Psichologinė pagalba

VIZIJA

Prienų švietimo pagalbos tarnyba  – savo vertybėmis, nuostatomis, jaukia ir saugia aplinka, pripažinta visuomenės, atvira pokyčiams ir partnerystei, nuolat besimokanti švietimo pagalbos įstaiga.

MISIJA

Prienų švietimo pagalbos tarnyba – švietimo pagalbos įstaiga, teikianti savalaikę, kokybišką, profesionalią pagalbą vaikams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagogams, ugdymo įstaigoms, ir telkianti bendruomenės pastangas vaiko gerovei užtikrinti.

 VERTYBĖS

  • Vaiko gerovė
  • Pagalba šeimai
  • Individualumo pripažinimas
  • Konfidencialumas
  • Tolerancija
  • Bendradarbiavimas
  • Atviri pokyčiam
  • Kompetencija

STRATEGINIS TIKSLAS

Racionaliai valdant žmogiškuosius ir materialinius išteklius, pasitelkiant tarpinstitucinį bendradarbiavimą, užtikrinti savalaikę ir kokybišką  švietimo pagalbą mokyklai ir šeimai.

 

Pagalbos_vaikui_galimybės

Aktyvumo_demesio

Adaptuotos_modifikuotos

0