Projektas „Muziejų specialistų profesinių kompetencijų ugdymas”

Kiekvieno šių dienų muziejaus tikslas – būti modernia kultūros, švietimo, informacijos skleidimo įstaiga. Siekdamas padėti muziejų darbuotojams geriau tenkinti Lietuvos ir užsienio lankytojų poreikius, įgyvendinti švietėjiškus tikslus, Prienų švietimo centras 2012 m. rugpjūčio–gruodžio mėn. vykdo projektą „Muziejų specialistų profesinių kompetencijų ugdymas“, dalinai finansuojamą iš Kultūros ministerijos Kultūros specialistų kvalifikacijos tobulinimo programos 2012 metų valstybės biudžeto lėšų. Skaitykite toliau

0

Aptartas pasiruošimas bendram Lietuvos – Lenkijos projektui

Rugsėjo 15 – 21 dienomis Prienų švietimo centras kartu su Lenkijos Karolewo gimnazija ir Wilkowo mokykla įgyvendins projektą „Mokinių savivalda: demokratija ar žaidimas?“. Birželio 20 d. į išankstinį parengiamąjį vizitą buvo atvykę abiejų Lenkijos mokyklų atstovai. Prienuose jie susitiko su projekto koordinatoriais ir vadovais, aptarė projekto veiklos programą ir darbo metodus. Skaitykite toliau

0

Bendrųjų kompetencijų mokymai trečiojo amžiaus asmenims

Birželio 17 – liepos 23 d., Prienų švietimo centre vyksta Trečiojo amžiaus asmenų mokymai, kuriuose dalyvauja 20 Prienų rajono savivaldybės trečiojo amžiaus asmenų (nuo 55 metų).
Šie mokymai – Ugdymo plėtotės centro projekto „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas (II etapas)“, finansuojamo Europos sąjungos lėšomis, dalis. Mokymų tikslas – suteikti senjorams daugiau saviraiškos, kokybiško laisvalaikio bei ekonominio ir socialinio aktyvumo visuomenėje galimybių. Skaitykite toliau

0

Projektas „Muziejų specialistų profesinių kompetencijų ugdymas“

2013 m. balandžio–rugpjūčio mėn. Prienų švietimo centras drauge su partneriais: Prienų krašto muziejumi, Trakų rajono savivaldybės Švietimo centru, Druskininkų švietimo centru, VšĮ Lazdijų švietimo centru, Birštono muziejumi, Marijampolės švietimo centru, Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centru, VšĮ Jonavos suaugusiųjų švietimo centru, įgyvendina projektą „Muziejų specialistų profesinių kompetencijų ugdymas“, dalinai finansuojamą Kultūros ministerijos Kultūros specialistų kvalifikacijos tobulinimo programos 2013 metų valstybės biudžeto lėšomis. Skaitykite toliau

0

Projektas „Mokinių savivalda: demokratija ar žaidimas“

Siekdamas aktyvinti mokyklose veikiančių mokinių savivaldos organizacijų veiklą, skatinti jų pilietinį aktyvumą, dalintis patirtimi ne tik su savo rajono mokyklų, bet ir kaimyninių šalių (šiuo atveju Lenkijos) mokinių savivaldos organizacijomis, Prienų švietimo centras drauge su Lenkijos partneriais įgyvendina projektą „Mokinių savivalda: demokratija ar žaidimas“. Projektą finansuoja Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondas. Skaitykite toliau

0

Comenius Regio projektas „Miestas kaip mokymosi vieta – kur mokymasis yra nuotykis“.

Prienų rajono savivaldybė įgyvendina jau antrąjį tarptautinį Comenius Regio partnerystės projektą.
Comenius Regio partnerystė – tai nuo 2009 m. Europoje įgyvendinama Europos Komisijos finansuojamos Mokymosi visą gyvenimą programos iniciatyva, kuria siekiama skatinti ir remti tarptautinį bendradarbiavimą švietimo srityje, įtraukiant ir švietimo valdžios institucijas. Skaitykite toliau

