Seminaras „Edukacinių aplinkų kūrimas mokykloje“

Home > Kvalifikacijos tobulinimas > Programos > Mokykla > Seminaras „Edukacinių aplinkų kūrimas mokykloje“

Seminaras „Edukacinių aplinkų kūrimas mokykloje“

Lektorė


Daiva Žiogienė – Anykščių švietimo centro metodininkė.

Anotacija


Šiandien pakitusi mokymo paradigma reikalauja iš mokyklos vadovo ir mokytojų naujų žinių, gebėjimų ir vertybinių nuostatų, kurios būtų nukreiptos ne tik į konkretų rezultatą, bet ir į tai, kad mokiniams būtų sudarytos visapusiškos sąlygos mokytis, dalyvauti ugdymo turinio planavimo pasirenkant mokymo priemones, sukuriant mokytis skatinančią aplinką.
Todėl edukacinių  aplinkų  kūrimo kompetencija – viena svarbesnių tiek mokytojo, tiek mokyklos vadovo tobulintinų kompetencijų. Bendrojo lavinimo mokykloms keliamas itin svarbus uždavinys – užtikrinti mokinių poreikius atitinkančių mokymosi aplinkų sukūrimą, aprūpinti šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis, sudaryti sąlygas naudotis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis. Šia programa norime pristatyti Anykščių Antano Baranausko vidurinės mokyklos  patirtį, kuriant edukacines aplinkas, galimybes organizuoti mokinių ugdymo procesą, integruoti veiklas bei pasiekti geriausią rezultatą. Šia programa siekiame atskleisti gerąją mokyklų darbo patirtį tobulinant mokytojų ugdymosi aplinkų kūrimo kompetenciją.

Programos tikslas


Supažindinti su Anykščių Antano Baranausko vidurinės mokyklos gerąja darbo patirtimi kuriant edukacines aplinkas.

 Programos uždaviniai


  1. Apžvelgti ugdymo/si aplinkų kūrimo kompetencijos teorinius aspektus.
  2. Aptarti edukacinių aplinkų formavimo strategijas.
  3. Pristatyti mokyklos patirtį kuriant edukacines aplinkas.
  4. Atskleisti projektinės veiklos įtaką edukacinių aplinkų plėtojimui.
  5. Pademonstruoti informacinių technologijų taikymo galimybes gerinant ugdymo kokybę.

Parašykite komentarą