Specialusis pedagogas

Home > Specialusis pedagogas

Specialusis pedagogas

Specialusis pedagogas konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo klausimais.

Informacija ikimokyklinio amžiaus vaikų ir mokinių tėvams (globėjams)


Prienų švietimo pagalbos tarnybos specialioji pedagogė kviečia tėvus (globėjus) konsultuotis, jeigu kyla klausimų dėl
 ikimokyklinio amžiaus vaiko pažintinių funkcijų lavinimo ar kitų su ugdymu susijusių problemų;
 pagalbos būdų mokiniui namuose įsisavinant ugdymo programą;
 vaiko/mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo pagal Švietimo pagalbos tarnybos pažymą.
Konsultacijos laiką prašome derinti iš anksto tel. nr. 8 319 52355

Parašykite komentarą