Suprasti visus, padėti kiekvienam

Home > Uncategorized > Suprasti visus, padėti kiekvienam

Suprasti visus, padėti kiekvienam

Įtraukusis ugdymas – tai pasaulinė švietimo kryptis, dėl kurios susitarė daugelis pasaulio valstybių, tarp jų ir Lietuva, pasirašiusių Jungtinių tautų darnaus vystymosi tikslų deklaraciją. Įtraukųjį ugdymą galime laikyti procesu, kuriame atsižvelgiama į socialinę, kultūrinę ir mokymosi įvairovę ir remiamasi veiksniais, padedančiais nustatyti bei šalinti kliūtis mokymuisi ir dalyvavimui švietime. Tai – pagarba mokinių įvairovei, skirtybes laikant galimybėmis ir ištekliais, kuriais grindžiamas kiekvieno mokinio ugdymasis. Įtraukusis ugdymas – tai dėmesys visiems: turintiems negalią ir itin gabiems vaikams, vaikams iš socialinės rizikos šeimų ir vaikams, grįžusiems iš užsienio, menkai mokantiems ar visai nemokantiems lietuvių kalbos, skirtingų rasių ar religijų vaikams. Kiekvienas vaikas turi būti priimtas toks, koks yra, turėti galimybę plėtoti savo galias ir siekti asmeninės pažangos.

Švietimo įstatymo pakeitimai, naikinantys diskriminuojančias teisines nuostatas, galutinai turėtų įsigalioti 2024 m. rugsėjo 1 d. Svarbiausia įtraukiojo ugdymo vizija yra užtikrinti, kad visų amžiaus grupių besimokantiems asmenims kartu su bendraamžiais vietos bendruomenėje būtų suteiktos prasmingos ir labai kokybiškos švietimo galimybės.

Daug kas priklauso nuo mūsų visų, esančių šalia vaiko: pedagogų, tėvų, vaiko draugų, kitų visuomenės narių supratimo ir požiūrio. Svarbu yra nuostatų keitimas: vaiko skirtybes priimti kaip privalumą ir galimybę mokytis vieniems iš kitų, geriau pažinti šalia esantį kitokį žmogų, akcentuojant jo gebėjimus, o ne problemas, negalią ar kitoniškumą. Būtina užtikrinti, kad vaikas jaustųsi saugus, suprastų save, pasitikėtų savimi ir kitais, turėtų galimybę išreikšti save. Pokyčiai pirmiausiai turi įvykti kiekvieno galvose ir prasidėti nuo požiūrio, kultūros bei mokymosi būti kartu. Tam reikia daug laiko ir nuolatinio intensyvaus darbo.

Prienų švietimo pagalbos tarnyba, prisidėdama prie įtraukiojo ugdymo plėtojimo,  2018–2020 metais dalyvavo projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas IIveiklose, plėtojant psichologinę pagalbą mokiniams, jų tėvams, mokytojams ir kitiems švietimo įstaigų darbuotojams. Savivaldybės bendrojo  ugdymo įstaigų pedagogai plėtė žinias kaip užmegzti ir išlaikyti ryšį su vaiku / mokiniu / tėvais, kaip stiprinti vaikų savarankiškumą, bendrauti su paaugliais, aktyviau įtraukti šeimas į ugdymo procesą. Mokinių tėvai gilinosi kaip atskleisti vaiko galimybes, nuo ko priklauso vaiko noras mokytis. Mokiniai psichologės Astos Blandės užsiėmimuose  mokėsi tarpusavio santykių gerinimo, konfliktų sprendimo įgūdžių, stiprino pasitikėjimą savimi bei mokymosi motyvaciją. Šio projekto veiklos išplėtė psichologinių paslaugų prieinamumą ir kokybę, kuriant ir palaikant saugią aplinką mokykloje, sudarant palankias sąlygas mokinių asmenybės ugdymuisi ir psichologinės sveikatos stiprinimui.  

Įgyvendinant įtraukųjį ugdymą, svarbu vaikui laiku suteikti pagalbą, atitinkančią jo ugdymosi poreikius. Švietimo pagalbos tarnybos specialistai, bendradarbiaudami su rajono švietimo įstaigų bendruomenėmis,  akcentuoja savalaikę vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių atpažinimo svarbą.  Kuo anksčiau yra atpažįstami ir nustatomi specialieji ugdymosi poreikiai,  tuo greičiau vaikas pradeda gauti reikalingų specialistų pagalbą. Kompleksinis įvertinimas švietimo pagalbos tarnyboje pedagoginiu, psichologiniu, socialiniu ir medicininiu aspektais atskleidžia vaiko galias ir sunkumus, nustato negalios, sutrikimo ar mokymosi sunkumų priežastis, specialiuosius ugdymosi poreikius. Kai mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, tėvai žino kylančių sunkumų priežastis ir vaiko turimas stiprybes, gali efektyviau teikti pagalbą tenkinant vaiko ugdymo(si) poreikius.  Švietimo pagalbos tarnyba ir ugdymo įstaigos glaudžiai bendradarbiauja įvertindamos vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius, teikdamos rekomendacijas ugdymui(si), siekiant asmeninės vaiko pažangos.

            Vaiko ugdyme(si) labai svarbus vaidmuo tenka tėvams. Kai kurie tėvai patys kreipiasi į švietimo pagalbos tarnybą, norėdami pasikonsultuoti dėl vėluojančios vaiko raidos, nerimą keliančio elgesio ar ugdymosi sunkumų. Švietimo pagalbos specialistai konsultuoja tėvus, suteikia informacijos apie vaiko raidą, teikia pagalbą ir rekomendacijas sėkmingesniam jo ugdymui. Tik turėdami žinių apie sutrikimus bei ugdymosi sunkumų priežastis tėvai gali padėti vaikams realizuoti savo gebėjimus ir siekti asmeninės pažangos.  

Mokymasis yra tiek pažintinis, tiek socialinis, tiek emocinis procesas ir visos šios sudėtinės dalys yra vienodai svarbios. Galima pritaikyti mokyklos aplinką įvairiems mokinių poreikiams, tačiau visada išlieka svarbiausias – žmogiškasis faktorius.  

                           Prienų švietimo pagalbos tarnybos specialistai