Gražios raidės – dailus raštas

Balandžio mėnesį vyko nuotolinis rajoninis pradinių klasių mokinių renginys, skirtas dailiam raštui ,,Gražios raidės – dailus raštas“. Renginio tikslas – ugdyti taisyklingo, aiškaus ir estetiško rašymo įgūdžius. Šio renginio organizatoriai – Prienų „Ąžuolo“ progimnazija. Vertinimo komisija atrinko darbus ir skyrė nominacijas.

Už rašto darbo estetiškumą

Daniui Moisejevui 1 kl., Prienų „Revuonos“ pagrindinė mokykla (mokytoja Neringa Matuizienė)
Augustei Jurkonytei 2 kl., Stakliškių gimnazija (mokytoja Rasa Noreikienė)
Emiliai Thea Tarziu 4d kl., Prienų „Ąžuolo“ progimnazija (mokytoja Genė Aleksynienė)
Gustei Ardaravičiūtei 3 kl., Jiezno gimnazija (mokytoja Roma Kandrotienė)

Už rašto išskirtinumą

Deimantei Treigytei 3 kl., Prienų „Revuonos“ pagrindinė mokykla (mokytoja Virginija Abramavičienė)
Austėjai Jurkonytei 3 kl., Stakliškių gimnazija (mokytoja Marija Grabauskienė)
Rūtai Žukauskaitei 4 kl., Skriaudžių pagrindinė mokykla (mokytoja Alma Kiškienė)
Milenai Lepeškaitei 4 kl., Balbieriškio pagrindinė mokykla (mokytoja Aldona Krilavičienė)
Vestai Leonaitei 1a kl., Prienų „Ąžuolo“ progimnazija (mokytoja Dovilė Šatienė)
Emai Raulinavičiūtei 2 kl., Jiezno gimnazija (mokytoja Ramutė Bubnienė)
Jokūbui Pankai 2 kl., Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos Ašmintos daugiafunkcis centras (mokytoja Rasa Vaitauskaitė)
Gustui Gruodžiui 4 kl., Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija (mokytoja Regina Budžiulienė)
Airinai Januševičiūtei 2a kl., Prienų „Ąžuolo“ progimnazija (mokytoja Daina Kandrotienė) Už rašto tolygumą   Tomui Miežiniui 1 kl., Balbieriškio pagrindinė mokykla (mokytoja Gražina Antanavičienė)    
    Mantui Blekaičiui 1c kl., Prienų „Ąžuolo“ progimnazija (mokytoja Rima Juodsnukienė)
Austėjai Šeškutei 2b kl., Prienų „Ąžuolo“ progimnazija (mokytoja Diana Mikulevičienė)  
Rugilei Kuprytei 2 kl., Išlaužo pagrindinė mokykla (mokytoja Vilma Daunienė)
Justinai Puodžiukaitytei 3a kl., Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija (mokytoja Rita Juodienė)
Kamilei Bisikirskaitei 4 kl., Jiezno gimnazija (mokytoja Danutė acuvienė)

Už kruopštų rašto darbo atlikimą

Gabijai Šalomskaitei 1 kl., Stakliškių gimnazija (mokytoja Sonata Labutienė)
Laurita Pliuškevičiūtė, 1a kl., Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija ( mokytoja Odeta Raškevičienė) Jokūbui Garkauskui 2b kl., Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija (mokytoja Eglė Liutkienė)
Emiliui Adomaičiui 3d kl., Prienų „Ąžuolo“ progimnazija (mokytoja Vaida Skaisgirienė)
Gretai Milkevičiūtei 4 kl., Stakliškių gimnazija (mokytoja Dalė Stankevičienė)
Už rašto aiškumą Danieliui Petraškai 1 kl., Prienų „Ąžuolo“ progimnazija (mokytoja Rasa Ustilienė)
Kostui Milkevičiui 1 kl., Išlaužo pagrindinė mokykla (mokytoja Jelena Knašienė)
Silvijai Skvernelytei 2 kl., Šilavoto pagrindinė mokykla (mokytoja Laima Astrauskaitė)
Tomui Labašauskui 3 kl., Šilavoto pagrindinė mokykla (mokytoja Laima Astrauskaitė)
Viktorijai Nickutei 3 kl., Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos Ašmintos daugiafunkcis centras (mokytoja Rasa Vaitauskaitė)
Gustei Raškevičiūtei 4c kl., Prienų „Ąžuolo“ progimnazija (mokytoja Alma Liutkienė)
Karinai Klebauskaitei 4 kl., Šilavoto pagrindinė mokykla (mokytoja Daiva Kamarauskienė)
 

