Metodinė taryba

Home > Metodinė taryba

Metodinė taryba

Prienų rajono mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2020–2021 ir 2021–2022 mokslo metų metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo prioritetai

1. Prioritetas. Kompetencijų tobulinimas įgyvendinant šiuolaikinį ugdymo/mokymo turinį. Prioriteto kryptis:
      1.1. Skaitmeninio raštingumo tobulinimas.
      1.2. Į mokymąsi orientuotos vertinimo kultūros auginimas.
2. Prioritetas. Kompetencijų, reikalingų veiksmingai ugdyti skirtingų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, tobulinimas. Prioriteto kryptis:
      2.1. Mokinio skirtybių suvokimas, atpažinimas ir panaudojimas siekiant jo pažangos.
3. Prioritetas. Vadovavimo ir lyderystės ugdymo/ mokymo procesui ir švietimo įstaigai kompetencijų tobulinimas. Prioriteto kryptis:
      3.1. Lyderystės ugdymui ir mokymuisi stiprinimas.


2018–2019 ir 2019–2020 mokslo metų Prienų rajono mokytojų metodinės veiklos ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimo prioritetas – mokėjimo mokytis kompetencijos stiprinimas

Prioriteto kryptys:
– skatinti mokinių mokymąsi prisiimant atsakomybę visais lygmenimis – pradedant vadovais ir baigiant mokiniais;
– laikytis nuostatos, kad mokosi ir mokytojas, ir mokinys, todėl nebijoti bandyti keistis;
– mokyti mokytis taikant įvairias strategijas;
– organizuoti veiklą pamokoje taip, kad mokinys taptų savo paties mokytoju;
– išsiugdyti gebėjimą vertinti mokiniams daromą poveikį, o ne rezultatą.