Metodinė taryba

2018–2019 ir 2019–2020 mokslo metų Prienų rajono mokytojų metodinės veiklos ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimo prioritetas – mokėjimo mokytis kompetencijos stiprinimas.

Prioriteto kryptys:

– skatinti mokinių mokymąsi prisiimant atsakomybę visais lygmenimis – pradedant vadovais ir baigiant mokiniais;

– laikytis nuostatos, kad mokosi ir mokytojas, ir mokinys, todėl nebijoti bandyti keistis;

– mokyti mokytis taikant įvairias strategijas;

– organizuoti veiklą pamokoje taip, kad mokinys taptų savo paties mokytoju;

– išsiugdyti gebėjimą vertinti mokiniams daromą poveikį, o ne rezultatą.


0