Anotacija

Vienas iš svarbiausių šių dienų mokyklos siekių – sudaryti kuo palankesnę aplinką mokėjimo mokytis kompetencijai ugdyti, t. y. tokią aplinką, kuri įgalina ir skatina kiekvieną mokinį priimti aukštus mokymosi iššūkius, kryptingai ir atkakliai jų siekti, įveikti mokymosi srityje pasitaikančias kliūtis, įgyti svarbios savo mokymosi stebėjimo ir reflektavimo patirties. Programos rengėjos atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad absoliuti dauguma mokytojų supranta mokėjimo mokytis kompetencijos (toliau MMK) ugdymo(si) reikšmę ir yra motyvuoti keisti ugdymo praktiką, tačiau stokoja patirties, gerosios praktikos pavyzdžių, kaip tai daryti. Ne visuomet mokyklos bendruomenei aišku, kaip tikslingai pasirinkti MMK tobulinimo sritis, koks įvairių dalykų mokytojų ir visos mokyklos vaidmuo šiame procese, kaip projektuojami tobulinimo(si) tikslai trumpam ir ilgajam periodui. Manoma, kad turimi tyrimų rezultatų duomenys, gerosios patirties pavyzdžių, siūlomų teorinių modelių taikymo praktikoje nagrinėjimas paskatins mokytojus dalintis idėjomis, analizuoti turimą patirtį MMK ugdymo srityje ir imtis konkrečių veiksmų, įgyvendinant MMK ugdymo tobulinimo mokykloje siekį.

Seminaro trukmė – 18 akad. val.

Turinys

1 seminaro dalis (darbas auditorijoje, 6 akad. val.)

Naujausi atradimai apie mokymosi tinklus ir jų sąsajos su MMK elementais, 2 akad. val.

Universalaus dizaino metodas (UDM) (2 akad. val.):

– metodo esmė ir jo taikymo principai;

– emocinių, pažinimo ir strateguojančių (operatyvinių) mokymosi tinklų dalyvavimas mokymosi procese.

Mokinio savireguliacijos gebėjimų ugdymas: grįžtamojo ryšio mokiniams teikimo lygmenys.

Susitarimai dėl UDM elementų išbandymo, 2 akad. val.

2 seminaro dalis (savarankiškas dalyvių darbas, 6 akad. val.)

Dalyviai pamokoje išbando universalaus metodo elementus, užpildo lektoriaus parengtą refleksijos lentelę ir ją atsiunčia el. paštu lektoriui. Lygiagrečiai mokykloje atliekamas tyrimas MMK ugdymo aspektu (anketuojami mokiniai ir mokytojai; imtis aptariama seminaro pirmos dalies metu). Duomenys atsiunčiami lektoriui, kuris juos analizuoja ir apibendrina. Atsižvelgdamas į gautus rezultatus lektorius parengia seminaro dalyviams aktualias praktines rekomendacijas, pavyzdžius, kaip UDM taikymas gali padėti ugdyti mokinių MMK komponentus (giliau nagrinėjami 2-3 labiausiai visiems seminaro dalyviams aktualūs aspektai).

3 seminaro dalis (darbas auditorijoje, 6 akad. val.)

Grįžtamasis ryšys seminaro dalyviams apie universalaus metodo elementų išbandymo/tyrimo rezultatus, 2 akad. val.

MMK ugdymas dalyko pamokoje ir per integruotas pamokas, 2 akad. val.           

Praktinės rekomendacijos, pavyzdžių analizė, 1 akad. val.

Seminaro refleksija, 1 akad. val.