Seminaras „IKT ir inovatyvių mokymo metodų taikymas, veiksmingas edukacinių aplinkų panaudojimas ugdymo procese“

Home > Kvalifikacijos tobulinimas > Programos > Pedagoginė sistema > Seminaras „IKT ir inovatyvių mokymo metodų taikymas, veiksmingas edukacinių aplinkų panaudojimas ugdymo procese“

Seminaras „IKT ir inovatyvių mokymo metodų taikymas, veiksmingas edukacinių aplinkų panaudojimas ugdymo procese“

Lektorė


Regina Kazlauskienė, Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, užsienio kalbų ugdymo turinio konsultantė,  II vadybinė kategorija.Arvydas Verseckas, Lauryno Ivinskio gimnazijos informatikos mokytojas ekspertas.

Anotacija


Bendrojo lavinimo ugdymo turinio formavimo, įgyvendinimo ir atnaujinimo strategijoje 2006-2012 metams teigiama: „Būtina parengti mokytojų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo programas, padėsiančias mokytojams įgyti kompetenciją diferencijuoti ir individualizuoti ugdymą, tikslingai naudoti aktyvaus mokymo(si) metodus ir mokytis padedančius vertinimo būdus, taikyti IKT savo pamokose.“    Šios programos tikslas – prisidėti prie IKT diegimo švietime strategijos įgyvendinimo. Pedagogas šiuolaikinėje mokykloje turi pasižymėti ne tik bendrąja pedogogine kompetencija, bet ir edukacinių idėjų bei technologijų taikymo kompetencija, išmanyti šiuolaikines didaktines sistemas, edukacines technologijas ir metodus bei gebėti juos taikyti veikloje.
Mokytojai mokysis tikslingai parinkti inovatyvius mokymo(si) metodus ir IKT mokymui(si), dalinsis patirtimi, kaip kuriama, renkama, saugoma, transformuojama ir skleidžiama informacija.
Programa skirta įvairių dalykų mokytojams, nes edukacinių aplinkų kūrimo kompetencija- viena svarbesnių mokytojo profesinių kompetencijų. Šią kompetenciją sudaro mokėjimas ir gebėjimas kurti saugią, mokinio emocinį, socialinį, intelektualinį, dvasinį vystymąsi palaikančią ugdymo(si) aplinką. Mokytojas turi gebėti saugiai ir veiksmingai pritaikyti fizinę erdvę, naudoti IKT, įrankius ir priemones, kurti toleranciją ir bendradarbiavimą skatinančią ir pokyčiams palankią ugdymo(si) aplinką. Seminaro metu mokytojai pristatys  gerąją savo  darbo patirtį, leidžiančią pasiekti gerų ugdymo rezultatų bei suteiks žinių apie naujausių pažangių technologijų taikymą ugdymo procese.  Programa padės praplėsti mokytojų profesinę kompetenciją.

Programos tikslas


  1. Padėti mokytojams efektyviau organizuoti ugdymo procesą, panaudojant turimas ir kuriant naujas edukacines aplinkas.
  2. Pasidalinti gerąja patirtimi IKT panaudojimo ir kūrimo srityje.
  3. Paanalizuoti mokyklos vadybos įtaką ugdymo proceso tobulinimui.

Parašykite komentarą