Prienų rajono mokyklų vidutinio ir vyresnio amžiaus mokytojų bendrųjų gebėjimų ugdymas

Home > Projektai > Prienų rajono mokyklų vidutinio ir vyresnio amžiaus mokytojų bendrųjų gebėjimų ugdymas

Prienų rajono mokyklų vidutinio ir vyresnio amžiaus mokytojų bendrųjų gebėjimų ugdymas

Prienų rajono švietimo centras 2006-2008 m. įgyvendino projektą „Prienų rajono mokyklų vidutinio ir vyresnio amžiaus mokytojų bendrųjų gebėjimų ugdymas“, SFMIS numeris BPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0151.
Siekdami įgyti papildomų žinių ir įgūdžių, kurie leistų, pasinaudojus ryšių ir informacijos technologijų teikiamais pranašumais, lanksčiau prisitaikyti prie greitai kintančių gyvenimo ir darbo sąlygų dvejus metus – nuo 2006 m. gegužės iki 2008 m. gegužės – rajono mokytojai dalyvavo Švietimo centro vykdomame projekte „Prienų rajono mokyklų vidutinio ir vyresnio amžiaus mokytojų bendrųjų gebėjimų ugdymas“. Didžiausias dėmesys buvo skiriamas kompiuterinio raštingumo įgūdžių tobulinimui, užsienio kalbų mokymuisi bei kitoms svarbioms šiuolaikiniam pedagogui žinioms ir kompetencijoms bei žmogiškojo kapitalo plėtrai ir specialistų konkurencingumo bei paklausos užtikrinimui.
Įvairiais projekto veiklos etapais dirbo projekto vadovės Danutė Stankevičienė ir Diana Dainauskienė, buhalterės Jolanta Giraitienė ir Ramunė Oleškevičienė, stebėtoja Oksana Radzvilavičienė bei ekspertės Marija Jovita Minkauskienė ir Daiva Buzienė.
Projekto veiklai iš viso skirta 365 482 Lt. Iš jų 346 842 Lt. skyrė ESF (94,9 proc.) ir 18640 Lt. Prienų rajono savivaldybė ( 5,1proc.). Didžiausioji dalis – 188979,70 Lt. – buvo panaudota mokymams. Kitos lėšos buvo panaudotos stažuotei užsienyje, audito paslaugoms, informacinei sklaidai, administracinėms ir vykdymo išlaidoms. Pasiruošimo mokymams metu buvo nuolat atnaujinama informacija, papildomai anketuojamos tikslinės grupės, formuojamos mokymų grupės ir pasirinkti paslaugų teikėjai. Mokymus pagal kompiuterinio raštingumo standartus ECDL ir ECDL testus atliko VšĮ.„Kompiuterinių programų mokymo centras“, anglų kalbos vartojimo pagrindų kursus vedė kalbų mokyklos “Lingua perfecta” dėstytojai, efektyvaus ir kūrybingo mąstymo – UAB “Komunikacijos mokykla”, projektų rengimo ir įgyvendinimo teorijos ir praktikos panaudojimas pedagoginei veiklai – UAB “Ad competentiam” dėstytojai, audito paslaugas atliko UAB “Tezaurus auditas” specialistai, plakatų, bukletų leidybos paslaugos teikė UAB “Adaksita”.
Remiantis dalyvių anketine analize, apibendrinti projekto rezultatai ir padarytos išvados, kad įgyti pagrindinių kompiuterinio raštingumo, užsienio kalbų, psichologinių bei projektinio valdymo kompetencijų įgūdžiai prisidės prie bendros mokymo sistemos modernizavimo rajono mokyklose bei pedagogų kvalifikacijos lygio kėlimo. 