Search for:

Anotacija

Kaip gerinsime mokinių pasiekimus – skaitymas, rašymas, matematika. Seminaras skirtas pamokai ir mokinių mokymuisi: individualizavimui ir diferencijavimui, mokymosi lūkesčių numatymui, motyvacijai skatinti, išmokimui stebėti, fiksuoti bei analizuoti. Dar dažnai vidinio įsivertinimo rezultatai rodo, kad pokyčiai yra pragmatiški ir neturi ilgalaikės išliekamosios vertės. Ar nuo to mūsų mokiniai taps bent truputi saugesni ir laimingesni? Ministerija ruošia receptus savivaldybėms ir mokykloms, kaip turimomis pasenusiomis priemonėmis ir sąlygomis pagerinti mokinių pasiekimus. Tik iki 20% mokytojų yra entuziastai, rengiasi pamokoms ir užsiėmimams, o kiti plaukia pasroviui. Nuolatinio mokinių individualios pažangos ir pasiekimų vertinimo metodas yra stebėjimas, o pagrindiniai principai: individualizavimas; sistemingumas; lankstumas. Po kiekvienos temos (skyriaus) turi būti nustatoma mokinių pažanga. Na, o faktų vertinimo metodai: pokalbis, interviu, veiklos pamokoje analizė, kūrybinių – projektinių darbų peržiūra ir analizė. Tai neturi sukelti mokiniui ir jų tėvams diskomforto.  Mokinių bendrosios ir esminės dalykinės kompetencijos reikalauja keisti ugdymo praktiką pamokoje, nes nepakanka išaiškinti dalyko turinį ir patikrinti, kaip mokiniai įsiminė. Programoje pagrindinis dėmesys skiriamas mokinių esminėms kompetencijoms ugdyti, remiantis mokymosi mokytis kompetencijų ugdymo pavyzdžiais. UT parinkimo ir pritaikymo mokiniams sėkmė priklauso nuo mokytojo, jo gebėjimo suplanuoti pamoką, taikyti aktyvius mokymo (si) metodus. Siekdami šio tikslo, analizuosime auditorių naudojamus vertinimo kriterijus bei kokybės rodiklius pamokai, akcentuosime svarbiausius geros pamokos etapus. Analizuosime ir vertinsime pamokas, jų planus, aptarsime vertinimo panaudojimą mokymui ir mokymuisi. Analizuosime, kas pasisekė ir ką reikia keisti. Ši programa padės mokytojams įgyti pamokos planavimo bei mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo praktikos bendrųjų programų aprašo kontekste. Tikiu, kad padėsiu mokytojams įgyti kompetencijas, reikalingas  pamokos struktūros modeliavimo, aktyvių veiklų organizavimo, pažangą skatinančio grįžtamojo ryšio panaudojimo praktikai dėl individualios mokinių pažangos stebėjimo bei pokyčių fiksavimo sistemos rengimo.  

Programos trukmė – 40 akademinių valandų.

Programa susideda iš 5 modulių:

1 modulis. Seminaras „Šiuolaikinės pamokos vadyba ir aktyvus kiekvieno mokinio mokymasis“ (8 akad. val.)

2 modulis. Seminaras „Individuali pažanga, jos stebėjimas, matavimas“ (8 akad. val.)

3 modulis. Seminaras „Integruotų veiklos ugdomųjų projektinių darbų vieta pamokoje: planavimas, organizavimas ir vertinimas“ (8 akad. val.).

4 modulis. Seminaras „Aktyviųjų veiklų metodai pamokoje“ (8 akad. val.)

5 modulis. Nuotolinis užsiėmimas (savarankiškas darbas, praktiškai pritaikant ankstesnių seminarų metu įgytas žinias) (8 akad. val.)

Programos dalyviai patobulins profesines kompetencijas, reikalingas pamokos planavimui bei individualios mokinių pažangos stebėjimo, fiksavimo bei pasiekimų vertinimo pamokose praktikai.