Konferencija „Pasirengimas įtraukiajam ugdymui. Kas lemia sėkmę

Šių metų balandžio 20 dieną Prienų švietimo pagalbos tarnyba pakvietė rajono pedagogus į konferenciją „Pasirengimas įtraukiajam ugdymui. Kas lemia sėkmę?“ Konferencija sulaukė didelio rajono švietimo bendruomenės susidomėjimo, joje dalyvavo per 170 ugdymo įstaigų vadovų, pedagogų, švietimo pagalbos specialistų. Ši tema aktuali, nes švietimo sistema rengiasi didžiuliam pokyčiui: nuo 2024 metų turėtų būti sudarytos sąlygos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams lankyti artimiausią pasirinktą darželį ar mokyklą. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su socialiniais partneriais parengė Pasirengimo įgyvendinti įtraukiajam ugdymui veiksmų planą. Nors tai bus įgyvendinama palaipsniui, o visi žingsniai ir priemonės numatytos, tačiau kiekvienai ugdymo įstaigai svarbu pasitikrinti, kokiame pasirengimo etape ji yra.

Konferencijos tikslas – apžvelgti dokumentus, reglamentuojančius įtraukiojo ugdymo strategiją, sužinoti bendrojo ugdymo mokyklų teminio išorinio vertinimo rezultatus bei įvertinti pasirengimą įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui, aptarti įtraukiojo ugdymo iššūkius ir galimybes, pasidalinti įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo praktika bei patirtimi, siekiant užtikrinti kompleksinę pagalbą mokiniui.

Rajono pedagogai klausėsi pranešimo „Pasirengimas įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui: nacionalinis lygmuo į pagalbą mokyklai“, kurį skaitė Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Įtraukties plėtros skyriaus specialiosios pedagogės Ana Pavilovič-Jančis, Asta Lauciuvienė ir Auksė Vyšniauskienė. Pranešėjos pristatė įtraukiojo ugdymo pamatines nuostatas, įtraukiojo ugdymo principus ir filosofiją, taip pat universalaus dizaino principus, supažindino su pagrindiniais teisiniais dokumentais, reglamentuojančiais specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymą.

Rudenį vykusio 30-ties mokyklų teminio išorinio vertinimo rezultatus pristatė Nacionalinės švietimo agentūros Stebėsenos ir vertinimo departamento Vertinimo skyriaus vedėja dr. Snieguolė Vaičekauskienė ir Nacionalinės švietimo agentūros Stebėsenos ir vertinimo departamento Vertinimo skyriaus metodininkas dr. Linas Jašinauskas. Pranešėjai akcentavo, kad mokyklų veiklos kokybės teminio išorinio vertinimo duomenys rodo, jog mokyklos vis dar yra rengimosi įgyvendinti įtraukųjį ugdymą ir ugdymąsi kelyje, joms sunkiau sekasi kokybiškai organizuoti kasdienį įtraukaus ugdymo ir ugdymosi procesą. Mokyklos dažnai deklaruoja įtraukiojo ugdymo kultūrą, nuostatas, tai atsispindi įstaigos planavimo dokumentuose, tačiau dažnai ugdymo ir ugdymosi praktikoje šie procesai įgyvendinami nepakankamai gerai. Pranešėjų pateikta informacija galės būti naudinga visoms šalies mokykloms, ieškant atsakymų į daugelį klausimų, susijusių su įtraukiojo ugdymo procesų įgyvendinimu.

Kokie iššūkiai ir galimybės laukia pedagogų  ruošiantis įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui pristatė vaiko raidos specialistė, logopedė, specialioji pedagogė, Geštalto psichoterapijos praktikė, ankstyvosios intervencijos centro VŠĮ ‚,Gandriukas“ direktorė Lina Liutvinienė. Pranešėja pažymėjo, kad įtraukusis ugdymas – tai ne tik požiūris, mokymas, bet ir kitoks ugdymo organizavimas, kai būtina sieti bendrojo ir specialiojo ugdymo sistemas. Pranešėja pasakojo, kaip reikia taikyti netradicinius darbo būdus ir metodus, kūrybiškai naudoti įvairias mokymo priemones, realiai diferencijuoti ugdymą, skatinti mokymosi motyvaciją, vertinti ir fiksuoti vaikų individualią pažangą bei teikiamos pagalbos veiksmingumą.

Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla rudenį dalyvavo teminiame išoriniame vertinime. Stiprieji vertinamos srities veiklos aspektai – kryptinga mokyklos veikla, skatinanti kiekvieno mokinio priėmimą, įsitraukimą ir dalyvavimą bei atvira ir prasminga mokyklos tinklaveika, kurianti galimybes tenkinti kiekvieno mokinio poreikius – įvertinti 4 lygiu. Šios mokyklos direktorė Daina Juškauskienė ir direktoriaus pavaduotojos ugdymui Eglė Domantienė, Ina Paulikaitienė ir Jolita Botyrienė pranešime „Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo praktika. Mokyti reiškia mokytis“, dalijosi savo mokyklos patirtimi. Pranešime akcentuojama, kad, siekiant užtikrinti vaiko gerovę, būtina laikytis interakcinio požiūrio į negalią, ugdyti mokinį, orientuotą ne į akademinius pasiekimus, o į bendrąsias kompetencijas. Pranešėjos pristatė būdus, kaip pritaikyti ir veiksmingai įgyvendinti ugdymo programas, tikslingai panaudoti išteklius, lavinti vaikų socialinius įgūdžius, kurti paramos mokiniui sistemą, bendradarbiauti dalykų mokytojams ir švietimo pagalbos specialistams, tobulinti mokytojų ir specialistų kompetencijas. Pranešėjos rekomendavo ypatingą dėmesį skirti šeimos įtraukimui į ugdymo procesą bei kurti ugdymo įstaigoje saugią, jaukią ir darnią aplinką. Šis pranešimas ypač vertingas mokykloms planuojant pasirengimo įtraukiajam ugdymui žingsnius ir priemones.

Apibendrindama konferenciją Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Renata Pavlavičienė pažymėjo, kad nuo to, kaip vaikas jaučiasi mokykloje, didele dalimi priklauso jo noras mokytis bei ugdymosi sėkmė. O įtraukiojo ugdymo sėkmė ir galimybės priklauso nuo mūsų pačių, nuo visos bendruomenės požiūrio, bendro darbo ir susitelkimo.

Konferencijos pabaigoje Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktorė Danutė Stankevičienė pakvietė ugdymo įstaigų komandas šių metų birželio 2 d. dalyvauti žygyje, einant CAMINO LITUANO kelio atkarpa Žvėrinčiaus taku nuo Birštono iki Prienų estrados prie Nemuno. Šio žygio tikslas – pozityvaus požiūrio į kiekvieną ugdytinį, nepriklausomai nuo jo galių ar silpnybių, stiprinimas. CAMINO LITUANO kelias puikiai tinka įprasminti įtrauktį, nes šis kelias atviras visiems ir jungiantis žmones bendram tikslui.

 

Prienų švietimo pagalbos tarnybos logopedė                                                           Giedrė Džiaugienė

Erasmus+ KA-2 projektas „Finansinis raštingumas – kelias į saikingą vartojimą“

Š. m. balandžio 3-9 d. įvyko antrasis projekto Erasmus+ KA-2 „Finansinis raštingumas – kelias į saikingą vartojimą“ („Financial literacy – a path to conscious consumerism“) susitikimas Rumunijoje, Ramnicu Valcea mieste, „Matei Basarab“ koledže. Projektiniame susitikime dalyvavo mokytojai ir mokiniai iš Graikijos, Slovakijos, Rumunijos, Portugalijos ir Lietuvos.  Prienų „Žiburio“ gimnazijos komandą sudarė mokytojos Jūratė Grybauskienė ir Jurgita Tamošiūnienė, mokiniai: Viktorija Černevičiūtė, Austėja Visockaitė, Emilija Mitrulevičiūtė, Nojus Laukevičius, Lukas Barkauskas, Aivaras Raugevičius. Nuo 2020 m. vykdomo projekto tikslas – skatinti jaunų žmonių finansinį raštingumą siekiant atsakingo vartojimo, gyvenimo įpročių keitimo bei finansinio raštingumo žinių. Projektinio susitikimo metu mokytojai bei mokiniai ne tik susipažino su projekto dalyviais, aplankė mokyklą,  miesto savivaldybę, bet taip pat pristatė projektinius darbus – „Mano žaliasis miestas“, „Lietuvos pinigų istorija“, „Apklausos apie paauglių vartojimo įpročius analizė“. Vyko diskusija su mitybos specialiste bei kitos veiklos, kurios įkvėpė siekti pokyčių sveikesnės gyvensenos link. Projekto dalyviai buvo skatinami siekti žinių, kurios padėtų mažinti vartotojiškumą, prisidėtų prie gamtai naudingų idėjų realizavimo. Projekto dalyviai aplankė  „Boromir“ gamyklą, aprūpinančią regioną įvairiais duonos gaminiais. Taip pat nebuvo pamirštos senosios Rumunijos tradicijos – aplankytas Olari kaime veikiantis molinių puodų žiedimo verslas. Projekto dalyviai aplankė Sibiu miestą, sužavėjusį savo unikalia architektūra. Projektinio susitikimo dalyviai dėkoja už suteiktas galimybes pažinti žmones iš skirtingų Europos šalių, susirasti naujų draugų, įgyti žinių apie finansinį raštingumą ir gyvenimo tvarumą. Prienų „Žiburio“ gimnazijos  II d kl. mokinė Emilija Mitrulevičiūtė

