Pedagoginė psichologinė pagalba

Home > Pedagoginė psichologinė pagalba

Pedagoginė psichologinė pagalba

  Specialiojo pedagogo veiklos sritys

1.Atlieka mokinių (vaikų) pedagoginį vertinimą, įvertina jų specialiuosius ugdymosi poreikius Tarnyboje, prireikus – artimiausioje mokinio (vaiko) gyvenimo ar ugdymosi aplinkoje, prireikus skiria specialųjį ugdymą.

2.Siūlo ugdymo formą, būdus ir metodus, prireikus rekomenduoja teikti specialiąją pedagoginę bei specialiąją pagalbą mokiniams (vaikams), kuriems nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai, rekomenduoja vaikui mokyklą.

3. Konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo klausimais.

4.Teikia metodinę pagalbą mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) mokinio (vaiko) pažinimo, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių (vaikų) ugdymo bei jo organizavimo klausimais, įvairių specialiųjų pedagoginių problemų sprendimo klausimais, skleidžia ir diegia specialiojo ugdymo naujoves.

Logopedo veiklos sritys

1.Įvertina mokinių (vaikų) kalbos raidos ypatumus bei kalbėjimo ir kalbos sutrikimus Tarnyboje, artimiausioje mokinio (vaiko) gyvenimo ar ugdymosi aplinkoje, prireikus skiria specialųjį ugdymą.

2.Siūlo ugdymo formą, būdus ir metodus, rekomenduoja teikti logopedo pagalbą mokiniams (vaikams), kuriems nustatyti kalbėjimo ir kalbos sutrikimai, rengia metodines rekomendacijas apie šių sutrikimų šalinimą.

3. Konsultuoja kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus logopedinės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, kalbėjimo ir kalbos sutrikimų prevencijos bei jų šalinimo klausimais.

4. Teikia metodinę pagalbą mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių mokinių (vaikų) ugdymo, skleidžia ir diegia logopedijos naujoves.

5. Teikia logopedinę pagalbą vaikams nuo gimimo iki privalomo mokymo pradžios, kurie nelanko ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių, bei švietimo pagalbos specialistų neturinčių ugdymo įstaigų mokiniams.

 Socialinio pedagogo veikla

1. Bendradarbiaudamas su kitais Tarnybos specialistais atlieka mokinio (vaiko) socialinių įgūdžių, socialinės pedagoginės situacijos, problemų bei poreikių mokykloje ir šeimoje įvertinimą. Siūlo ugdymo formą, būdus ir metodus, prireikus rekomenduoja teikti socialinę pedagoginę pagalbą, rekomenduoja (mokiniui) vaikui mokyklą.

2. Individualiai ar/ir grupėje konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių, socialinių pedagoginių ir ugdymosi problemų turinčius mokinius (vaikus), jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus.

3. Veda grupinius užsiėmimus mokiniams (vaikams) ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ir/ar specialistams.

4. Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) mokinio (vaiko) pažinimo, socialinių aplinkos veiksnių gerinimo ir organizavimo klausimais, skleidžia ir diegia socialinio ugdymo naujoves.

5. Šviečia mokyklų bendruomenes ir visuomenę vaiko raidos, gyvenimo įgūdžių ugdymo, socializacijos, bendravimo ir kitais klausimais.

6.Dalyvauja ugdymo įstaigose įgyvendinant prevencines (teisės pažeidimų, mokyklos nelankymo, alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, patyčių, savižudybių ir kitų neigiamų socialinių reiškinių) priemones bei programas ir teikia pagalbą ugdymo įstaigos vaiko gerovės komisijai krizės metu.

7.Kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su ugdymo įstaigos bendruomene, o esant būtinybei – su kitomis institucijomis, bei stebi mokinius pamokų metu.

8. Rengia metodines rekomendacijas vaiko raidos, socialinės pedagogikos, socialinių pedagoginių problemų prevencijos klausimais.

9. Bendradarbiauja su savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisija, kitomis įstaigomis bei institucijomis įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą.

Psichologo veiklos sritys

1. Įvertinimas: psichologinis mokinio (vaiko) įvertinimas siekiant nustatyti jo galias ir sunkumus, raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, bendradarbiaujant su kitais Tarnybos specialistais

2.2. Konsultavimas:

2.1. mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas ir psichologinio konsultavimo technikų taikymas individualiai ar / ir grupėje, dirbant su mokiniais (vaikais), turinčiais bendravimo, elgesio, emocinių, tarpusavio santykių, mokymosi problemų, priklausomybių, patyrusiais traumą (išgyvenusiais netektį, tėvų skyrybas ir kitais atvejais), patyrusiais smurtą ar smurtavusiais (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie smurto faktą momento), bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ar kitais švietimo įstaigos darbuotojais ir kitais su mokinio (vaiko) ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas;

2.2. mokytojų ar kitų švietimo įstaigos darbuotojų, smurtavusių ar smurtą patyrusių Mokykloje, psichologinis konsultavimas;

3. Švietimas: Mokyklų bendruomenių švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos, psichologinių problemų prevencijos klausimais;

4..Psichologinių problemų prevencija: Mokyklų, savivaldybės teritorijoje esančių vaikų globos namų mokinių (vaikų) grupių psichologinių problemų prevencijos poreikio nustatymas, prevencinių priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas, pagalba mokyklos vaiko gerovės komisijai (toliau – komisija) krizės Mokykloje metu (psichologinių krizių Mokykloje intervencija ir postvencija (įvykus savižudybei, smurto atvejui ar kt.).

Kursai

,,Vaiko kelias į gražią kalbą“

Kalba neateina pati savaime. Kada vaikas pradės kalbėti, kaip vystysis jo kalba, labiausiai priklauso nuo aplinkos, kurioje jis auga. Svarbu, kad vaiko kalbos raidos metu tėvai nuolat būtų kartu su vaiku, žaistų, kalbėtų, duotų tinkamus žaidimus ir padėtų. Ir sau ir vaikui. Kuo vėliau vaikas pradeda kalbėti, tuo didesnė kalbos ir kalbėjimo sutrikimų galimybė vėlesniame vaiko amžiuje. Nuo gebėjimo kalbėti priklauso, kaip vaikui seksis bendrauti ir mokytis.

Informacija ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvams

Prienų švietimo pagalbos tarnybos logopedė metodininkė Giedrė Džiaugienė atlieka vaiko kalbos raidos įvertinimą ir teikia rekomendacijas dėl tolimesnio kalbos ugdymo.

Kilus abejonių dėl vaiko kalbos, kviečiame į logopedės konsultacijas.

Registracija ir informacija teikiama tel. nr. 8 319 52355

Pagalbos_vaikui_galimybės

Aktyvumo_demesio  

Parašykite komentarą