Mokymuisi palankios aplinkos kūrimas įvairių gebėjimų ir poreikių turintiems mokiniams

Home > Mokymuisi palankios aplinkos kūrimas įvairių gebėjimų ir poreikių turintiems mokiniams

Mokymuisi palankios aplinkos kūrimas įvairių gebėjimų ir poreikių turintiems mokiniams

Kaip pasirengti mokymui(si) mokytis? Ką reikia žinoti apie mokinį kaip besimokantįjį? Kaip derinti pamokos tikslus su vaikų mokymo(si) mokytis tikslais? Kokios mokėjimą mokytis skatinančios strategijos? Kokiais būdais įgalinti mokinį jaustis atsakingu už savo mokymą(si)?

Atsakyti į šiuos klausimus padeda palankios mokymui(si) aplinkos kūrimas, atsižvelgiant į kiekvieną mokinį.

Palanki mokymui(si) aplinka skatina padėti mokiniams suvokti save kaip besimokantįjį, ugdyti(is) kūrybiško žmogaus savybes. Mokymui(si) palanki  edukacinė aplinka – sudėtingas ir daugiamatis fenomenas. Ją sudaro ne tik gamtinių, socialinių ar kultūrinių sąlygų visuma, kurioje dirba ir ugdosi mokinys, bet ir  aplinkos, užtikrinančios mokymosi sėkmę. Jas apibūdina: motyvacija, refleksija, savireguliacija, bendradarbiavimas ir partnerystė. Mokymui(si) palanki aplinka turi būti kuriama taip, kad besimokantysis galėtų ja pasinaudoti.

Šiuolaikinė mokymui(si) palanki aplinka turi būti ne tik saugi ir sveika, bet ir turėtų nuteikti atvirumui, bendravimui, bendradarbiavimui, tarpusavio pagarbai.

Ši kvalifikacijos tobulinimo programa yra skirta pedagogų kompetencijų, reikalingų kurti mokymui(si) palankią aplinką, stiprinimui, mokinių ugdymo(si) poreikių atliepimui bei ugdymo turinio kaitai bei jos įgyvendinimui.

Programa susideda iš 3 modulių, apimančių įvairius mokymuisi palankios aplinkos kūrimo aspektus.

I modulyje „Olimpinių vertybių ugdymas mokykloje“ orientuojamasi į universalių bendražmogiškų vertybių ugdymą, kurių atradimas, įskiepijimas vaikuose – kiekvieno pedagogo, kiekvieno piliečio, kiekvienos šeimos užduotis. Šios vertybės – tai pagarba gyvenime, kilnus elgesys, pastangomis pelnytas džiaugsmas, kūno, valios ir proto darna ir tobulumo siekimas. Pristatoma Tarptautinio olimpinio komiteto išleista atnaujinta Olimpinių vertybių ugdymo programa, skirta įkvėpti jaunus žmones siekti sveiko ir aktyvaus gyvenimo būdo bei ugdytis draugystės, tobulėjimo ir pagarbos vertybes. Programa sukurta mokiniams nuo ikimokyklinių įstaigų iki gimnazijos klasių, kurią galima naudoti tiek formaliam, tiek neformaliam ugdyme. Programos esmė – inovatyvus darbas su įvairaus amžiaus vaikais, paremtas olimpine filosofija, vertybėmis, simboliais ir fizinio aktyvumo veiklomis.

II modulyje „Mokymosi motyvacijos stiprinimas. Sėkmės suvenyras“ akcentuojama emocinės aplinkos ugdymo įstaigoje svarba mokymosi sėkmei. Siekiant sumažinti atotrūkį tarp skirtingos socialinės padėties mokinių besiformuojančių asmenybinių ir motyvacinių resursų svarbu siekti, kad artimiausioje mokinio ugdymosi aplinkoje visuomet būtų lengvai pasiekiamų galimybių paveikiai emocinei paramai, psichologinei pagalbai ir bendrystės, kūrybiškumo bei metapažinimo patyrimui. Programos dalyviai plėtoja mokinių pasiekimų motyvacijos supratimo ir stiprinimo gebėjimus, santykių su mokiniais kompetenciją, kuria kūrybiškus mokinių padrąsinimo ir įgalinimo sprendimų prototipus savo dalyko pamokoms.

III modulis – praktinės veiklos, kuriant mokymuisi palankias aplinkas. Naudojantis įgytomis teorinėmis žiniomis, pagal pačių bendruomenės narių susikurtą dokumentą, vyksta mokymui(si) palankios aplinkos kolegiškas stebėjimas mokytojų pamokose. Pamokos stebimos, analizuojamos ir aptariamos, tai suteikia galimybę įvertinti esamą situaciją bei rasti sprendimų, kaip kurti / puoselėti mokymui(si) palankią aplinką mokykloje. Pedagogų patirtys, išvados ir rekomendacijos pristatomos metodinėje dienoje.

40 val. trukmės programa susideda iš 20 kontaktinių (teorijos ir praktikos) ir 20 savarankiško darbo valandų.

Parašykite komentarą