Švietimo bendruomenės bendradarbiavimas: specialistų pagalba mokiniui, bendradarbiavimo kultūra ir pamokos organizavimo kaita

Home > Švietimo bendruomenės bendradarbiavimas: specialistų pagalba mokiniui, bendradarbiavimo kultūra ir pamokos organizavimo kaita

Švietimo bendruomenės bendradarbiavimas: specialistų pagalba mokiniui, bendradarbiavimo kultūra ir pamokos organizavimo kaita

Anotacija

Šiandieninė mokykla išgyvena nuolatinius pokyčius, reaguojant į kuriuos visuomenė kelia vis daugiau reikalavimų mokytojams, mokyklų bendruomenėms. Siekiama, kad mokytojai greitai reaguotų ir prisitaikytų prie pokyčių, būtų aktyvūs, iniciatyvūs. Dalijimasis gerąja patirtimi, darnus bendradarbiavimas įvairiais lygmenimis spartina švietimo siekių įgyvendinimą, jo kokybės augimą ir plėtrą. Užsienio mokslininkų (Kouzes, Posner, 2003) atlikti tyrimai vadybos srityje parodė, kad organizacijose neeilinių rezultatų buvo pasiekta ne dėl geros asmeninės vadovavimo patirties ar ypač talentingų darbuotojų veiklos, bet tik dėl to, kad visi darbuotojai aktyviai dalyvavo organizacijos veikloje ir dirbo drauge (R. Kontautienė, 2010).

Siekiant kokybiškos ugdymo kaitos, mokyklos bendruomenei svarbu plėtoti mokymosi kartu ir vieniems iš kitų bendradarbiavimo kultūrą, tobulinti bendradarbiavimo formas ne tik tarp savo bendruomenės narių, bet ir inicijuoti socialinę partnerystę tarp įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklų, kultūros institucijų, karjeros ugdymo institucijų, savivaldybės administracijos, verslo organizacijų ir kt.

Programos tikslas – plėtoti mokymosi kartu ir vieniems iš kitų bendradarbiavimo kultūrą, tobulinti bendradarbiavimo formas ne tik tarp savo bendruomenės narių, bet ir įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklų bei kitų socialinių partnerių.

Turinys

Prienų rajono savivaldybės lyderystės plėtros modelio pristatymas. Atviro dialogo taikymas kokybės gerinimui. Mokymosi mokytis kompetencijos ugdymo iššūkiai ir  Prienų r. savivaldybės projektinės veiklos patirtys. (2 akad. val.)

Įvairių institucijų ir šeimos bendradarbiavimo svarba teikiant pagalbą specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems vaikams. Prienų švietimo pagalbos tarnybos patirtis (2 akad. val.)

Refleksinių pokalbių visais lygmenimis praktika ir mokyklos reflektavimo kultūros plėtojimas.  Patirties pristatymas, diskusija su mokyklos administracija, pedagogais, individualios konsultacijos. Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos patirtis (2 akad. val.)

Aktyviųjų mokymo(si) metodų taikymas ir jų įtaka ugdymo(si) sėkmei. Mini konferencija, diskusijos, praktinė veikla. Prienų „Žiburio“ gimnazijos patirtis (2 akad. val.)

Parašykite komentarą