Project

 

 

                      

 

Projektas „Pilietinės lyderystės ugdymas mokykloje

Europos bendradarbiavimo pagrindinis tikslas – parama tobulinant valstybių narių švietimo ir mokymo sistemas, kuriomis siekiama užtikrinti, kad visi piliečiai, neatsižvelgiant į jų asmenines, socialines ar ekonomines aplinkybes, galėtų įgyti, atnaujinti ir visą gyvenimą ugdyti darbui reikiamus gebėjimus, padedančius mokytis, būti aktyviais piliečiais ir dalyvauti kultūrų dialoge. Didelė atsakomybės dalis ugdant jaunosios kartos kūrybingumą ir plėtojant atvirą pilietinę visuomenę tenka mokyklai, kuri turi sudaryti sąlygas mokiniams pasirengti būti aktyviais pilietinės bendruomenės nariais.

Pilietiškumo ugdymas yra ir vienas iš svarbiausių Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ švietimui keliamų tikslų. Šiame kontekste solidarios pilietinės visuomenės branda ir tautinės tapatybės išsaugojimas tampa strategine švietimo kryptimi.

Nors Lietuvos bendrojo ugdymo programų turinys atitinka pagrindines šiuolaikines europines aktyvaus piliečio ugdymo kryptis, o pilietinio ugdymo praktika Lietuvos mokyklose orientuota į mokinių dalyvavimo pilietinėse veiklose kompetencijų ugdymą(si), tačiau, remiantis tyrimų rezultatais, labiausiai tobulintina pilietinio ugdymo grandimi Lietuvoje yra dalyvavimo ir pokyčių inicijavimo bendruomenėje sritis.

Projekto tikslas – ugdyti mokyklų vadovus ir mokytojus kaip pilietiškus lyderius, stiprinant jų kompetencijas, susijusias su mokinių nacionalinio ir europinio pilietiškumo ugdymu.

Uždaviniai:

Vystyti partnerystę, stiprinamą tarptautinių susitikimų ir bendravimo metu, įkvepiančią vystyti pilietiško lyderio ugdymo idėją, kurti, mokytis ir bendradarbiauti kvalifikacijos tobulinimo srityje.

Tobulinti mokytojų profesinius įgūdžius,  skatinančius naudoti naujus ugdymo metodus, plėsti patirtį, įgyti naujų žinių, tobulinti pilietinio ugdymo pamokas.

Projektą įgyvendino: koordinatorius – savivaldybės biudžetinė įstaiga Prienų švietimo centras, po reorganizavimo tapęs Prienų švietimo pagalbos tarnyba;

4 bendrojo ugdymo mokyklos: Prienų „Ąžuolo“ progimnazija, Prienų r. Skriaudžių pagrindinė mokykla, Prienų r. Išlaužo pagrindinė mokykla (Lietuva), St. Thomas’s International School (Italija); mokslininkai: Baltijos regiono tyrėjų asociacija bei Nevyriausybinė organizacija NITIN (Norvegija).

 Projekto veiklos:

Organizuoti 3 tarptautiniai projekto partnerių susitikimai, po vieną kiekvienoje partnerių šalyje: Lietuvoje, Norvegijoje ir Italijoje. Susitikimuose dalyvavo visų partnerių atstovai, jų metu buvo aptariami organizaciniai klausimai, priimami partnerių įsipareigojimai ir susitarimai, aptariama intelektinio produkto – pilietinės lyderystės ugdymo modelio – kūrimo eiga, vyko diskusijos, buvo priimti sprendimai ir susitarimai.

 Projekto metu sukurtas intelektinis produktas – pilietinės lyderystės ugdymo modelis. Modelio kūrime dalyvavo praktikai iš visų projekte dalyvaujančių įstaigų ir organizacijų.

Organizuotas tarptautinis seminaras Italijoje „Pilietinės lyderystės ugdymas mokykloje“ mokytojams ir mokyklų vadovams pagal sukurtą pilietinės lyderystės ugdymo modelį.

Seminarą vedė lektoriai praktikai iš projekte dalyvaujančių partnerių organizacijų.

Įvairiais būdais bei tikslingai, pasitelkiant esamus bei projekto metu išplėtotus nacionalinius bei tarptautinius tinklus, vyko nacionaliniai sklaidos renginiai.

Surengti tarptautiniai pilietiškiausio mokytojo rinkimai. Mokytojai iš visų projekto mokyklų dalyvavo konkurse, kuriame reikėjo įgyvendinti pilietišką akciją. Buvo išrinkti ir apdovanoti keturi pilietiškiausi mokytojai.

Surengta Galutinė tarptautinė konferencija Lietuvoje, kurios metu buvo aptarti projekto metu pasiekti rezultatai, pristatytos įgyvendintos pilietinės akcijos, dalyviai pasidalijo savo patirtimi ir pasiektais rezultatais, aptarė sukurto pilietiško lyderio ugdymo modelio tolimesnio naudojimo galimybes.

Projekto rezultatai:

 – Sukurtas pilietiško lyderio ugdymo modelis, kurį sudaro bendrai projekto dalyvių sutarti pilietiškumo ugdymo principai, pilietiškumo ugdymo, skatinant saviraiškų dalyvavimą, dimensijos, nustatytas pilietiškumo ugdymo laukas.

– Sustiprėjo partnerystė, įkvepianti vystyti pilietiško lyderio ugdymo idėją, dalintis patirtimi ir bendradarbiauti skirtingų mokyklų, šalių pedagogams, mokyklų vadovams.

– Buvo tobulinami mokytojų profesiniai įgūdžiai. Kvalifikacijos tobulino seminaruose bei dalijantis gerąja patirtimi mokytojai įgijo kompetencijų, skatinančių naudoti naujus ugdymo metodus, tobulinti pilietinio ugdymo pamokas, įgyti pilietiško lyderio savybių ir gebėjimų ugdyti mokinių pilietiškumą.

Ir pasibaigus projektui bus tęsiamas mokytojų tarptautinis bendradarbiavimas mokinių pilietiškumui stiprinti, bus tobulinamos mokytojų lyderystės kompetencijos mokinių pilietiškumui ugdyti, palaikomas strateginis bendradarbiavimas savivaldybės, šalies, tarptautiniu mastu.

Leidiniai: