Seminaras „Dokumentų valdymo aktualijos“

Home > Kvalifikacijos tobulinimas > Programos > Mokykla > Seminaras „Dokumentų valdymo aktualijos“

Seminaras „Dokumentų valdymo aktualijos“

Lektorė


Vilniaus apskrities archyvo Dokumentų valdymo priežiūros skyriaus vedėja
Neli Rambynienė

Anotacija


Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 patvirtintos Dokumentų rengimo taisyklės, 2011 liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 patvirtintos Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės, 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė.
Seminaro dalyviai bus supažindinti su esminiais naujai išleistų Lietuvos vyriausiojo archyvaro teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, pakeitimais.
Seminaro metu bus aptarti Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės taikymo, įstaigos dokumentacijos plano sudarymo praktiniai aspektai.

Programos tikslas


Įstaigos dokumentus valdyti taip, kad jie būtų laiku ir kokybiškai parengti, tvarkomi ir apskaitomi, tinkamai saugomi nustatytą laiką ir naudojami, užtikrintas greitas priėjimas prie visų turimų dokumentų.

Programos uždaviniai


Supažindinti atsakingus už dokumentų valdymą įstaigų darbuotojus su Lietuvos vyriausiojo archyvaro teisės norminių aktų, reglamentuojančių dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą bei saugojimą, nuostatomis:

  • aptarti svarbiausius Dokumentų rengimo taisyklių pakeitimus;
  • pristatyti svarbiausius Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių pakeitimus ir naujoves;
  • aptarti Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės taikymo aspektus.

Parašykite komentarą