Ugdymo(si) kokybės ir veiksmingumo tobulinimas, siekiant sklandaus mokymosi ir gyvenimo ryšio

Home > Ugdymo(si) kokybės ir veiksmingumo tobulinimas, siekiant sklandaus mokymosi ir gyvenimo ryšio

Ugdymo(si) kokybės ir veiksmingumo tobulinimas, siekiant sklandaus mokymosi ir gyvenimo ryšio

Siekiant rezultatyviau organizuoti pedagogų kvalifikacijos tobulinimą svarbu numatyti, kad jis būtų derinamas su visomis švietimo įstatyme numatytomis pagalbos mokytojui ir mokyklai priemonėmis (konsultuojant, atliekant mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą ir išorinį vertinimą ir sudarant sąlygas pedagogų profesiniam augimui).

    Ši programa yra parengta konkrečiai mokyklos bendruomenei, atsižvelgiant į mokyklos vidaus veiklos kokybės įsivertinimo, išorinio vertinimo išvadas, mokyklos veiklos bei pedagogų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus, išsakytus pedagogų poreikius, nukreipta į ugdymo(-si) praktikos keitimą ir tobulinimą, siekiant geresnės mokinių ugdymo(si) kokybės ir veiksmingumo.

Programa suteikia galimybę tobulinti mokyklos veiklą daugelyje aktualių sričių, apimant  susitarimų priėmimą, veiklos planavimą, vertinimo ir įsivertinimo organizavimą, gebėjimo taikyti įvairias mokymo(-si) strategijas, gauti ir teikti grįžtamąjį ryšį, stiprinti mokymosi motyvaciją bei gebėjimą sieti turimas žinias su gyvenimo praktika.

     Programa sudaryta iš 5 modulių: keturių mokymo dienų (seminarų) ir vienos dienos konferencijos.

1 modulis.  6 akad. val. seminarasTikslingas mokyklos veiklos planavimas remiantis situacijos analize, turimais duomenimis“.

2 modulis. 18 akad. val. seminaras „Mokinio ir mokytojo sąveika pamokoje: motyvuojantis ir greitas grįžtamasis ryšys“ ( iš jų 8 kontaktinės valandos 10 savarankiško darbo valandų ir konsultacijų internetu).

3 modulis. 6 akad. val. seminaras „Mokinio asmeninės pažangos stebėjimas, formuojamasis vertinimas“.

4 modulis. 6 akad. val. seminaras pasirinktinai: „Mokymas/sis tiriant, probleminis mokymas“ arba „Mokymosi motyvacijos stiprinimas bei mokinių įgytų žinių taikymas remiantis turimomis žiniomis ir gyvenimo praktika“.

5 modulis. 4 akad. val. gerosios patirties sklaidos renginys (konferencija).

Dalyvavę visoje programoje, išklausę teorines paskaitas, atlikę praktines ir savarankiškas užduotis, pedagogai plėtos profesines kompetencijas: įgis žinių ir pagilins gebėjimus, leisiančius, remiantis esamos situacijos analize, įsivertinimo ir kitokiais veiklos stebėsenos duomenimis, tikslingai numatyti veiklos tobulinimo prioritetus, priemones, kryptingai siekti ugdymo kokybės; tobulins intelektualius/mąstymo, praktinio pobūdžio, perkeliamuosius gebėjimus: gebėjimas tobulėti ir keistis, kūrybiškai reaguojant į šiuolaikinio pasaulio pokyčius; naudoti IKT grįžtamam ryšiui gauti, mokinių pasiekimų vertinimui; įgis nuostatas bendradarbiauti su mokiniais, atliekant jų mokymosi patarėjo, konsultanto vaidmenį; gilins įgūdžius taikyti mokymą/si tiriant ir probleminį mokymą kaip priemonę mokinių kokybiškų bazinių žinių įtvirtinimui, taikymui, kompetencijų įgijimui.

Siekiant užtikrinti programos dalyvių  ugdymo(si) kokybės ir veiksmingumo tobulinimo pokytį, rekomenduojama dalyvauti visuose numatytuose programoje moduliuose. Tačiau pedagogas gali pats pasirinkti, koks(-ie) modulis(-iai) jam yra aktualiausias(-i).

Parašykite komentarą