Seminaras „Mokyklos strategijos ir strateginio plano rengimas“

Home > Kvalifikacijos tobulinimas > Programos > Pedagogika > Seminaras „Mokyklos strategijos ir strateginio plano rengimas“

Seminaras „Mokyklos strategijos ir strateginio plano rengimas“

Lektorė


Prienų rajono Skriaudžių pagrindinės mokyklos direktorė Renata Liagienė

Anotacija


Švietimo organizacija šiuolaikinėse mokslinėse teorijose suprantama kaip kryptinga susijusių veiklų sistemą. Tokioje sistemoje strateginiai sprendimai priimami ir įgyvendinami, siekiant suvokti ir panaudoti organizacijos aplinkoje atsirandančias galimybes bei kurti esmines organizacijos kompetencijos sritis, to išdavoje gerinant mokymos/si kokybę.
Prienų rajono mokyklos pagal susitarimą strateginius planus rengia trejų metų laikotarpiui. Šiuo metu baigiasi antrojo Strateginio plano įgyvendinimo laikotarpis, todėl Skriaudžių pagrindinėje mokykloje atliekama besibaigiančio strateginio plano įgyvendinimo analizė ir vyksta paruošiamieji darbai naujam planavimo laikotarpiui. Mokyklų bendruomenėms reikia atnaujinti turimas žinias apie strateginio planavimo procesą, vizijos, misijos formulavimą, susitarti dėl mokyklos vertybių. Seminaro metu mokyklos bendruomenės sukurs mokyklos filosofijos pagrindą, kurį vėliau tobulins mokykloje sudaryta darbo grupė. Seminaro metu iškeltus mokyklos strateginius tikslus mokyklų bendruomenės detalizuos trumpesniems laikotarpiams, išmoks derinti planuojamą veiklą su organizacijos ir asmeniniais ištekliais. Dirbdami aktyviais metodais seminaro dalyviai sukurs priemonių planą strateginio plano įgyvendinimui ir rodiklius šių priemonių įgyvendinimui pamatuoti, suvoks mokyklos pozicionavimo svarbą visuomenėje.

Programos tikslas


 Supažindinti su naujausiais reikalavimais ruošiant mokyklos strateginį planą.

Programos uždaviniai


  1. Supažindinti seminaro dalyvius su strateginio valdymo esme bei strategijos valdymo procesu (strategine analize, strategijos kūrimu bei įgyvendinimu)
  2. Susitarti dėl organizacijos vertybių, sukurti mokyklos filosofiją.
  3. Sukurti mokyklos strategiją, t.y. suformuluoti viziją, misiją, strateginius tikslus.
  4. Strateginius tikslus detalizuoti trumpesniam laikotarpiui, atlikti organizacijos SSGG analizę.
  5. Suformuluoti uždavinius strateginių tikslų įgyvendinimui, parengti priemonių planą šių uždavinių įgyvendinimui.
  6. Apibrėžti galimus rodiklius, kurie padėtų pamatuoti priemonių įgyvendinimo sėkmingumą.
  7. Konstruktyviai bendrauti ir bendradarbiauti komandoje, siekiant bendrų tikslų.

Parašykite komentarą