Seminaras „Išlaisvinto kūrybiškumo puoselėjimo patirtis Kauno lopšelyje – darželyje „Rasytė”

Home > Kvalifikacijos tobulinimas > Programos > Pedagogika > Seminaras „Išlaisvinto kūrybiškumo puoselėjimo patirtis Kauno lopšelyje – darželyje „Rasytė”

Seminaras „Išlaisvinto kūrybiškumo puoselėjimo patirtis Kauno lopšelyje – darželyje „Rasytė”

Lektorė


Direktorė Rita Vaškelienė

Anotacija


Šiandieninėje visuomenėje vaiko ugdymui skiriama daug dėmesio. Ikimokyklinio ugdymo įstaigoje įgytos žinios, gebėjimai turi įtakos asmenybės formavimuisi. Organizuojant ugdymo procesą, sudaromos  sąlygos  vaikams  išbandyti įvairias veiklas, kuriose atskleistų jų gebėjimai, polinkiai.
Kiekviena veikla, glaudžiai bendradarbiaujant su šeima, sudaro puikias galimybes vaikui ugdytis socialinei, pažinimo, kalbos ir komunikavimo, sveikatos saugojimo bei meninei kompetencijoms.  Programos dalyviai turės galimybę pasidalinti gerosios patirties sklaida ugdymo procese, dalyvaujant auklėtojoms, specialistams; ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai įgis naujų ugdymo(si) proceso valdymo ir aplinkų kūrimo kompetencijų, sužadins motyvaciją perimti ir reflektuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo inovacijas, padės įgyti reikiamų žinių ir praktinių įgūdžių, kūrybiškai atnaujinant ugdomojo proceso organizavimą, diegiant  regio Emilia metodo elementus.

Programos tikslas


Supažindinti su naujais ugdymo metodais vaikų kūrybiškumui puoselėti

 Programos uždaviniai


  1. Aptarti projektų metodo taikymo aktualumą ir galimybes ikimokyklinėse įstaigose;
  2. Pristatyti įstaigos auklėtojų ir  specialistų ugdymo metodų ir formų įvairovę, ugdant kūrybingą, laisvą vaiką.
  3. Aptarti Regio Emilia metodo taikymo aktualumą ir galimybes ikimokyklinėse įstaigose.
  4. Pateikti grupių kūrybinius projektus ir juos analizuoti.
  5. Pasidalinti praktine patirtimi, diegiant „idėjų banką“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procese.

Parašykite komentarą