Socialinio pedagogo veiklos sritys

Home > Socialinio pedagogo veiklos sritys

Socialinio pedagogo veiklos sritys

1.Bendradarbiaudamas su kitais Tarnybos specialistais atlieka mokinio (vaiko) socialinių įgūdžių, socialinės pedagoginės situacijos, problemų bei poreikių mokykloje ir šeimoje įvertinimą. Siūlo ugdymo formą, būdus ir metodus, prireikus rekomenduoja teikti socialinę pedagoginę pagalbą, rekomenduoja (mokiniui) vaikui mokyklą.

2. Individualiai ar/ir grupėje konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių, socialinių pedagoginių ir ugdymosi problemų turinčius mokinius (vaikus), jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus.

3. Veda grupinius užsiėmimus mokiniams (vaikams) ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ir/ar specialistams.

4.Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) mokinio (vaiko) pažinimo, socialinių aplinkos veiksnių gerinimo ir organizavimo klausimais, skleidžia ir diegia socialinio ugdymo naujoves.

5. Šviečia mokyklų bendruomenes ir visuomenę vaiko raidos, gyvenimo įgūdžių ugdymo, socializacijos, bendravimo ir kitais klausimais.

6. Dalyvauja ugdymo įstaigose įgyvendinant prevencines (teisės pažeidimų, mokyklos nelankymo, alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, patyčių, savižudybių ir kitų neigiamų socialinių reiškinių) priemones bei programas.

7. Kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su ugdymo įstaigos bendruomene, o esant būtinybei – su kitomis institucijomis, bei stebi mokinius pamokų metu.

Parašykite komentarą