Logopedo veiklos sritys

Home > Logopedo veiklos sritys

Logopedo veiklos sritys

1. Įvertina mokinių (vaikų) kalbos raidos ypatumus bei kalbėjimo ir kalbos sutrikimus Tarnyboje, artimiausioje mokinio (vaiko) gyvenimo ar ugdymosi aplinkoje.

2. Rengia vertinimo išvadą, siūlo ugdymo formą, būdus ir metodus, rekomenduoja logopedo pagalbą mokiniams (vaikams), kuriems nustatyti kalbėjimo ir kalbos sutrikimai, teikia metodines rekomendacijas apie šių sutrikimų įveikimą.

3. Teikia informaciją apie kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių mokinių (vaikų) kalbos raidos vertinimo rezultatus ir išvadas, specialiuosius ugdymosi poreikius ir jų tenkinimą tėvams (globėjams, rūpintojams) bei suinteresuotoms institucijoms ar asmenims, susijusiems su mokinių (vaikų) ugdymu, gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą.

4. Konsultuoja kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus logopedinės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, kalbėjimo ir kalbos sutrikimų prevencijos bei jų įveikimo klausimais.

5. Teikia metodinę pagalbą mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių mokinių (vaikų) ugdymo, skleidžia ir diegia logopedijos naujoves.

6. Teikia logopedinę pagalbą vaikams nuo gimimo iki privalomo mokymo pradžios, kurie nelanko ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių, bei švietimo pagalbos specialistų neturinčių ugdymo įstaigų mokiniams.

Parašykite komentarą