Seminaras „Aktyvūs muzikos klausymo metodai“

    Seminaras „Aktyvūs muzikos klausymo metodai“   Data, laikas, vieta – 2022 m. balandžio 19 d.   10.00–14.30 val. Prienų švietimo pagalbos tarnyboje (Kauno g. 1A, Prienai). Programos tikslas – tobulinti muzikos pedagogų kompetencijas, plėsti jų muzikos klausymo metodų (judesio, muzikinio grafiko, instrumentavimo, ritmavimo, dainavimo, šokio, muzikos žemėlapio) spektrą, siekiant ugdymo kokybės gerinimo švietimo įstaigose. Dalyviai. Seminaras skirtas bendrojo ugdymo mokyklų muzikos mokytojams,  meno / muzikos mokyklų muzikos teoretikams, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams. Seminaro aktualumas. Šiuolaikiniam muzikos mokytojui tenka svarbus vaidmuo: tapti ne tik žinių pateikėju, bet ir gebėti kuo įdomiau organizuoti muzikinio ugdymo procesą, tobulinti savo, kaip mokytojo kompetencijas, padėti mokiniui mokytis, samprotauti ir savarankiškai ieškoti atsakymų. Muzikos klausymas – viena iš problematiškiausių dalių muzikos pamokoje. Didžiausia kliūtis pažinti klasikinę muziką – mokinių nedėmesingumas jai skambant. Lietuvos autorių atlikti tyrimai rodo, kad nepakankamai dėmesio skiriama emociniam muzikos paveikumui. Teigiama, jog norint muzikos klausymąsi paversti logiška, aktyvia emocine raiška, vienijančia visą klasę, reikalingos dėmesį aktyvinančios užduotys. Trūksta metodų, kurie būtų nukreipti į mokinių veiklą skambančios muzikos metu. Šio seminaro metu pristatoma Izraelio pedagogų patirtis, kur muzikos pamokose jau dešimtis metų yra naudojami įvairių autorių sukurti muzikos klausymo metodai, kurie suaktyvina mokinių dalyvavimą klausantis muzikos. Supažindinama su keleto Izraelio pedagogų ir aktyvių muzikos klausymo metodų autorių naudojamais metodais, demonstruojama, kaip juos taikyti praktikoje. Izraelio pedagogų patirtis rodo, kad aktyvūs muzikos klausymo metodai sužadina mokinių norą klausytis sudėtingų klasikinių kūrinių, juos analizuoti ir išgirdus atpažinti. Visi mokiniai be išimties yra įtraukiami į veiklą ir tampa aktyviais proceso dalyviais, o ne pasyviais klausytojais. Temos. 1. Aktyvių muzikos klausymo metodų problema Lietuvoje. Bendrasis muzikinis švietimas Izraelyje ir aktyvaus muzikos klausymo metodai ir jų autoriai. 2. Aktyvių muzikos klausymo metodų (judesio, muzikinio grafiko, instrumentavimo, ritmavimo, dainavimo, šokio, muzikos žemėlapio) demonstravimas su pasirinktais muzikiniais kūriniais. Kiekvieno metodo praktinis panaudojimas pagal muzikos klausymo etapus. Kiekvienas seminaro dalyvis, praktinės dalies metu, atlieka duotas užduotis ir veiksenas. Seminaro dalyvių darbas porose ir grupėse. 3. Apibendrinimas ir klausimai. LektorėIlana Krivoščenkaitė, muzikos mokytoja ir puslapio „Aktyvūs muzikos klausymo metodai“ autorė. 2014 m. baigė VDU Muzikos akademijoje bendrąją muzikos didaktiką ir tęsė pedagogikos mokslus Izraelyje, Bar Ilan universitete. Dainavo choruose: „Sacrum“, „Saluto“ (Kaunas), „Adi“ (Izraelis) ir Bar Ilan (Izraelis) universiteto chore. Mokėsi džiazo vokalo pas džiazo atlikėją ir dėstytoją Daphna Levy ir 2018 m. subūrė džiazo grupę Ilana&StardustTrio. Registracijawww.semiplius.lt Preliminari kaina 10–15 Eur. (priklausomai nuo dalyvių skaičiaus).