Apie mus


Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. V-474
„Dėl institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos“
Prienų švietimo pagalbos tarnyba
yra akredituotas iki 2020 m. gegužės 7 d.
Akreditacijos pažymėjimas AP Nr. 076


Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T1-175 reorganizuojant Prienų pedagoginę psichologinę tarnybą, ji prijungiama prie Prienų švietimo centro, suteikiant Prienų švietimo centrui naują pavadinimą – Prienų švietimo pagalbos tarnyba.
Tarnybos įsteigimo data – 2017 m. liepos 1 d.


Prienų švietimo pagalbos tarnybos steigėjas – Prienų rajono savivaldybės taryba.

Prienų švietimo pagalbos tarnyba yra savivaldybės viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip biudžetinė įstaiga.

Prienų švietimo pagalbos tarnyba – švietimo pagalbos įstaiga, teikianti mokiniui, mokytojui ir (ar mokyklai) pedagoginę psichologinę, informacinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo ir kitą pagalbą.

1+