Seminaras „Ugdymo ir mokymo(si) veiklos diferencijavimas“

Home > Kvalifikacijos tobulinimas > Programos > Pedagoginė sistema > Seminaras „Ugdymo ir mokymo(si) veiklos diferencijavimas“

Seminaras „Ugdymo ir mokymo(si) veiklos diferencijavimas“

Lektorė


Monika Bilotienė

Anotacija


Įgyvendindami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos vieną iš prioritetinių veiklų – švietimo kokybės vadybos tobulinimą – organizuojame ir vykdome išorinius vertinimus, analizuojame surinktus duomenis, teikiame Bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės išorinių vertinimų  rezultatų apžvalgą. 2007-2010 metais vertintose bendrojo ugdymo mokyklose viena iš tobulintinų mokyklos veiklos aspektų – ugdymo turinio diferencijavimas, t.y. pritaikymas skirtingiems klasės mokinių sugebėjimų lygiams, polinkiams, poreikiams. Galima daryti išvadą, kad mokytojai dar nepakankamai suvokia ugdymo turinio individualizavimo ir diferencijavimo reikšmę ir įtaką mokinių pažangai ir pasiekimams, kad kiekvienas mokinys patirtų mokymosi sėkmę, jiems trūksta praktinio darbo šioje srityje patirties.    Šis seminaras ir yra skirtas ugdymo turinio individualizavimui ir diferencijavimui,  pamokos planavimo, organizavimo ir vertinimo tobulinimui.  Besimokydami mokyklų direktoriai ir direktoriaus  pavaduotojai, mokyklų skyrių vedėjai, metodinių grupių vadovai, mokytojai   turės galimybių  įsigilinti į ugdymo turinio diferencijavimo ir individualizavimo  sampratą, įgyti teorinių žinių ir pamatyti praktiškai, kaip galima diferencijuoti ir individualizuoti veiklą pamokoje, ugdant ir mokant skirtingų gebėjimų mokinius.

Programos tikslas


Plėtoti mokyklų vadovų ir jų pavaduotojų, metodinių grupių vadovų, mokytojų  gebėjimus     planuoti, organizuoti ir vertinti pamoką, individualizuojant ir diferencijuojant ugdymo turinį

 Programos uždaviniai


  1. Supažindinti su ugdymo turinio individualizavimu, diferencijavimu planuojant ir  organizuojant  ugdymą ir mokymą(si).
  2. Aptarti ugdymo turinio diferencijavimo tikslus, galimybes ir  principus.
  3. Mokyti planuoti, organizuoti ir vertinti pamoką.

Parašykite komentarą