Apie Mus

Prienų švietimo pagalbos tarnyba

Reorganizavus Prienų pedagoginę psichologinę tarnybą ir Prienų švietimo centrą nuo 2017 m. liepos 3 dienos pradėjo veikti Prienų švietimo pagalbos tarnyba.

Prienų švietimo centro istorija


Prienų švietimo centras akredituotas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015-05-08 įsakymu Nr. V-474 „Dėl institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos“. Akreditacijos pažymėjimas AP Nr. 076 Pažymėjimas galioja iki 2020 m. gegužės 7 d. Švietimo centro steigėjas – Prienų rajono savivaldybės taryba. Švietimo centras yra savivaldybės viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip biudžetinė įstaiga. Švietimo centras yra savivaldybės pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai švietimo įstaiga, veiklos sritis – švietimas; pagrindinės veiklos rūšys – kvalifikacijos tobulinimas, papildomas mokymas.

Prienų švietimo centro vizija


Švietimo centras – tai moderni informacinė organizacija, prieinama ne tik mokytojams, mokiniams, bet ir kitoms gyventojų grupėms.

Prienų švietimo centro misija


Teikti kokybiškas kvalifikacijos kėlimo paslaugas bei įgyvendinti visą gyvenimą trunkančio lavinimosi idėją, orientuojantis į įvairaus amžiaus ir įvairių socialinių sluoksnių žmones.

Prienų švietimo centro logotipas


PSC-logotipas


Trumpai apie Prienų pedagoginę psichologinę tarnybą 

VIZIJA

Prienų pedagoginė psichologinė tarnyba – savo vertybėmis, nuostatomis, jaukia ir saugia aplinka, pripažinta visuomenės, atvira pokyčiams ir partnerystei, nuolat besimokanti švietimo pagalbos įstaiga.

MISIJA

Pedagoginė psichologinė tarnyba – švietimo pagalbos įstaiga, teikianti savalaikę, kokybišką, profesionalią pagalbą vaikams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagogams, ugdymo įstaigoms, ir telkianti bendruomenės pastangas vaiko gerovei užtikrinti.

 VERTYBĖS

  • Vaiko gerovė
  • Pagalba šeimai
  • Individualumo pripažinimas
  • Konfidencialumas
  • Tolerancija
  • Bendradarbiavimas
  • Atviri pokyčiam
  • Kompetencija

STRATEGINIS TIKSLAS

Racionaliai valdant žmogiškuosius ir materialinius išteklius, pasitelkiant tarpinstitucinį bendradarbiavimą, užtikrinti savalaikę ir kokybišką  švietimo pagalbą mokyklai ir šeimai.

1+