Seminaras „Gera pamoka šiuolaikinėje mokykloje, stiprinant bendravimą ir bendradarbiavimą su mokinių tėvais“

Home > Kvalifikacijos tobulinimas > Programos > Mokykla > Seminaras „Gera pamoka šiuolaikinėje mokykloje, stiprinant bendravimą ir bendradarbiavimą su mokinių tėvais“

Seminaras „Gera pamoka šiuolaikinėje mokykloje, stiprinant bendravimą ir bendradarbiavimą su mokinių tėvais“

Lektorė


Prienų rajono Skriaudžių pagrindinės mokyklos direktorė Renata Liagienė

Anotacija


Pagal 2010-2012 m. Strateginį planą Prienų r. sav. Šilavoto pagrindinė mokykla numato didelį dėmesį skirti kokybiškam ugdymui, tikslingai atsižvelgdama į kiekvieno mokinio įgimtus gabumus ir poreikius, kuriant saugią akademinę aplinką, didinant tėvų įtraukimo į ugdymo procesą galimybes. Mokytojas nuolat planuoja savo ir mokinių veiklą pamokoje. Kad pamoka būtų efektyvi, pirmiausia jos uždaviniai turi būti suprantami ne tik mokytojui, bet ir mokiniams. Stebint mokytojų pamokas, dažnai tenka girdėti, kad mokytojai pamokos uždavinius formuluoja sau, o ne mokiniams, neretai uždaviniai būna nekonkretūs, nepamatuojami, orientuoti tik į veiklą pamokoje. T.y. mokytojas pasako mokiniams, ką jie veiks pamokoje, bet nenurodo, kokiomis sąlygomis tai jie turi padaryti bei atlikimo kriterijaus (kiek jie turi padaryti). Net jeigu gale pamokos mokytojas naudoja mokinių įsivertinimo būdus, dažnai jie būna neefektyvūs, netikslūs, nes kiekvienas mokinys atlieka nevienodą užduočių skaičių, o mokytojas pamokos pradžioje dažnai nenurodo užduočių atlikimo kriterijaus. Po stebėtų pamokos visuomet diskutuojame su mokytoju, ar pasiektas pamokos uždavinys, mokytojo ir stebėtojo nuomonės ne kartą yra išsiskyrusios, nes pamokos uždaviniai mokiniams yra skelbiami netiksliai. Jeigu mokymosi uždavinio įgyvendinimas yra neaiškus stebėtojui, tai, suprantama, mokiniai taip pat negali teisingai įsivertinti ar jis pasiektas. Šis seminaras padės mokytojams suprasti, kaip teisingai formuluoti pamokos uždavinį bei tinkamai parinkti pamokos metodus, kad šis uždavinys būtų pasiektas. Seminare taip pat bus nagrinėjama tėvų įtraukimo į ugdymo procesą  efektyvumas.   Tikimės, jog ši programa paskatins mokytojus ieškoti tikslingų ir įvairių pamokos organizavimo metodų bei priemonių.

 Programos tikslas


Supažindinti mokytojus su šiuolaikinės geros pamokos organizavimo principais ir galimais tėvų įtraukimo į mokymosi procesą būdais.

 Programos uždaviniai


  1. Gilinti profesinę mokytojų kompetenciją.
  2. Supažindinti mokytojus su pamokos planavimo etapais.
  3. Pasidalinti patirtimi apie galimus tėvų įtraukimo į ugdymo procesą būdus.
  4. Įgytas žinias taikyti planuojant pamokas.
  5. Padėti pasirengti Šilavoto pagrindinės mokyklos mokytojams išorės vertinimui.

Parašykite komentarą