Mokinio pažangą skatinančio mokytojo ir mokinio dialogo stiprinimas

Home > Mokinio pažangą skatinančio mokytojo ir mokinio dialogo stiprinimas

Mokinio pažangą skatinančio mokytojo ir mokinio dialogo stiprinimas

Ši programa yra parengta konkrečiai mokyklos bendruomenei, išanalizavus situaciją, atsižvelgiant į mokyklos vidaus veiklos kokybės įsivertinimo, išorinio vertinimo išvadas, mokyklos veiklos bei pedagogų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus, išsakytus pedagogų poreikius bei nukreipta į ugdymo(-si) praktikos keitimą ir tobulinimą, siekiant skatinti mokinių pažangą. Programa skirta mokinių / ugdytinių pasiekimų ir pažangos vertinimo kompetencijai tobulinti.

Remiantis mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo duomenimis, atsižvelgiant į įsivertinimo išvadas ir rekomendacijas, pedagogų bendruomenėje susitarta, kad Mokyklos 2020–2021 m. m. veiklos tikslas yra organizuoti kokybišką ir įtraukiantį ugdymo(si) procesą, skatinantį mokinius siekti geresnių ugdymos(si) rezultatų ir individualios pažangos; vienas iš uždavinių – stiprinti mokinio ir mokytojo dialogą, sudarantį sąlygas mokymosi motyvaciją skatinančiam (įsi)vertinimui, mokinio pažangos optimalumui ir pastovumui. Ši programa skirta tobulinti pedagogų profesines kompetencijas, reikalingas numatytiam tikslui pasiekti bei uždaviniui įgyvendinti.

Programos metu bus derinami teoriniai seminarai ir praktinės veiklos, kurių metu, remiantis dalyvių profesine patirtimi, dalinantis gerąja praktika, atsižvelgiant į programos dalyvių poreikius, bus  mokomasi kolegialiai. Išklausius teorinius seminarus, paskaitas, pagal susitartą grafiką bus stebimos atviros pamokos, vedamos integruotos pamokos ir kitos veiklos, metodinėse grupėse vyks aptarimai, pokalbiai ir diskusijos, kurių metu bus priimami susitarimai veiklai gerinti. Pagilinus teorines žinias ir aptarus praktines patirtis pedagogų bendruomenėje bus susitarta dėl pagrindinių mokyklos pažangos vertinimo kriterijų, principų. Užbaigiant programą pedagogų geroji patirtis bus pristatyta ir susitarimai priimti metodinės kolegialaus mokymosi dienos „Kolega – kolegai“ metu.

Programos apimtis 44 val., iš jų 18 val. kontaktiniai užsiėmimai, 26 val. savarankiškas darbas ir praktinė veikla).

Programa susideda iš 4 modulių, kuriuose derinami teoriniai užsiėmimai ir savarankiškas darbas, praktinė veikla, diskusijos metodinėse grupėse.

I modulis „Mokinių pasiekimų, individualios pažangos matavimas, fiksavimas, vertinimas“ (20 val., iš jų 4 val. teorija, 16 val. savarankiškas darbas ir praktinė veikla).

II modulis. „Veikiame kartu kurdami mokymuisi palankią psichosocialinę aplinką“, 10 val.  (iš jų 6 val. teorinės paskaitos, 4 val. diskusijos metodinėse grupėse).

III modulis. „ Mokytis padedantis vertinimas: mokinio savivaldaus mokymosi ir asmeninės pažangos matavimo praktiniai pavyzdžiai“ (4 kontaktinės ir 6 savarankiško bei praktinio darbo valandos).

IV modulis. Metodinė kolegialaus mokymosi diena „Kolega – kolegai“ (4 val.).

Parašykite komentarą