Lektorė


Nijolė Matulaitienė, Vilniaus M. Romerio universiteto dėstytoja

Anotacija


Seminare bus aptarti esminiai Pagrindinio ugdymo bendrųjų programų pakeitimai. Seminaro metu dalyviai gilins savo kompetencijas kuriant ir įgyvendinant ugdymo turinį, sužinos kaip pritaikyti ugdymo turinį svarbiausioms asmens kompetencijoms ugdyti.
Švietimo raidos tendencijos ir kaitos strategijos iškelia naujus švietimo prioritetus, kurių pagrindiniai – orientacija į mokymosi rezultatus, o ne į žinių perteikimą, pabrėžti mokinio ir mokytojo sąveiką, o ne mokytojo poveikį mokiniui. Todėl ugdant moksleivių mąstymą pamokoje ir užklasinėje veikloje svarbu juos išmokyti: analizuoti teiginio loginį pagrindimą ir vertinti argumentavimo kokybę, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu, savarankiškai formuluoti apibrėžimus, teiginius ir daryti apibendrinimus, sujungti dalyko žinias į visumą ir jas taikyti tiek standartinėse, tiek nestandartinėse situacijose, kad mokinys pasirengtų mokytis visą gyvenimą. Praktinėje programos dalyje didelis dėmesys skiriamas mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymui per ugdymo proceso organizavimą, todėl aptariami svarbiausi praktiniai metodai ir jų įtaka pamokoms.

 Programos tikslas


  1. Suteikti žinių apie Europos Sąjungos rekomendacijas ir Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos pagrindinio ugdymo bendrąją programą, jų reikalavimus ir ugdomas bendrąsias kompetencijas.
  2. Apibūdinti aktyvaus mokymosi metodų kaitą, klasifikaciją ir svarbą ugdyme.
  3. Išsiaiškinti, kokius mokymo metodus mokytojai taiko savo pamokose ir nustatyti jų taikymo priežastis, šių mokymo metodų efektyvumą.

Parašykite komentarą