Veiklos sritys

Prienų švietimo pagalbos tarnybos veiklos sritys : 

1. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimas:

  • Seminarai
  • Kursai
  • Konferencijos
  • Paskaitos

2. Metodinės veiklos koordinavimas.
3. Rajoninių renginių organizavimas:

  • Olimpiados
  • Konkursai
  • Parodos
  • Šventės

4. Vaikų ir jaunimo organizacijų veiklos koordinavimas.
5. Mokinių savivaldos koordinavimas.
6. Projektų rengimas ir vykdymas.

KITOS  veiklos sritys ir paslaugos   (susijusios su Prienų pedagoginės psichologinės veiklos sritimis)  : 

1. Asmens galių ir sunkumų, raidos ypatumų bei sutrikimų įvertinimas pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu, socialiniu aspektais ir išvadų parengimas:
psichologinis intelektinių gebėjimų įvertinimas (WISC-III LT, WAIS-III).
vaiko brandumo mokyklai įvertinimas.
vaiko raidos įvertinimas (DISC metodika iki 5 m.).

2.Specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų, jų tėvų, mokytojų, specialistų konsultavimas:
individuali psichologo konsultacija.
logopedo konsultacija.
specialiojo pedagogo konsultacija.
socialinio pedagogo konsultacija.
socialinio pedagogo (Olwejaus programos instruktoriaus) konsultacija.

3.Metodinės pagalbos teikimas mokytojams, specialistams, tėvams(globėjams, rūpintojams).

4.Korekcinės pratybos specialiųjų poreikių vaikams:
kalbos sutrikimų korekcija,
specialiojo pedagogo.

5.Tyrimai ir analizė:
sociometriniai (mikroklimato) tyrimai.
mokinių profesinių gebėjimų tyrimas.
vaiko šeimos narių santykių (projekciniai) tyrimai.
projekciniai vaiko asmenybės tyrima

5.Tarpinstitucinis bendradarbiavimas.

6.Dalyvavimas savivaldybės Vaiko gerovės komisijos veikloje.
Vaikų neurologas:
•    įvertina vaiko emocinę būseną ir adaptacijos galimybes;
•    išsiaiškina neurologinius sutrikimus, jų lokalizaciją, pažeidimo laipsnį ir galimą poveikį atskirų psichinių funkcijų formavimuisi;
•    numato ir rekomenduoja medicinines fizioterapines priemones bei specialistų konsultacijas optimaliam sutrikusių funkcijų plėtojimui, koregavimui;
•    konsultuoja vaiko tėvus, pedagogus dėl dienos / poilsio režimo (ugdymui, poilsiui) parinkimo, ugdančios aplinkos sudarymo

Veiklos ataskaita  2015 m.

KITOS PASLAUGOS 

Brandumo įvertinimas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymas (Nr. ISAK – 2173) reglamentuoja tvarką, kuria remiantis vaikams, norintiems pradėti lankyti pirmąją klasę, nors tais kalendoriniais metais jiems dar nesueina 7 m., turi būti atliktas brandos įvertinimas.

Tarnyboje atliekami vaikų brandos mokyklai vertinimai.
Brandos mokyklai vertinimus galima atlikti nuo gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

Įvertinimo tvarka

Dėl brandos įvertinimo skambinkite telefonu (8 319) 52 355 ir susitarkite dėl laiko.

Atvykstant į brandos įvertinimą, prašome atsinešti šiuos dokumentus:
•    Vaiko gimimo liudijimo kopiją.
•    Išrašą iš medicininės vaiko kortelės apie sveikatos būklę.

Prevencija

Prienų pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai yra konsultantai prevencinėse programose: tarptautinės ,,Olweus“patyčių ir smurto (D.D.Gasparavičiūtė, I. Abramavičienė), savižudybių prevencijos (E.Padelskienė), karjeros ugdymo (D.D.Gasperavičiūtė, I.Abramavičienė).
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras vykdydamas Europos  Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą valstybinės svarbos projektą ,,Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra, II etapas“ organizuoja mokymus ikimokyklinių įstaigų Vaiko gerovės komisijų nariams ir mokyklų  bendruomenėms.
2012 m. gegužės – 2014 m. gegužės mėnesiais bus pravesta 120 seminarų (seminaro trukmė – 2 dienos,10 akademinių valandų) visų Lietuvos ikimokyklinių įstaigų Vaiko gerovės komisijų nariams apie krizinių ir probleminių situacijų valdymą. Mokymų  tikslas – parengti ikimokyklinio ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijų narius tinkamai reaguoti įvykus krizei, mažinant destruktyvias krizių pasekmes,  jų pasikartojimo riziką ir teikti bendruomenei veiksmingą pagalbą.
Mokyklų bendruomenėms 2012 m. gegužės – 2014 m. gegužės mėnesiais bus pravesta 500 seminarų (seminaro trukmė – 1 diena, 8 akademinės valandos) apie savižudybių prevenciją mokykloje. Seminare bus kviečiami dalyvauti Mokyklos vaiko gerovės komisijos nariai, klasių auklėtojai, švietimo pagalbos specialistai. Mokymų metu dalyviai įgis žinių apie savižudybės riziką, jos atpažinimą ir įvertinimą bei prevenciją mokykloje.
Daugiau informacijos apie projektą ,,Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra, II etapas“ ir konsultantų sąrašą rasite SPPC tinklapyje www.sppc.lt, skiltyje 2012-2014 metų projektai.
Prienų miesto ir rajono mokyklų bendruomenėms mokymus veda PPT psichologė, SPPC krizių valdymo konsultantė E. Padelskienė.

Mokamu_paslaugu_ikainiai 2015 m.

0