Pradinių klasių mokytojai susiplanavo veiklą 2019–2020 mokslo metams

Spalio 10 d. Prienų „Ąžuolo“ progimnazijoje įvyko Prienų rajono savivaldybės mokyklų pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Mokytojai išklausė būrelio pirmininkės Rasos Noreikienės parengtos 2018–2019 m. m. būrelio veiklos ataskaitos, aptarė kasmetinio metodinio renginio „Kolega kolegai” formatą, tarėsi dėl tradicinių mokinių renginių organizavimo vietų ir datų, teikė siūlymus 2019–2020 m. m. būrelio veiklos planui. Prienų švietimo pagalbos tarnybos metodininkė mokytojus supažindino su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos rengiamu Mokinių, besimokančių pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, fizinio pajėgumo nustatymo tvarkos aprašo projektu. Pasitarime dalyvavusi dailės mokytoja Aušra Stankevičienė pakvietė mokytojus dalyvauti tęstiniame 30 akad. val. autoriniame seminare „Dailės terapijos metodų taikymas dailės pamokoje“. Pirmasis seminaras vyks spalio 14 d. 14 val. Prienų švietimo pagalbos tarnybos patalpose.

0

Meno ir muzikos mokyklų muzikos mokytojai išsirinko naują būrelio pirmininkę

Spalio 10 d. Prienų meno mokykloje įvyko meno ir muzikos mokyklų muzikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Praeitų mokslo metų būrelio veiklos ataskaitą pristatė būrelio pirmininkė, dabar jau Kauno 1-osios muzikos mokyklos mokytoja Rasa Derbutienė. Ji pasidžiaugė aktyvia būrelio veikla – organizuotais įvairias konkursais ir festivaliais mokiniams, surengtais seminarais, pranešimais metodinio būrelio pasitarimuose. Pasibaigus pirmininko kadencijai, vyko rinkimai. Nauja būrelio pirmininke išrinkta Jiezno muzikos mokyklos mokytoja Jevgenija Babikova, sekretore – Nijolė Noreikaitė. Mokytojai aptarė naujų mokslo metų veiklas.

0

Logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarimas

Didis karalius gavo du sakalo jauniklius ir tuoj pat juos perdavė Sakalyno prižiūrėtojui dresuoti. Po kelių mėnesių prižiūrėtojas pranešė karaliui, kad vienas sakalas jau puikiai išdresuotas. – O kitas? – pasiteiravo valdovas. -Man labai gaila, jūsų šviesybe, bet antrasis keistai elgiasi; galbūt serga kokia reta liga, kurios nemokame pagydyti. Niekas neįstengia jo nuginti nuo šakos, ant kurios atsitūpė pačią pirmąją dieną. Tarnautojui kasdien tenka lipti aukštyn nešti jam lesalo.

Karalius sukvietė veterinarus, gydytojus ir visų sričių žinovus, tačiau nė vienam nepavyko priversti sakalą skristi. Davė šią užduotį dvariškiams, generolams, išmintingiausiems savo patarėjams, bet ir jie nesugebėjo jo išjudinti. Pro savo apartamentų langus valdovas galėjo matyti sustingusį ant medžio šakos paukštį, dieną ir naktį. Galiausiai kreipėsi į visus pavaldinius, kad šie padėtų išspręsti problemą.

Kitą rytą karalius išsisvėrė pro langą ir apstulbo, išvydęs tarp parko medžių išdidžiai sklendžiantį sakalą. -Atveskite man šio stebuklo autorių,- paliepė. Netrukus jam pristatė jauną valstietį. -Tu privertei sakalą skristi? Kaip tą padarei? Gal netyčia esi burtininkas? – karalius nesitvėrė smalsumu. Susidrovėjęs, tačiau laimingas jaunuolis paaiškino: -Tai nebuvo sunku, jūsų didenybe. Aš paprasčiausiai nukirtau šaką. Sakalas suvokė turįs sparnus ir nuskrido.

Kartais Dievas leidžia kam nors nukirsti šaką, kurios užsispyrusiai laikomės, kad suvoktume turį sparnus.

