Sėkmingos pamokos virsmas: struktūros modeliavimo, aktyvių veiklų organizavimo, pažangą skatinančio grįžtamojo ryšio panaudojimo praktika

Home > Sėkmingos pamokos virsmas: struktūros modeliavimo, aktyvių veiklų organizavimo, pažangą skatinančio grįžtamojo ryšio panaudojimo praktika

Sėkmingos pamokos virsmas: struktūros modeliavimo, aktyvių veiklų organizavimo, pažangą skatinančio grįžtamojo ryšio panaudojimo praktika

Anotacija

 Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas bei Geros mokyklos koncepcija, kuriuos Švietimo ir mokslo ministrė savo įsakymu patvirtino 2015-12-21, o  įsigaliojo nuo 2016 metų rugsėjo pirmosios, sukėlė nacionalinį judėjimą už išskirtinį dėmesį pagrindiniam (privalomam) ugdymui… Tad susiimkime ir padarykime proveržį, ieškokime naujų būdų, pažangą skatinančio grįžtamojo ryšio, dalinkimės patirtimi, kad kiekvieno mokinio pasiekimai bet kokioje srityje gerėtų, tuo pačiu panaikintume tokį didžiulį atotrūkį tarp  šalies mokyklų.

Šiais laikais teorinės žinios yra visiems lengvai prieinamos, bet nėra laiko prisiminti, ką esi skaitęs. Dinamiškoje aplinkoje rezultatą lemia įpročiai ir įgūdžiai, todėl šie mokymai yra maksimaliai orientuoti į pedagoginės patirties sklaidą, praktinių įgūdžių lavinimą.  Seminarai apie pamoką – tai gyvi klausimai, diskusijos, mąstymas. Svarbu diskutuoti, išsikalbėti apie vadovavimą kiekvieno vaiko mokymuisi, jo asmeninės pažangos ir pasiekimų gerinimą, pažangą skatinantį grįžtamąjį ryšį (vertinimą kaip ugdymas) bei pamokos įsivertinimą (refleksiją).

Šiuolaikinis mokymas grindžiamas mokytojų ir mokinių dialogu bei pasiektų susitarimų atnaujinimu. Svarbiausia, kad kiekvienas mokinys bręstų kaip asmenybė pagal savo poreikius ir išgales, įgytų bendrąsias ir dalykines kompetencijas, būtų pasirengęs gyvenimui ir darbui šiuolaikinėje visuomenėje. Norint išugdyti šias kompetencijas būtina mokinius įtraukti į aktyvų mokymąsi.. ŠMM dokumentai kreipia mokytojus tobulinti savo gebėjimus ugdyti mokinių kompetencijas. Naujajame programų apraše iškelti ugdymo tikslai ir laukiami rezultatai. Mokinių bendrosios ir esminės dalykinės kompetencijos reikalauja keisti ugdymo praktiką pamokoje, nes nepakanka išaiškinti dalyko turinį ir patikrinti, kaip mokiniai įsiminė.

UT parinkimo ir pritaikymo mokiniams sėkmė priklauso nuo mokytojo, jo pasirengimo suplanuoti pamoką. Tam tikslui mes analizuosime vertintojų naudojamus vertinimo kriterijus bei kokybės rodiklius pamokai, akcentuosime svarbiausius geros pamokos etapus. Analizuosime ir vertinsime pamokas, jų planus, aptarsime vertinimo panaudojimą mokymui ir mokymuisi. Analizuosime, kas pasisekė ir ką reikia keisti. Į gyvenimą ir mokinius pažvelkime su ypatinga šiluma bei gera nuotaika (humoru).

Ši programa padės mokytojams įgyti pamokos planavimo, aktyvių veiklų organizavimo bei skirtingų gebėjimų mokinių asmeninės pažangos ir pasiekimų pokyčių matavimo praktikos. Programos dalyviai patobulins profesines kompetencijas, reikalingas pamokos planavimui bei pažangos ir pasiekimų vertinimui.

Turinys

Pamoka – svarbiausias mokyklos veiklos kokybės rodiklis (0,5 val.);

Mokytojo vadovavimas mokinių mokymosi procesui (gidas, palydovas) (0,5 val.)

Klasės teigiamas mikroklimatas – pagalbos ir paramos mokiniams mokantis pagrindas (0,5 val.)

Aktyvių veiklų / metodų identifikavimo ir taikymo praktika (1 val.)

Struktūros, aktyvių veiklų ir vertinimo metodų  pokyčiai sėkmingos pamokos vadyboje (1,5 val.);

Klasės dienyno pildymo praktika (pamokos turinys, namų darbai) (0,5 val.)

Kaip keičiasi mano pamokos vadyba: šiuolaikinės pamokos modeliavimas praktikoje (1 val.)

Mokymosi poreikių nustatymas ir ugdymo diferencijavimas: kelias gabaus mokinio link (0,5 val.)

Parašykite komentarą