Seminaras „Edukacinių aplinkų kūrimas ir tobulinimas ugdymo/si procese vadybiniu aspektu“

Home > Kvalifikacijos tobulinimas > Programos > Pedagogika > Seminaras „Edukacinių aplinkų kūrimas ir tobulinimas ugdymo/si procese vadybiniu aspektu“

Seminaras „Edukacinių aplinkų kūrimas ir tobulinimas ugdymo/si procese vadybiniu aspektu“

Lektorė


Pedagogų švietimo centro direktorė Adelė Mazeliauskienė

Anotacija


Pokyčiai, palietę visas gyvenimo sritis, neaplenkė ir bendrojo lavinimo mokyklos. Šių įstaigų vadovams kaita iškėlė ypatingus reikalavimus: įgyti naujų kompetencijų, tobulinti bendravimo įgūdžius ir tinkamai prezentuoti savo organizaciją, susipažinti su teikiamų paslaugų reklamos būdais, tapti derybininku, verslininku, tinkamai valdyti išteklius. Ir visai nesvarbu, kokia tai bus organizacija – aplinkos pokyčiai vadovo veiklai kelia vienodus reikalavimus. Vienas jų – mokinių poreikius tenkinančių edukacinių ar mokymosi aplinkų sukūrimas.
Šiandienos mokykloje aktualu mokymosi procesui išnaudoti kuo įvairesnes aplinkas, kurios padėtų ugdyti mokinių dalykines ir bendrąsias kompetencijas. Pagal  „Pradinio ir  pagrindinio ugdymo bendrąsias programas“ (Patvirtintas Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433) mokinių ugdymo(si) procesui svarią įtaką turi mokymosi aplinkų kūrimas, priemonių jose naudojimas. Pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą (2011-03-31, NR. 38-1804.) ugdymo turinį sudaro tokie sandai: ko mokoma ir mokomasi, kaip mokoma ir mokomasi, kaip vertinama mokinių pažanga ir pasiekimai, kokios mokymo ir mokymosi priemonės naudojamos. Kretingos r. mokyklos dalyvaudamos projektuose turi patirties kaip kurti  mokymosi aplinkas, kurios skatintų mokinių mokymąsi, informacinių priemonių naudojimą mokymui(si).

Programos tikslas


Tobulinti mokinių poreikius tenkinančių edukacinių ar mokymosi aplinkų kūrimą ugdymo /si procese

Programos uždaviniai


  1. dalintis gerąja pedagogine patirtimi, kuriant saugią, mokinio emocinį, socialinį, intelektualinį, dvasinį vystimąsi palaikančią edukacinę aplinką;
  2. Pateikti praktinių pavyzdžių apie   informacijos ir komunikacijos technologijų naudojimą kuriant ugdymo/ si aplinkas.

Parašykite komentarą