Bruno Ferrero. Iš knygos: „365 trumpi pasakojimai sielai“

Šiuo pasakojimu Prienų rajono savivaldybės logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pirmininkė Inga Kuzminskienė pradėjo pirmąjį šiais mokslo metais logopedų ir specialiųjų pedagogų pasitarimą. Buvo apžvelgta praeitų mokslo metų būrelio veikla, pedagogai suplanavo renginius šiems mokslo metams, siūlė pranešimų, kvalifikacijos tobulinimo renginių temas, aptarė, kokius renginius organizuos mokiniams. Pasibaigus pasitarimui, vyko VšĮ „Psichologinio konsultavimo grupė” lektorės G. Meslinienės paskaita „25 EQ lavinimo priemonės”, kurios metu lektorė pristatė mokomąsias priemones ir žaidimus, skirtus vaikų emocinio intelekto ir socialinių įgūdžių ugdymui.

0

Rusų, prancūzų, vokiečių kalbų mokytojų pasitarimas

Spalio 8 dieną Prienų „Žiburio“ gimnazijoje įvyko rusų, prancūzų, vokiečių kalbų mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Būrelio nariai išklausė pirmininkės Audronės Ramoškienės parengtą 2018–2019 m. m. būrelio veiklos ataskaitą, diskutavo apie numatomą veiklą 2019–2020 m. m., aptarė kitus visiems aktualius klausimus.

0

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai susiplanavo veiklas 2019–2020 mokslo metams

Spalio 3 d. Prienų švietimo pagalbos tarnyboje vyko ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. Būrelio pirmininkė Vaida Aleškevičienė aptarė praėjusiais mokslo metais organizuotas veiklas, padėkojo už aktyvią metodinę veiklą, dalijimąsi gerąja patirtimi. Planavosi veiklas naujiems mokslo metams, aptarė kvalifikacijos tobulinimo renginių poreikį bei susipažino su Prienų rajono savivaldybės mokytojų, švietimo pagalbą teikiančių specialistų ir mokyklų bibliotekininkų metodinės veiklos nuostatų siūlomais pakeitimais.

0

Lietuvių kalbos mokytojai suplanavo naujų mokslo metų veiklą

Spalio 1 d. Prienų švietimo pagalbos tarnyboje įvyko lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Mokytojai išklausė būrelio pirmininkės Snieguolės Vanžodienės parengtos būrelio 2018–2019 m. m. veiklos ataskaitos, planavo šių mokslo metų veiklą. Pranešimą „ 5–8  klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados užduočių rengimo principai ir metodai“ skaitė Prienų „Žiburio“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Levutė Karčiauskienė, patirtimi dalijosi ir kiti mokytojai, dalyvaujantys rengiant olimpiados užduotis, vyko diskusija. Nutarta praeitais metais parengtas 5-8 klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados užduotis patvirtinti kaip metodinę priemonę bei ja pasidalinti su visais rajono lietuvių kalbos mokytojais.

0

Kviečiame į šventę, skirtą Tarptautinei mokytojų dienai

Esamus ir buvusius mokytojus, mokyklų vadovus ir kitus švietimo bendruomenės narius maloniai kviečiame atvykti į šventę, skirtą Tarptautinei mokytojų dienai.

Jūsų laukiame spalio 2 d. 14.15 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre.

Šventės programa

14.15–14.40 val.  Pašnekesiai prie kavos puodelio.

14.40–15.00 val.  Sveikinimai.   

15.00–16.00 val.  Koncertas: Lietuvos trombonų projektas ir Loreta Sungailienė.

16.00–16.15 val.  Pertrauka.

16.15–17.00 val. Metų mokytojo apdovanojimas, padėkos mokytojams.   

