MATEMATIKOS PASIEKIMŲ GERINIMAS STIPRINANT MOKYMOSI MOTYVACIJĄ

Home > MATEMATIKOS PASIEKIMŲ GERINIMAS STIPRINANT MOKYMOSI MOTYVACIJĄ

MATEMATIKOS PASIEKIMŲ GERINIMAS STIPRINANT MOKYMOSI MOTYVACIJĄ

Programa skirta matematikos mokytojams ir atitinka valstybinius švietimo prioritetus 2020–2022 metams. Kaip nurodoma LR ŠMSM dokumente „Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2020–2022 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai“, pirmasis prioritetas yra „1. Kompetencijų tobulinimas įgyvendinant šiuolaikinį ugdymo / mokymo turinį. Parengta programa atliepia šio prioriteto kryptį „1.2. Į mokymąsi orientuotos vertinimo kultūros auginimas“.

Programa skirta padėti mokytojams tobulinti Mokytojo kompetencijų apraše nurodytas profesines „10. Mokymo(si) proceso valdymo“ kompetenciją, stiprinant gebėjimus „10.3 tikslingai taikyti šiuolaikines ugdymo(si) technologijas ir mokymo(si) metodus“, ir  „11. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo“ kompetenciją, stiprinant gebėjimus „11.3. pasirinkti mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tipus, būdus ir metodus plėtojant mokinių mokymosi pajėgumus“.

40 val. trukmės programa sudaryta iš trijų modulių bei susideda iš teorinių seminarų, paskaitų (16 val.)  ir dalyvių savarankiško darbo, refleksijos (24 val.).

Šiuolaikinėje matematikos pamokoje mokytojai didelę reikšmę teikia mokinių kritinio mąstymo, bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimų ugdymui, nukreipia padėti mokiniams ugdytis matematinio komunikavimo ir  itin – problemų sprendimo gebėjimus, siekiant realizuoti integruoto STEM ugdymo idėjas.

Pirmasis modulis skirtas supažindinti mokytojus su žmogaus smegenų funkcionavimo ypatumais, efektyviais, praktikoje išbandytais būdais ir metodais kaip per maksimaliai trumpą laiką padėti mokiniams  atsiminti, suprasti ir gebėti naudoti praktikoje įgytas žinias. Aptariami esminiai mokymo principai ir metodai, kad besimokančiųjų žinios būtų tvirtos ir virstų gebėjimais.

Antrajame modulyje gilinamasi į Šiuolaikinės matematikos pamokos struktūrą, skirtingose pamokos dalyse taikytinus mokymo(si) metodus, susipažįstama su efektyviais įsivertinimo ir vertinimo būdais, jie išbandomi praktikoje. Taip pat aptariamos integruoto STEM ugdymo idėjos įgyvendinimas, susipažįstama su STREAM ugdymo idėjų įgyvendinimo Lietuvoje patirtimi ir perspektyvomis.

Trečiajame modulyje gilinamasi į mokinių motyvavimo būdus bei mokytojo gebėjimą užmegzti ryšius su mokiniais bei išlaikyti pozityvų reiklumą. Daugelis autorių teigia, kad reiklumas – tai mokytojo kompetencijos dalis. Reiklus mokytojas, kuris suvokia šiuolaikinių transformacijų procesą, yra  kompetentingas ir gali sukurti tokią edukacinę aplinką, kurioje mokiniai yra paruošiami susidoroti su bet kokiais pokyčiais darbo rinkoje ir tampa motyvuotais mokytis visą gyvenimą.

I modulis „Efektyvus mokymas matematikos pamokoje“

II modulis. „Šiuolaikinė matematikos pamoka: mokymo(si), vertinimo ir įsivertinimo metodai“

III modulis. „Mokytojo empatija. Kaip išlaikyti pozityvų reiklumą komunikacijoje su mokiniais?“

Parašykite komentarą