Atnaujintų Bendrųjų programų įgyvendinimas užsienio (rusų) kalbos pamokose“ II dalis

Home > Kvalifikacijos tobulinimas > Programos > Pedagoginė sistema > Atnaujintų Bendrųjų programų įgyvendinimas užsienio (rusų) kalbos pamokose“ II dalis

Atnaujintų Bendrųjų programų įgyvendinimas užsienio (rusų) kalbos pamokose“ II dalis

Lektorė


Loreta Šernienė, mokytoja ekspertė,

Anotacija


Nuo 2011 m.m. rugsėjo mokytojai pradės dirbti pagal VUBP. Todėl labai aktualu  dar kartą susipažinti su atnaujintomis VUBP bei parengtomis metodinėmis rekomendacijomis, susitarti dėl turinio ugdymo atrinkimo ir VUBP išdėstytų gebėjimų bei nuostatų padengimo mokomąja medžiaga.

Mokytojas turi žinoti kad:

  • kurdamas prielaidas ir tinkamą aplinką sėkmingo mokymosi veiksniams formuotis, mokytojas turi pažinti ir suprasti mokinių mokymosi stilių, atsižvelgti į jų poreikius ir polinkius;
  • planuodamas veiklą ir keldamas pamokos uždavinius, mokytojas kartu su mokiniais aptaria ir jų vertinimo kriterijus bei pasirenka tinkamas mokymo, mokymosi ir vertinimo strategijas, ieško būdų, kaip tinkamai panaudoti gautą grįžtamąją informaciją, toliau planuojant mokomąsias veiklas.

Programos tikslas


  • Supažindinti rusų (užsienio) kalbos mokytojus su naujomis mokomosiomis priemonėmis pagal atnaujintas bendrąsias programas ir parodyti mokytojams galimybes, kaip kelti mokinių mokymosi motyvaciją tikslingai planuojant ir organizuojant ugdymo procesą, dirbant su vadovėlių serija„Šag za šagom“.

Programos uždaviniai


  1.  Skatinti naujovių diegimą ugdymo procese.
  2. Formuoti visuminį požiūrį į ugdymo procesą (ugdymo tikslų, ugdymo proceso, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo dermė).
  3. Formuoti teigiamas nuostatas naujovėms, rengti mokytojus tapti savarankiškais ugdymo proceso organizatoriais

Parašykite komentarą