Švietimo skyrius

1+

Geografijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Rugsėjo 26 d. Prienų „Ąžuolo“ progimnazijoje įvyko geografijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Mokytojai išklausė būrelio pirmininkės Danutės Ramanauskienės parengtą 2018–2019 m. m. būrelio veiklos ataskaitą, nusimatė tikslus ir uždavinius, susiplanavo veiklas naujiems mokslo metams. Taip pat vyko būrelio pirmininko bei sekretoriaus rinkimai. Bendru sutarimu būrelio pirmininke antrai kadencijai perrinkta Prienų „Ąžuolo” progimnazijos geografijos mokytoja metodininkė Danutė Ramanauskienė, sekretore išrinkta Balbieriškio pagrindinės mokyklos geografijos vyr. mokytoja Jūratė Žilinskienė. Aptartas Prienų rajono savivaldybės mokytojų, švietimo pagalbą teikiančių specialistų ir mokyklų bibliotekininkų metodinės veiklos nuostatų projektas.

0

Gėlės socialiniams pedagogams

cof

Rugsėjo 26 d. Prienų švietimo pagalbos tarnyboje vyko socialinių pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. Metodinio būrelio pirmininkė Aidutė Jurešienė į pasitarimą atvyko su gėlėmis, norėdama pasveikinti koleges Lietuvos socialinių darbuotojų dienos proga, kuri minima rugsėjo 27 d. Nors tai nėra tikroji jų profesinė diena, bet jie ugdymo įstaigose dirba pedagoginį plius socialinį darbą, todėl jiems ši diena taip pat yra reikšminga. Po sveikinimų būrelio pirmininkė Aidutė Jurešienė pristatė 2018–2019 mokslo metų būrelio veiklos ataskaitą, pasidžiaugė, kad buvo įgyvendinta dauguma suplanuotų veiklų. Antruoju klausimu socialiniai pedagogai planavosi veiklas 2019–2020 mokslo metams. Taip pat buvo aptartas mokinių lankomumo prevencijos mokykloje ir susitarimų įgyvendinimo klausimas. Aptarė Prienų rajono savivaldybės mokytojų, švietimo pagalbą teikiančių specialistų ir mokyklų bibliotekininkų metodinės veiklos nuostatų projektą.

0

Matematikos mokytojai diskutavo apie mokymo(si) rezultatų gerinimą

Rugsėjo 24 d. Prienų „Žiburio“ gimnazijoje įvyko matematikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Metodinio būrelio pirmininkės Jurgitos Tamošiūnienės paraginti, mokyklų atstovai paanalizavo savo mokyklų matematikos mokytojų metodinių grupių veiklą, pasidalijo idėjomis ir gerąja patirtimi. Mokytojai kalbėjo apie nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, valstybinių brandos egzaminų analizės išvadas bei diskutavo apie tai, kokių priemonių žadama imtis mokyklose siekiant geresnės mokinių pažangos.

Planuodami prasidėjusių naujų mokslo metų veiklą, mokytojai kalbėjo apie Švietimo skyriaus vykdomą Erasmus+ projektą WIP, skirtą matematikos mokymosi kokybei rajone pagerinti. Projekte, drauge su užsienio partneriais, dalyvauja Prienų miesto mokyklų matematikos mokytojai, jie kalbėjo apie projekto numatomas veiklas bei galimybes šio projekto patirtimi bei kuriamais intelektiniais produktais dalintis su viso rajono matematikos mokytojais. Taip pat mokytojai aptarė kvalifikacijos tobulinimo renginių poreikį.

0

Anglų kalbos mokytojų metodiniam būreliui vadovaus naujas pirmininkas


Rugsėjo 24 dieną Prienų švietimo pagalbos tarnyboje įvyko anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Būrelio pirmininkė Vilija Gustaitytė pristatė 2018–2019 m. m. būrelio veiklos ataskaitą, padėkojo mokytojams už aktyvią metodinę veiklą ir pasiūlė išsirinkti naują pirmininką. Bendru sutarimu nauja pirmininke išrinkta Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos anglų kalbos vyr. mokytoja Evita Maksvytienė, sekretore išrinkta Prienų „Žiburio“ gimnazijos vyr. mokytoja Jurgita Barkauskienė. Vėliau vyko veiklos planavimas 2019–2020 mokslo metams.

0