UGDYMAS NETRADICINĖSE APLINKOSE IR TARPDALYKINĖS SĄSAJOS, PANAUDOJANT VIETOS KULTŪROS, ISTORIJOS IR GAMTOS PAVELDĄ

Home > UGDYMAS NETRADICINĖSE APLINKOSE IR TARPDALYKINĖS SĄSAJOS, PANAUDOJANT VIETOS KULTŪROS, ISTORIJOS IR GAMTOS PAVELDĄ

UGDYMAS NETRADICINĖSE APLINKOSE IR TARPDALYKINĖS SĄSAJOS, PANAUDOJANT VIETOS KULTŪROS, ISTORIJOS IR GAMTOS PAVELDĄ

Norint sudaryti kuo palankesnes sąlygas vaiko ugdymui(si), reikia ieškoti būdų, kurie padėtų kiekvienam vaikui įgyti būtinų žinių, praktinių gebėjimų ir gyvenimui būtinų vertybinių nuostatų. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-688 patvirtintuose 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosiuose ugdymo planuose apibrėžiama, kad „Ugdymo veiklos, atsižvelgiant į Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiose programose ir Vidurinio ugdymo bendrosiose programose (toliau kartu – bendrosios programos) numatytą dalykų turinį, gali būti organizuotos už mokyklos ribų, pavyzdžiui, muziejuose, atviros prieigos centruose ir kt.“. Naujos patirtys – tai mokymasis visą gyvenimą, o mokytojų įsitraukimas į kultūrinės edukacijos veiklas, noras plėtoti kultūrinę kompetenciją ir suprasti edukacines erdves užkrečia ir mokinius. Menas ir mokslas papildo vienas kitą, nauji potyriai skatina grįžti į kultūros, istorijos ir kitas erdves, jas tyrinėti ir tobulėti. Mokytojai, į ugdymo procesą įtraukiantys aktyvų mokymąsi, motyvuojančias užduotis, užtikrintai gerina mokinių pasiekimus. Tinkamai suorganizuotas užsiėmimas kitose erdvėse turi reikšmės mokinių rezultatams, nes jie geriau supranta nagrinėtą medžiagą, būna labiau motyvuoti, praktiškai pamato ir neretai išbando, tai, kas klasėje neįmanoma. Užsiėmimai kitose erdvėse ugdo vaizduotę, skatina kūrybiškumą, mokiniai pamato naujų idėjų, pritaiko jas savo kūrybinėje raiškoje.

Programa skirta pedagogų profesinių kompetencijų stiprinimui, orientuojantis į XXI a. reikalingas kompetencijas, siekiant mokinių pasiekimų gerinimo ir atsižvelgiant į individualius mokinių ugdymosi poreikius bei ugdymo turinio kaitą. Programa suteikia galimybę pedagogams ne tik susipažinti su Prienų ir Birštono krašto istorinio, kultūrinio, techninio paveldo objektais, Prienų ir Birštono krašto muziejų, bibliotekų parengtomis bei vykdomomis edukacinėmis programomis, bet ir apmąstyti jų teikiamų galimybių panaudojimą ugdymo procese, organizuoti mokomąsias veiklas netradicinėse erdvėse.

40 val. programa susideda iš 5 modulių:

I modulis. Edukacinė išvyka-seminaras „Lietuvos regionų kultūrinio, gamtinio savitumo panaudojimas tarpdalykinei integracijai“.

II modulis.Edukacinė išvyka-seminaras „Kultūrinės, pilietinės kompetencijų ugdymas netradicinėse aplinkose“

III modulis.Edukacinė išvyka-seminaras „Prienų krašto rašytojų kūryba šiandienos kontekste“

IV modulis. Edukacinė išvyka-seminaras „Etnokultūros ir technologinis ugdymas netradicinėse aplinkose“

V modulis. Edukacinė išvyka-seminaras „Kompetencijų ugdymas prisimenant ir puoselėjant Prienų krašto sklandymo tradicijas“

Parašykite komentarą