Seminaras „Mokinių dvasinių galių plėtojimas kaip bendrųjų kompetencijų ugdymo pagrindas“

Home > Kvalifikacijos tobulinimas > Programos > Pedagogika > Seminaras „Mokinių dvasinių galių plėtojimas kaip bendrųjų kompetencijų ugdymo pagrindas“

Seminaras „Mokinių dvasinių galių plėtojimas kaip bendrųjų kompetencijų ugdymo pagrindas“

Lektorė


Elvyda Martišauskienė, VPU Edukologijos katedros profesorė.

Anotacija


Teikiama programa sietina su Pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrosiose programose iškeltu ugdymo tikslu plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, kur greta laukiamų rezultatų apibrėžtos bendrosios kompetencijos, atsiremiančios į dvasines asmens galias. Tačiau tiek metodiniuose leidiniuose, tiek daugelyje pedagogikos vadovėlių neatskleidžiama, kas laikytina dvasinėmis galiomis, kokios jų funkcijos ir vaidmuo ugdymo(si) procese. Panaši tendencija stebima daugelyje šalių (Jungtinė Karalystė, Kanada, Portugalija, Vakarų Australija ir kt.), kurios rodo rūpestį dvasingumo ugdymu, tačiau dėl reiškinio sudėtingumo ir neapibrėžtumo sunkiai derina požiūrius į jo turinį, raišką, genezę, ugdymo metodus, pasiekimų vertinimą ir neišplėtoja galimybių.  Todėl asmens dvasinių galių supratimas įgalintų pedagogus tinkamai plėtoti dvasines galias ir aukštesniu lygiu siekti bendrųjų kompetencijų, nes jų „ugdymas daugiausia paremtas asmeninėmis savybėmis“ (Lietuvos nacionalinės kvalifikacijų sąrangos metmenys, 2007, p. 9). Ši programa tinka įvairių kvalifikacinių kategorijų pedagogams ir padėtų tobulintis bendrakultūrinę kompetenciją (gebėjimus mokyti mokinius vadovaujantis bendražmogiškomis vertybėmis), profesinę kompetenciją (profesinio tobulėjimo gebėjimus), bendrąją kompetenciją (reflektavimo ir mokymosi mokytis gebėjimus).

 Programos tikslas


Gilinti bendrųjų kompetencijų ugdymo esmės ir prasmės supratimą, atskleidžiant jų dvasines ištakas.

 Programos uždaviniai


  1. Atskleisti dvasinės dimensijos esmę ir vietą ugdymo procese.
  2. Išanalizuoti vertybių ugdymo (si) procesą.
  3. Pagrįsti kompetencijų dėmenų subordinaciją.
  4. Atpažinti bendrųjų kompetencijų holistinius saitus.
  5. Apmąstyti empirines situacijas, kuriose pavyko ugdyti bendrąsias kompetencijas.
  6. Pateikti pasirinktos bendrosios kompetencijos ugdymo strategiją.

Parašykite komentarą