Specialiojo pedagogo veiklos sritys

Home > Specialiojo pedagogo veiklos sritys

Specialiojo pedagogo veiklos sritys

1.Atlieka mokinių (vaikų) pedagoginį vertinimą, įvertina jų specialiuosius ugdymosi poreikius Tarnyboje, prireikus – artimiausioje mokinio (vaiko) gyvenimo ar ugdymosi aplinkoje.

2. Rengia vertinimo išvadas, siūlo ugdymo formą, būdus ir metodus, prireikus rekomenduoja teikti specialiąją pedagoginę bei specialiąją pagalbą mokiniams (vaikams), kuriems nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai.

3. Teikia informaciją tėvams (globėjams) apie vertinimo rezultatus, pristato vaiko ugdymosi galias ir patiriamus sunkumus, galimus pagalbos būdus.

4. Konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo klausimais.

5. Teikia metodinę pagalbą mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) mokinio (vaiko) pažinimo, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių (vaikų) ugdymo bei jo organizavimo klausimais, įvairių specialiųjų pedagoginių problemų sprendimo klausimais, skleidžia ir diegia specialiojo ugdymo naujoves.

6. Suderinus su vaiko tėvais (globėjais), teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, kurių ugdymo įstaigoje nėra švietimo pagalbos specialisto.

Parašykite komentarą