Stažuotė „Geras mokymas pažadina mokymąsi“

Home > Stažuotė „Geras mokymas pažadina mokymąsi“

Stažuotė „Geras mokymas pažadina mokymąsi“

Šiandieninė mokykla išgyvena nuolatinius pokyčius, reaguojant į kuriuos visuomenė kelia vis daugiau reikalavimų mokytojams, mokyklų bendruomenėms. Siekiama, kad mokytojai greitai reaguotų ir prisitaikytų prie pokyčių, būtų aktyvūs, iniciatyvūs. Dalijimasis gerąja patirtimi, darnus bendradarbiavimas įvairiais lygmenimis spartina švietimo siekių įgyvendinimą, jo kokybės augimą ir plėtrą. Užsienio mokslininkų (Kouzes, Posner, 2003) atlikti tyrimai vadybos srityje parodė, kad organizacijose neeilinių rezultatų buvo pasiekta ne dėl geros asmeninės vadovavimo patirties ar ypač talentingų darbuotojų veiklos, bet tik dėl to, kad visi darbuotojai aktyviai dalyvavo organizacijos veikloje ir dirbo drauge (R. Kontautienė, 2010).

Siekiant kokybiškos ugdymo kaitos, mokyklos bendruomenei svarbu plėtoti mokymosi kartu ir vieniems iš kitų bendradarbiavimo kultūrą, tobulinti bendradarbiavimo formas ne tik tarp savo bendruomenės narių, bet ir inicijuoti socialinę partnerystę tarp įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklų, kultūros institucijų, karjeros ugdymo institucijų, savivaldybės administracijos, verslo organizacijų ir kt.

Viena iš svarbiausių kompetencijų, reikalingų šiuolaikiniam mokiniui bei leidžianti patirti mokymosi sėkmę yra mokėjimo mokytis kompetencija. Ji suprantama kaip poreikis mokytis ir atkaklus užsibrėžto tikslo siekimas, atsakomybė už savo mokymąsi; gebėjimai planuoti ir apmąstyti mokymosi procesą ir rezultatus, išsikelti pamatuotus tolesnius uždavinius, pasirinkti mokymosi būdus; savo stiprybių ir trūkumų žinojimas, domėjimasis mokymosi pasirinkimo galimybėmis. Nuo šios kompetencijos didele dalimi priklauso mokymosi sėkmė ir tolesnė asmens karjera.

Stažuotės dalyviai supažindinami su Prienų rajono savivaldybės lyderystės plėtros modeliu, pokyčiais, įvykusiais savivaldybės mokyklose dalyvaujant projekte „Lyderių laikas 2“; jiems pristatomi įvairūs socialinių partnerių bendradarbiavimo aspektai bei patirtys, įgyvendinant tarptautinius, nacionalinius projektus; pateikiami mokyklų bendruomenių telkimo geresnei mokinių pažangai pasiekti  pavyzdžiai; atskleidžiama bendradarbiavimo su socialiniais partneriais įtaka mokinių pasiekimų rezultatams; pateikiami aktyviųjų mokymo metodų taikymo pamokose bei projektinėje veikloje pavyzdžiai bei diskutuojama apie jų paveikumą.

Stažuotė vyksta Prienų rajono savivaldybės ugdymo įstaigose, patirtimi dalijasi rajono švietimo bendruomenės atstovai.

Parašykite komentarą