Psichologas

Home > Psichologas

Psichologas

Psichologas
Psichologinis konsultavimas: Mokinių (vaiko), turinčių bendravimo, elgesio, emocinių, tarpusavio santykių, mokymosi problemų, priklausomybių, patyrusiais traumą (išgyvenusiais netektį, tėvų skyrybas ir kitais atvejais), patyrusiais smurtą ar smurtavusiais (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie smurto faktą momento), bendradarbiaujant su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ar kitais švietimo įstaigos darbuotojais ir kitais su mokinio (vaiko) ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas;
Mokytojų ar kitų švietimo įstaigos darbuotojų, smurtavusių ar smurtą patyrusių Mokykloje, psichologinis konsultavimas;

Psichologinė pagalba Tarnyboje mokiniui (vaikui) teikiama, kai kreipiasi:

1. Mokinys (vaikas) (savarankiškai).

2. Mokinio (vaiko) tėvai (globėjai, rūpintojai).

3. Vaiko gerovės komisijos sprendimu, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą dėl nuodugnaus mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo (komisijai numačius, kad mokinį būtų tikslinga ugdyti pagal pritaikytą programą) arba psichologinio konsultavimo.

4. Vaiko teisių apsaugos tarnyba, Mokykloje nesant psichologo.

Mokinių (vaiko), turinčių bendravimo, elgesio, emocinių, tarpusavio santykių, mokymosi problemų, priklausomybių, patyrusiais traumą (išgyvenusiais netektį, tėvų skyrybas ir kitais atvejais), patyrusiais smurtą ar smurtavusiais (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie smurto faktą momento), bendradarbiaujant su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ar kitais švietimo įstaigos darbuotojais ir kitais su mokinio (vaiko) ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas;
Mokytojų ar kitų švietimo įstaigos darbuotojų, smurtavusių ar smurtą patyrusių Mokykloje, psichologinis konsultavimas;


Mokyklų, savivaldybės teritorijoje esančių vaikų globos namų mokinių (vaikų) grupių psichologinių problemų prevencijos poreikio nustatymas, prevencinių priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas, pagalba mokyklos vaiko gerovės komisijai (toliau – komisija) krizės Mokykloje metu (psichologinių krizių Mokykloje intervencija ir postvencija (įvykus savižudybei, smurto atvejui ar kt.).

Parašykite komentarą