Seminaras „Naujųjų biologijos programų taikymas dirbant su vadovėliais BIOS 7–10 klasėse“

Home > Kvalifikacijos tobulinimas > Programos > Pedagogika > Seminaras „Naujųjų biologijos programų taikymas dirbant su vadovėliais BIOS 7–10 klasėse“

Seminaras „Naujųjų biologijos programų taikymas dirbant su vadovėliais BIOS 7–10 klasėse“

Lektoriai


Edvardas Baleišis, gamtos mokslų projektų vadovas, leidykla „Briedis“
Vilija Zdanevičienė, mokytoja metodininkė, Vilniaus m. Liubertienės vidurinė mokykla

Anotacija


2009 m. įsigaliojo naujosios Pagrindinio ugdymo bendrosios programos, kurių paskirtis – tiksliau apibrėžti ugdymo turinį, siekiant ugdymo dermės, prieinamumo ir kokybės visose šalies bendrojo lavinimo mokyklose. Naujosiose programose ne tik toliau plėtojami ugdymo turinio pagrindai, bet ir keliami nauji tikslai bei uždaviniai, atspindintys šių dienų aktualijas. Orientuojamasi į bendrųjų kompetencijų ir esminių dalykinių kompetencijų ugdymą, ypatingą dėmesį kreipiant į mokymą mokytis; ugdymo individualizavimo gilinimą, ugdymo turinio integralumo didinimą. Rengiant bendrąsias programas remtasi šiais principais: aktualumo visuomenei ir mokiniui, vertingumo tolesniam mokymuisi ir darbui, prieinamumo, darnios plėtros. Vienas iš naujųjų programų siekių – naujos mokymo(-si) medžiagos parengimas. Leidykla „Briedis“, atsižvelgdama į programų tikslus ir uždavinius, turinio pokyčius, leidžia naujos kartos biologijos vadovėlių seriją BIOS 7–10 klasėms. Vadovėlių autoriai parengė mokytojams seminarą siekdami palengvinti atnaujintos mokymo medžiagos įsisavinimą ir pritaikymą ugdymo procese. Biologija yra eksperimentinis mokslas, tačiau mokytojai šiai sričiai skiria per mažai dėmesio. Per seminarą pateikiama originalių eksperimentavimo metodikų, kurias mokytojai gali pritaikyti pamokose.

Programos tikslas


 Gilinti biologijos kursą 7–10 kl. dėstančių mokytojų metodinę ir dalykinę kompetenciją

Programos uždaviniai


  1. Supažindinti su Pagrindinio ugdymo bendrųjų programų pokyčiais.
  2. Atskleisti vadovėlių BIOS 7–10 kl. ir naujųjų biologijos programų dermę.
  3. Išnagrinėti biologijos vadovėlių serijos BIOS sąrangą, užduočių sistemą ir didaktinius aspektus.
  4. Atlikti kelis praktinius tiriamuosius darbus.

Parašykite komentarą