Seminaras „Verslumo ugdymo bendrojo lavinimo mokykloje metodai ir būdai.“

Home > Kvalifikacijos tobulinimas > Programos > Pedagoginė sistema > Seminaras „Verslumo ugdymo bendrojo lavinimo mokykloje metodai ir būdai.“

Seminaras „Verslumo ugdymo bendrojo lavinimo mokykloje metodai ir būdai.“

Lektorė


Virginija Naudžiūtė

Anotacija


Atsižvelgdama į ES ir Lietuvos politikos kryptis, Prienų rajono savivaldybės Skriaudžių pagrindinė mokykla 2011-2012 m. strateginiame plane  bei 2011-2012 m. m. veiklos programoje išsikėlė tikslą – sudaryti mokiniams sąlygas ugdytis verslumo kompetencijas. Ši kvalifikacijos tobulinimo programa ir skirta minėto tikslo įgyvendinimui.
Ugdydamas verslumo įgūdžius mokytojas turi gebėti nukreipti mokinių elgesį sąmoninga verslumo įgūdžių įgijimo linkme, stiprinti jų motyvaciją. Integruojant verslumą į ugdymo procesą mokytojui rekomenduojamas konsultanto-pagalbininko vaidmuo tiek pamokoje, tiek organizuojant projektinius darbus, o mokiniai, šiuo atveju, turi tapti atsakingi už savo mokymąsi ir gaunamus rezultatus. Visas asmenybės verslumo ugdymas turi būti nukreiptas į galutinį rezultatą – išugdyti asmenybę, gebančią savarankiškai ir aktyviai veikti, mokančią gyventi visuomenėje, pagrįstoje rinkos ekonomikos sąlygomis. Mūsų mokykloje yra mokytojų, aktyviai besidominčių verslumo ugdymo naujovėmis ir jų praktiniu pritaikymu bendrojo lavinimo mokyklos kontekste. Dalis sukauptos patirties gali būti perduota kolegoms, pristatant kai kuriuos mokymo metodus, būdus bei galimybes, taikytinus praktinėje veikloje.  Tikimės, jog ši programa padės mokytojams sėkmingai ir kūrybiškai įsijungti į verslumo ugdymą mokykloje.

Programos tikslas


Suteikti mokytojams žinių ir įgūdžių, įgalinančių taikyti verslumo ugdymo  metodus ir būdus bendrojo lavinimo mokykloje.

Programos uždaviniai


  1. Pristatyti dabartines ES ir Lietuvos ekonomikos, švietimo politikos bei darbo rinkos tendencijas.
  2. Supažindinti mokytojus su verslios asmenybės ugdymo metodais ir būdais bei praktiškai išbandyti jų taikymo galimybes.
  3. Įgytas žinias taikyti planuojant pamokas, neformalaus ugdymo bei klasės valandėlių užsiėmimus.
  4. Įgytas žinias, gerąją patirtį panaudoti įgyvendinant 2010–2012 m. m. Skriaudžių pagrindinės mokyklos ugdymo planą bei 2011–2012 m. m. veiklos programą.

Parašykite komentarą