86 proc. mokymų dalyvių nuomone ženkliai pagerės dėstomų dalykų kokybė mokyklose, nes mokytojai turės galimybę naudotis papildoma metodine medžiaga, 83 proc. – internete randama informacija, 66 proc. dalyvių mokės apdoroti turimą informaciją bei duomenis, parengti dalomąją medžiagą, ataskaitas, tobulinti ir rengti dėstomo dalyko programas, 54 proc. mano, kad suaktyvės popamokinės veiklos organizavimas, 73 proc. – kad galės susipažinti su naujausia užsienio metodine literatūra, kokybiškai organizuoti užsiėmimus mokiniams, parengti bendrus projektus, 34 proc. dalyvių mano, kad atsiras daugiau galimybių mokytojams įsijungti į tarptautinių projektų ir programų veiklą, 35 proc. – užmegzti dalykinius ryšius bei dalyvauti tarptautiniuose bendradarbiavimo tinkluose.
284 valandų mokymo cikle buvo išdėstyti pagrindinius gebėjimus ugdantys dalykai: kompiuterinio raštingumo standartas ECDL (A lygis), (80 val.), kompiuterinio raštingumo standartas ECDL (B lygis), (60 val.), anglų kalbos kursai pradedantiesiems (50 val.), anglų kalbos kursai pažengusiems (50 val.), efektyvaus ir kūrybingo mąstymo seminarų ciklas (72 val.), projektų rengimo ir įgyvendinimo teorijos ir praktikos panaudojimo pedagoginei veiklai modulis (12 val.), stažuotė užsienyje (18 val.).
Mokymai vyko Prienų mieste, Veiveriuose ir Stakliškėse. Mokymo grupės buvo sudarytos atsižvelgiant į esamų patalpų dydį, mokymosi efektyvumą ir mokymo paslaugų teikėjų rekomendacijas. Atlikus mokytojų apklausą, paaiškėjo, kad vokiečių kalbos mokymo poreikis nėra didelis, todėl 50 val., skirtų vokiečių kalbos mokymui, buvo pakeista į anglų kalbos mokymus, kurie buvo vykdomi dviem (aukštesniu bei žemesniu) lygiais.
Apibendrinant kiekybinius projekto rezultatus, buvo suskaičiuota, kad po 84 Prienų rajono mokytojus supažindinta su naujomis informacijos ir komunikacijos priemonėmis (apmokyti naudotis kompiuteriu bei Internetu), pagilino užsienio kalbų žinias bei įgijo kūrybinio mąstymo pritaikymo pedagoginėje veikloje bei projektinio valdymo kompetencijų, 72 mokytojai gavo kvalifikacinius kompiuterinio raštingumo ECDL Start pažymėjimus, 12 mokytojų gavo kvalifikacinius kompiuterinio raštingumo ECDL pažymėjimus pažengusiems, 87 mokytojai gavo kvalifikacinius anglų kalbos B lygio pažymėjimus, 87 mokytojai gavo kvalifikacinius anglų kalbos A lygio pažymėjimus, parengta ir išplatinta 642 kopijos spausdintos mokymų medžiagos, parengta ir išplatinta 174 kopijos mokymų medžiagos kompaktiniuose diskuose, organizuotos 2 konferencijos (atidaromoji ir baigiamoji), jau publikuoti 3 straipsniai rajono ir respublikos spaudoje.
Taip pat buvo suskaičiuota, kad projekte dalyvavo 247 mokytojai, iš jų: 229 moterys (90,44 proc., buvo planuota 94 proc.) ir 18 vyrų. Vyriausia dalyvė – Stakliškių vidurinės mokyklos mokytoja Albina Žilionytė.
Šio projekto dalyviai pasiūlė, kad būtų surengtas projekto tęsinys, jie norėtų mokytis užsienio kalbų (anglų, vokiečių, italų ir kt.), kompiuterinio raštingumo, vadybos, gilintis į efektyvaus ir kūrybingo mąstymo, projektų teorijos ir praktikos panaudojimo pedagoginei veiklai, įgyti organizacijos vystymo, tarpasmeninio bendradarbiavimo, specialiojo ugdymo, psichologijos žinių, susipažinti su ES šalių mokytojų darbo patirtimi.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.