjimais, individualiomis galimybėmis, prisiimdami atsakomybę už savo elgesį.
Darbas su skirtingų gebėjimų vaikais reikalauja ne tik teigiamo požiūrio į kiekvieną ugdytinį, bet ir specialiųjų poreikių vaiko ypatingumų ir galimybių pažinimo, gebėjimo kompensuoti, „apeiti“ jo silpnąsias puses bei remtis stipriosiomis.
Konstatuotina, jog ugdytojams vis dar trūksta žinių bei įgūdžių, įgalinančių ugdyti vaikų gebėjimą spręsti emocines problemas, valdyti neigiamas emocijas, pripažinti negatyvius jausmus kaip gyvenimo situacijų išdavas, sunkias situacijas naudoti kaip galimybę mokyti vaikus svarbių elgesio strategijų ir nustatyti su jais artimesnius santykius. Taigi pedagogams būtina įgyti žinių ir gebėjimų, įgalinančių ugdyti skirtingų (specialiųjų) ugdymo poreikių turinčius vaikus, sukuriant sveiką bei kūrybišką aplinką.

Programos tikslas


Tobulinti pedagogų kvalifikaciją, susijusią su socialine kompetencija ir asmenine kompetencija, kurios itin aktualios skirtingų poreikių vaikų ugdymo procese.

Programos uždaviniai


  1. Supažindinti su vaikų sveikatos raida ir sutrikimais, vaikų asmenybės ugdymo prielaidomis ir galimybėmis, atskleidžiant ikimokyklinio amžiaus vaikų kognityvinės, fizinės ir psichosocialinės raidos ypatumus.
  2. Supažindinti su pagrindinėmis asmeninėmis bei socialinėmis pedagogo kompetencijomis, būtinoms dirbant su skirtingų ugdymo poreikių vaikais.
  3. Išmokyti įvertinti aplinkos iššūkius ir socialinės atsakomybės mastą bei asmeninės atsakomybės ir asmenybės brandos svarbą.
  4. Supažindinti su neigiamų emocijų valdymo technika ir elgesio modifikavimo galimybėmis.

Parašykite komentarą