Seminaras „Šiuolaikinė kūno kultūros pamoka pradiniame ugdyme“

Home > Kvalifikacijos tobulinimas > Programos > Pedagoginė sistema > Seminaras „Šiuolaikinė kūno kultūros pamoka pradiniame ugdyme“

Seminaras „Šiuolaikinė kūno kultūros pamoka pradiniame ugdyme“

Lektorė


Vida Gadliauskienė , pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo Bendrųjų programų autorė, švietimo konsultantė, lektorė, sporto magistrė.

Anotacija


Kūno kultūros pradinio ugdymo bendroji programa apima ne vien gebėjimus, įgūdžius,  vertybines nuostatas,  bet ir pojūčius, jausmus, vaizduotę; Programa siekiama intuityvaus judėjimo pažinimo dermės, taikomi lankstūs ugdymo(si) metodai, atsižvelgiama į kiekvienp vaiko individualumą, prigimtinius gebėjimus, fizinį parengtumą ir pajėgumą, sveikatą ir motyvaciją.
Seminaro  dalyviai įgis ne tik teorinių žinių, bet, atlikdami praktines užduotis, turės galimybę įsijausti į kūno kultūros pamokos situaciją vaiko vaidmenyje.

Programos tikslas


Plėtoti pradinio ugdymo mokytojų profesines ir dalykines kompetencijas   taikant šiuolaikinius ugdymo(si) metodus pagal atnaujintą bendrąją pradinio ugdymo kūno kultūros programą.

Programos uždaviniai


  1. Pabrėžti pagrindinius  šiuolaikinės kūno kultūros ugdymo(si) aspektus;
  2. Išsiaiškinti pagrindinius darbo su atnaujinta pradinio ugdymo kūno kultūros bendrąja programa metodus ir kryptis;
  3. Seminaro metu per praktinę veiklą patirti netradicinio fizinio aktyvumo galimybes ir judėjimo džiaugsmą,
  4. Skatinti mokytojus taikyti šiuolaikinius ugdymo(si) metodus pamokoje.
  5. Įgytą patirtį seminaro metu įgyvendinti savo mokykloje, skleisti kolegų tarpe.

Parašykite komentarą