0

„Profesinis konsultavimas ir informavimas Prienų rajono savivaldybės mokyklose“

Prienų švietimo centras pateikė paraišką Švietimo mainų paramos fondui ir gavo finansavimą projektui „Profesinis konsultavimas ir informavimas Prienų rajono savivaldybės mokyklose“. Iš viso buvo gautos 224 paraiškos iš įvairių sektorių, institucijų ir organizacijų. Atrinkta tik 16 profesinio orientavimo projektų. Tarp jų ir Prienų švietimo centro teikta paraiška.
Ši projektinė veikla finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos Euroguidance projekto, kurį Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.
Projekto tikslas – suteikti pedagogams žinių, plėtojant jų gebėjimus ir kompetencijas, kaip kryptingai ugdyti mokinius sugebančius planuoti tolimesnę savo karjerą.
Prienų švietimo centras organizuos du seminarus ( po 6 akad. val.) „Pagalbos mokiniui teikimas, planuojant jo karjerą“ . Pažintinę metodinę išvyką į Kauno kolegijos karjeros centrą.
Mokytojas, klasės vadovas yra arčiausiai mokinio, todėl turi turėti supratimą apie ugdymą karjerai ir karjeros planavimą, gebėti padėti mokiniui sąmoningai pasirinkti ir kurti savo būsimą karjerą. Jei mokiniai pasitiki mokytoju, tai dažniausiai būtent į jį ir kreipiasi pagalbos, rinkdamiesi profesiją
Seminaruose dalyvaus rajono mokyklų atstovai atsakingi už profesinį konsultavimą ir orientavimą mokyklose. Jie susipažins su profesinės karjeros planavimo ir ugdymo karjerai svarba mokykliniame amžiuje. Išsiaiškins šiuolaikinę karjeros sampratą ir karjerai svarbias kompetencijas. Išanalizuos kas lemia mokinių sėkmingą karjerą.

Parašė Daiva Buzienė, 2013-04-04

0

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto finansuojamą projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“, projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-006 kartu su partneriais organizuoja mokymus, kuriais siekiama sudaryti sąlygas Lietuvos pedagogams išbandyti naujas kvalifikacijos tobulinimo formas. Skaitykite toliau

0

Informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis grįsto nuotolinio mokymosi tinklo plėtra Lietuvoje

ES struktūrinių fondų projektas 1.5 priemonė „Informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis grįsto nuotolinio mokymosi tinklo plėtra Lietuvoje“
Projekto tikslas – kuriant dinaminę žinių visuomenę, plėtoti nuotolinių studijų infrastruktūrą ir sudaryti sąlygas Lietuvos mokslo ir studijų bei švietimo institucijoms teikti aukštos kokybės nuotolines studijas visuose Lietuvos regionuose, mažinant kaimo ir miesto atskirtį, apimant visų socialinių sluoksnių piliečius bei užtikrinant jiems mokymosi visą gyvenimą galimybę. Skaitykite toliau

0

Inovatyvių mokymosi programų rengimas Utenos savivaldybėje plėtojant socialinę partnerystę

Prienų švietimo centras kaip partneris dalyvauja Utenos švietimo centro projekte „Inovatyvių mokymosi programų rengimas Utenos savivaldybėje plėtojant socialinę partnerystę“
Projekte dalyvauja devyni partneriai iš regionų: Kretingos, Telšių, Šiaulių, Panevėžio, Jurbarko, Marijampolės, Prienų, Varėnos, Ukmergės švietimo centrai, taip pat Šiaulių Didždvario gimnazija. Partneriai dalyvauja inovatyvių mokymo(si) programų išbandyme ir diegs įgytą patirtį savo regionuose. Skaitykite toliau

0

BPD 2.4. priemonės projektas „Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo pertvarka“

Projektas Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo pertvarka apima veiklas, kurios numato pedagogų kvalifikacijos pertvarką ir kokybinį tobulėjimą inicijuoti nacionaliniu lygmeniu visose 10 Lietuvos apskričių atsižvelgiant į mokymosi visą gyvenimą strategijos įgyvendinimą Lietuvos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemoje. Skaitykite toliau

0

Prienų rajono savivaldybės įstaigų darbuotojų viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų ugdymas

Paprojektis „Prienų rajono savivaldybės įstaigų darbuotojų viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų ugdymas“
2010 m. vasario – spalio mėn. Prienų švietimo centras įgyvendino paprojektį „Prienų rajono savivaldybės įstaigų darbuotojų viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų ugdymas“ pagal Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schemos „Vietinės ir regioninės valdžios bei jos institucijų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas“ pateiktą paraišką. Paprojekčio įgyvendinimo sutartis Nr. 2004 – LT0029-SAC-2EEE/NOR-02-056/1VL-93. Skaitykite toliau

0

Prienų rajono savivaldybės pedagogų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas

Prienuose baigtas įgyvendinti projektas „Prienų rajono savivaldybės pedagogų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas“. Projekto metu rajono pedagogai tobulino savo kvalifikaciją, mokėsi naujų dalykų. Skaitykite toliau

0

Mokyklų pedagoginių darbuotojų mokymui dirbti pagal alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikianči medžiagų vartojimo prevencijos programą

Prienų rajono Švietimo centras 2008 m. IV ketvirtyje įgyvendina Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programos projektą „Mokyklų pedagoginių darbuotojų mokymui dirbti pagal alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programą“.

0