Search for:

1.Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimas: seminarai, kursai, konferencijos, paskaitos

2.Metodinės veiklos koordinavimas

3.Rajoninių renginių organizavimas: olimpiados, konkursai, parodos, šventės

4.Vaikų ir jaunimo organizacijų veiklos koordinavimas

5.Mokinių savivaldos koordinavimas

6.Projektų rengimas ir vykdymas

7.Mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių ir jų tėvų konsultavimas

8.Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių poreikių pažinimas ir įvertinimas.

9.Konsultavimas asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimų klausimais.

10 Informacijos kaupimas ir analizavimas apie rajone gyvenančius specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius vaikus ir mokinius; jų problemas, ugdymo organizavimą, aplinkos pritaikymą.

11. Mokinių, mokytojų, tėvų, globėjų konsultavimas ugdymo formų, būdų, ugdymo vietos parinkimo klausimais

12. Metodinės pagalbos teikimas mokytojams, specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko pažinimo, specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymo bei jo organizavimo, įvairių specialiųjų pedagoginių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimo klausimais, skleidžia ir diegia specialiojo ugdymo ir psichologijos mokslo naujoves.