Archive : Matematikos mokytojų metodinis būrelis

Home > Posts tagged :Matematikos mokytojų metodinis būrelis

Mokytojai rinkosi į metodinių būrelių pasitarimus

Prasidėjus naujiems mokslo metams, Prienų švietimo pagalbos tarnyboje vyko pirmieji dalykų mokytojų metodinių būrelių pasitarimai. Į pasitarimus rinkosi fizikos mokytojai, matematikos mokytojų metodinio būrelio taryba, dorinio ugdymo (tikybos ir etikos) mokytojai. Buvo pristatytos būrelių 2016–2017 m. m. veiklos ataskaitos, aptartos naujų mokslo metų veiklos gairės, dorinio ugdymo mokytojai išsirinko naują sekretorę – Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos tikybos mokytoją Liną Skurdelienę.

Matematikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Rugsėjo 20 d. Prienų švietimo centre įvyko matematikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Būrelio pirmininkė Danutė Petraškienė pristatė praeitų mokslo metų būrelio veiklos ataskaitą, pasidalino mintimis, kilusiomis dalyvaujant metodinėje dienoje  „Kiek svarbūs skaitymo ir rašymo gebėjimai mokantis visų dalykų?“, kurią organizavo Ugdymo plėtotės centras ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras. Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Laimutė Jančiukienė pateikė statistinius duomenis apie Prienų rajono mokinių matematikos standartizuotų testų, pagrindinio ugdymo patikrinimo, brandos egzamino rezultatus. Mokytojai diskutavo apie tai, ką rodo minėti statistiniai duomenys, kaip kiekvienas mokytojas juos gali panaudoti planuodamas ugdymo procesą, kiek svarbūs yra skaitymo ir rašymo įgūdžiai mokinių pasiekimams. Darbotvarkėje buvo numatyti būrelio pirmininko ir sekretoriaus rinkimai, bet nesant kvorumui šis klausimas nukeltas į kitą pasitarimą, kuris įvyks spalio 31 d.

Matematikos mokytojų metodinio būrelio tarybos pasitarimas

Rugsėjo 29 d. Prienų švietimo centre įvyko matematikos mokytojų metodinio būrelio tarybos pasitarimas. Būrelio pirmininkė Danutė Petraškienė pristatė būrelio 2013–2014 m. m. veiklos ataskaitą, pasidalijo aktualia informacija iš metodinių dienų dalykų mokytojų metodinių būrelių pirmininkams Ugdymo plėtotės centre. Numatyti 2014–2015 m. m. matematikos mokytojų būrelio veiklos prioritetai, aptartas veiklos plano projektas.

Matematikos mokytojai atnaujino metodinės tarybos sudėtį, išsirinko būrelio pirmininką ir sekretorių

Spalio 7 d. Prienų švietimo centre įvyko matematikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Jame dalyvavo 14 matematikos mokytojų: Kristina Kravčenko (pasitarimo sekretorė), Aurelija Jakutė, Zita Rukšėnienė, Neringa Baranauskienė, Jūratė Truncienė, Danutė Petraškienė, Gintautas Čepulinskas, Zita Litvinskienė, Irutė Galinienė, Laima Aušrotienė, Aušra Menkevičienė, Raimonda Sorakienė, Violeta Grigonienė, Irena Ptašnikienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė Laimutė Jančiukienė, Švietimo centro metodininkė Oksana Radzvilavičienė. Read More