Mokinių karjeros kompetencijų ugdymo ir vertinimo galimybės

Home > Mokinių karjeros kompetencijų ugdymo ir vertinimo galimybės

Mokinių karjeros kompetencijų ugdymo ir vertinimo galimybės

Profesinio orientavimo paslaugos, kaip sėkmingo, nuolatinio karjeros projektavimo prielaida, pripažįstamos vienu aktualiausių mokymosi visą gyvenimą strategijos elementu. „Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašo“, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-1090/A1-314 tikslas – padėti asmenims sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą (t. y. visą gyvenimą trunkančią asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seką). Profesinis orientavimas vykdomas teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas. 

      Akivaizdžia sėkmingo įvardyto tikslo įgyvendinimo kliūtimi tampa nepakankamas dėmesys karjeros mokytojų, koordinatorių, klasių vadovų kvalifikacijos tobulinimui.

      Ši programa padės karjeros mokytojams, koordinatoriams, klasių vadovams susipažinti su šiandienos profesinio orientavimo paslaugų įgyvendinimo Lietuvoje galimybėmis, išryškinti svarbiausias kokybiško PO įgyvendinimo mokyklose problemas, atskleis formas ir būdus, padedančius sėkmingiau įgyvendinti mokykloje „Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašo“ ir „Ugdymo karjerai bendrosios programos“ keliamus tikslus.

       Programoje išryškinami svarbiausi bendradarbiavimo tarp atskirų institucijų, ugdymo(si) įstaigų aspektai: socialinės partnerystės įvairovė, svarbiausi bendradarbiavimo su vidaus ir išorės partneriais bei ugdymo(si) institucijų aspektai, būdai ir metodai. Mokymai karjeros mokytojus, koordinatorius, klasių vadovus skatins ieškoti įvairesnių išteklių mokinių poreikių tenkinimui mokyklose. Dalyviai susipažins su pasirenkamųjų ir integruotų Ugdymo karjerai programų rengimo mokykloje galimybėmis, mokysis, kaip parinkti tinkamas darbo formas su mokiniais (jų tėvais (globėjais, rūpintojais)), tinkamus konsultavimo metodus.

      Programos dalyviai turės galimybę įsigilinti į šiuolaikinio mokymo(si) sampratą, bus aptariama šiuolaikinės karjeros pamokos (neformalaus švietimo užsiėmimo) vadyba, planavimas ir organizavimas, aktyvūs ir įtraukiantys mokymo metodai (nukreipiantys mokinius į informacijos ieškojimą ir jos pritaikymą) su įvairių poreikių mokiniais, mokinių pažangos į(si)vertinimo būdai ir priemonės, vyks diskusijos. Taip pat bus atkreiptas dėmesys į mokinio asmenybės ugdymą, į jo paties sąmoningą mokymąsi, suteikiant jam tinkamą paramą, padedant jam išsiugdyti gyvenime reikšmingas kompetencijas (pažinti save, atrasti ir sėkmingai vykdyti veiklas, kurios sukuria geriausias galimybes tobulėti, prisitaikyti prie ekonominių, socialinių ir kitų pasaulio pokyčių, kurti ir išlaikyti aukštą motyvaciją, nuolatos visą gyvenimą mokytis, sąmoningai ir atsakingai veikti ir pan.). Mokysis kurti mokymui(si) palankią aplinką, kuri didina ugdymo proceso patrauklumą, mokinių mokymosi motyvaciją, padeda susiprojektuoti asmenines perspektyvas, keliant asmeninius tikslus, lūkesčius ir pan.

       Programos dalyviai aptars klasės vadovo veiklos planavimo ir veiklos strategijas, individualaus ir grupinio darbo su auklėtiniais, kolegomis, mokinio šeima galimybes (renginiai, išvykos, informacijos pateikimo ir sklaidos būdai ir pan.), darbo su tėvais formas (susirinkimai, popietės, diskusijos ir pan.), klasės integravimo į mokyklos bendruomenę, besikeičiančią visuomenę būdus.

     Mokymuose įgytos žinios ir kolegų patirtis palengvins karjeros mokytojų pasirengimą individualioms ir grupinėms mokinių konsultacijoms, sukaupta informacija ir praktinės patirties pavyzdžiai gilins ir plėtos karjeros mokytojų, koordinatorių, klasių vadovų profesinę kompetenciją.     Programos tikslinės grupės: direktorių pavaduotojai ugdymui, karjeros mokytojai, koordinatoriai, klasių vadovai, kiti mokyklose dirbantys specialistai.

I modulis. Veiksni ugdymo karjerai sistema šiuolaikinėje mokykloje (12 val., iš jų 8  auditorinės val., 4 savarankiško bei praktinio darbo val.).

II modulis.  Karjeros planavimo (arba ugdymo karjerai) pamoka: struktūra, mokymo metodų ir mokymosi veiklų įvairovė(14 val., iš jų 8 auditorinės val., 6 savarankiško bei praktinio darbo val.).

III modulis.  Klasės vadovas – asmenybės ir bendruomenės ugdytojas (14 val., iš jų 8  auditorinės val., 6 savarankiško bei praktinio darbo val.).

Parašykite komentarą