Seminaras „Netradiciniai, mokinių veiklą aktyvinantys, bendradarbiavimą skatinantys metodai bei išmokimo stebėjimo formų įvairovė pamokose“

Home > Kvalifikacijos tobulinimas > Programos > Pedagogika > Seminaras „Netradiciniai, mokinių veiklą aktyvinantys, bendradarbiavimą skatinantys metodai bei išmokimo stebėjimo formų įvairovė pamokose“

Seminaras „Netradiciniai, mokinių veiklą aktyvinantys, bendradarbiavimą skatinantys metodai bei išmokimo stebėjimo formų įvairovė pamokose“

Lektoriai


Prienų rajono  Šilavoto pagrindinės mokyklos direktorė Valentina Radzevičienė;
Prienų rajono švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Renata Pavlavičienė .

Anotacija


Vadovaujantis mokyklos Metine veiklos programa 2012-2013 m.m., Prienų r. Šilavoto pagrindinė mokykla planuoja didesnį dėmesį skirti pamokos kokybei, tikslingai atsižvelgdama į kiekvieno mokinio įgimtus gabumus ir poreikius, į bendradarbiavimo ir bendravimo pamokoje metodų įvairovę, išmokimo stebėsenos formų įvairovę. Mokyklai rūpi ugdyti visapusišką asmenybę, o pagrindinė šios veiklos grandis yra pamoka. Pamokoje svarbu padėti mokiniui pažinti save ir kitus, skatinti apmąstyti savo šalies ir pasaulio įvairovę, rasti atsakymus į esminius žmogaus gyvenimo klausimus, ugdyti savo šalies kultūrai, tolerantiškumą kitoms kultūroms, religijoms, perimti kultūros ir žinojimo pagrindus, tapti mąstančiu, aktyviu, kūrybingu visuomenės nariu, pasirengusiu mokytis visą gyvenimą.
Per pastaruosius trejus metus mokytojai tikslingai kėlė savo kvalifikaciją, atsižvelgdami į mokyklos strateginio plano ir metinės veiklos programos prioritetus. Sistemingai metodinėse grupėse, metodinėje taryboje aptariami mokytojų lankyti kvalifikacijos renginiai, vyksta lankytų kvalifikacijos kėlimo renginių apskaita ir analizė.  Galima teigti, kad mokytojų lankyti seminarai atitiko mokyklos pasirinktas kvalifikacijos tobulinimo kryptis: pamokos planavimo tobulinimas, darbas su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais, su gabiais mokiniais,  darbas pamokoje su IKT,  aktyvieji metodai.
Nuo 2006 m. metodinių grupių posėdžių metu, mokytojų taryboje  mokytojai priėmė susitarimus dėl geros pamokos kriterijų ir sistemingai aptaria jų įgyvendinimo veiksmingumą. Mokytojai susitarė, kad  pamokos kokybę apibrėžia tokie kriterijai:

  1. Planavimo procedūrų gerinimas.
  2. Aktyviųjų metodų taikymas
  3. Informacinių technologijų taikymas

2012 m. balandžio–gegužės mėnesiais mokykloje vykdytas tyrimas, siekiant nustatyti,  kaip laikomasi susitarimų dėl geros pamokos Šilavoto pagrindinėje mokykloje, kaip jie įgyvendinami. Konstatuota, kad mokytojai beveik visose stebėtose pamokose skelbia pamokos temą, uždavinius ir tikslus. Pamokos uždaviniai daugelyje pamokų pamatuojami ir iš dalies pamatuojami. Daugelyje stebėtų  pamokų mokytojai skiria diferencijuotas užduotis specialiųjų poreikių mokiniams, gabiems mokiniams. Pamokose mokiniai savo veiklą įsivertino beveik visose stebėtose pamokose.
Galima teigti, kad per pastaruosius keletą metų žymiai pagerėjo pamokos struktūros kokybė. Praktiškai neliko pamokų, kuriose nebūtų skelbiama pamokos tikslai, uždaviniai, kurie dažniausiai  yra pamatuojami, o pamokos pabaigoje mokiniai įsivertina savo ir kitų mokinių darbą.
Vadovaujantis išorės vertinimo, vykusio 2011 m. gruodžio 11-14 d. rekomendacijomis  bei 2011 m. veiklos įsivertinimo duomenimis, planuojame daugiau dėmesio skirti aktyviųjų metodų, kurie skatintų mokinių bendravimą ir bendradarbiavimą pamokose, taikymui. Todėl mokyklos metodinė taryba ir metodinės grupės planuoja mokytojų kvalifikacijos kėlimo renginius būtent šia tema. Seminaras „Netradiciniai, mokinių veiklą aktyvinantys, bendradarbiavimą skatinantys metodai bei išmokimo stebėjimo formų įvairovė pamokose“ suteiks naujų žinių bei galimybė diskutuoti  apie galimybę kelti mokymo ir mokymosi kokybę pamokoje. Taip pat mokykla planuoja susipažinti su   Kokybės siekiančių mokyklų klubo veikla, įsijungti į šio klubo struktūrą.
Tikimės, jog ši programa paskatins mokytojus ieškoti tikslingų ir įvairių pamokos organizavimo metodų bei priemonių,  padės  rasti naujų mokymo išmokimo stebėjimo formų bei sudarys sąlygas kelti mokytojų kvalifikaciją pagal numatytas mokyklos veiklos kryptis.

Programos tikslas


Supažindinti mokytojus su šiuolaikinės  pamokos organizavimo naujovėmis

Programos uždaviniai


  1. Gilinti profesinę mokytojų kompetenciją.
  2. Supažindinti mokytojus su pamokose taikomais aktyviaisiais metodais.
  3. Aptarti aktyviųjų metodų taikymo pamokoje įtaką mokinių mokymosi motyvacijai kelti.
  4. Suteiti žinių apie mokinių bendravimo ir bendradarbiavimo pamokoje skatinimo būdus.
  5. Pasidalinti mokinių išmokimo stebėjimo pamokose patirtimi ir formomis.
  6. Susipažinti su Kokybės siekiančių mokyklų klubo veiklą.

Parašykite komentarą