Pedagogų metodinių darbų paroda „Aš ir pokytis

Home > Metodinė veikla > Pedagogų metodinių darbų paroda „Aš ir pokytis

Pedagogų metodinių darbų paroda „Aš ir pokytis

Įgyvendinant Prienų rajono mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2020–2021 ir 2021–2022 mokslo metų metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo prioritetą  „Lyderystės ugdymui ir mokymuisi stiprinimas“, šiais mokslo metais buvo surengta Prienų rajono mokyklų pedagogų metodinių darbų paroda „Aš ir pokytis“. Ši paroda yra viena iš pedagogų dalijimosi gerąja patirtimi ir idėjomis formų. Parodai buvo pateikti 25 pedagogų ir mokyklų vadovų, pavaduotojų ugdymui, pagalbos mokiniui specialistų parengti metodiniai darbai. Darbai apėmė įvairias ugdymo sritis: ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą, neformalųjį švietimą, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymą. Pateikta ir integruotų dalykų darbų, atskleistos lyderystės apraiškos klasės vadovo veikloje, nemažai darbų parengta apie informacinių technologijų panaudojimą. Metodinių darbų vertinimo komisijai, kurios pirmininke jau ne vienerius metus yra Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Giedrė Tautvydienė, peržiūrėjus darbus, džiugino tai, kad šiais metais beveik visi darbai atpindėjo pagrindinę parodos idėją – pristatyti asmeninės lyderystės patirtis, kaip mokytojų aktyvaus veikimo dėka pavyko įgyvendinti kad ir mažus pokyčius, orientuotus į mokyklos veiklos tobulinimą, mokinių mokymo ir mokymosi gerinimą. Metodinių darbų autoriai savo parengtus darbus pristatė trumpais pranešimais pedagogų konferencijoje „Lyderystė mokymuisi“, įvykusioje balandžio 8 d. Darbai patalpinti Prienų švietimo pagalbos tarnybos Edukacinės patirties banke, juose pateiktomis idėjomis bus dalijamasi metodiniuose būreliuose. Metodinius darbus galite peržiūrėti čia