Informacija dėl vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo

Home > Informacija dėl vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo

Informacija dėl vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo

  MOKINIO SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ ĮVERTINIMAS,
SPECIALIOJO UGDYMOSI IR (AR) ŠVIETIMO PAGALBOS SKYRIMAS

Tarnybos specialistų komanda (psichologas, specialusis pedagogas, logopedas, socialinis pedagogas, prireikus- vaikų ir paauglių psichiatras ) nustato vaiko ugdymosi sunkumų priežastis, siūlo ugdymo programas ir metodus, skiria švietimo pagalbą.

Mokyklos vaiko gerovės komisija į tarnybą kreipiasi
• dėl pirminio įvertinimo – nusprendusi, kad mokiniui yra tikslinga pritaikyti (individualizuoti) ikimokyklinio ugdymo programą, priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą ar bendrojo ugdymo bendrąsias programas ir skirti specialųjį ugdymąsi (gavusi tėvų (globėjų, rūpintojų) Sutikimą (6 priedas));
• dėl pakartotinio įvertinimo – jei tai rekomenduota ankstesniojo įvertinimo metu arba jei Komisija yra nutarusi patikslinti išvadą apie specialiųjų ugdymosi poreikių grupę, lygį, programų pritaikymą;
• dėl specialiojo ugdymosi nutraukimo – mokiniui padarius pažangą ir pasiekus bendrosiose programose numatytą patenkinamą pasiekimų lygį.

Kreipiantis dėl pirminio įvertinimo Mokyklos vaiko gerovės komisija pateikia tarnybai:
• tėvų sutikimą (6 priedas);
• komisijos pažymos dėl Įvertinimo (5 priedas) kopiją, patvirtintą teisės aktų numatyta tvarka;
• tarnybos prašymu- anketos kopiją (1 priedas) arba vaiko vertinimo kortelės kopija (2 priedas);
• mokinio rašto darbų, piešinių.

Kreipiantis dėl pakartotinio įvertinimo Mokyklos vaiko gerovės komisija pateikia tarnybai:
• tėvų sutikimą (6 priedas);
• pasiekimų aprašo (3 priedas) kopiją, patvirtintą teisės aktų numatyta tvarka;
• komisijos pažymos dėl Įvertinimo (5 priedas) kopiją, patvirtintą teisės aktų numatyta tvarka;
• mokinio rašto darbų, piešinių.

Kreipiantis dėl specialiojo ugdymosi nutraukimo mokiniui padarius pažangą Mokyklos vaiko gerovės komisija pateikia tarnybai:
• kreipimąsi raštu;
• dalyko(-ų) ugdymosi Pasiekimų aprašą (3 priedas).

Vaiko, neugdomo mokykloje, tėvai (globėjai), kuriems kyla vaiko ugdymo sunkumų (kalbos, bendravimo, elgesio ir kitų) namuose, gali kreiptis į Tarnybą dėl Įvertinimo. Tarnybos specialistai tėvų gali prašyti pateikti medicininių dokumentų išrašus apie vaiko sveikatą. Pirmą kartą vertinamo vaiko tėvai (globėjai) turi pristatyti gydytojo neurologo išduotą sveikatos pažymą.

Parašykite komentarą