Ryšiai ir santykiai mokinio mokymosi sėkmei

Home > Ryšiai ir santykiai mokinio mokymosi sėkmei

Ryšiai ir santykiai mokinio mokymosi sėkmei

  • Anotacija 

Šiandieninė mokykla išgyvena nuolatinius pokyčius, reaguojant į kuriuos visuomenė kelia vis daugiau reikalavimų mokytojams, mokyklų bendruomenėms. Siekiama, kad mokytojai greitai reaguotų ir prisitaikytų prie pokyčių, būtų aktyvūs, iniciatyvūs. Dalijimasis gerąja patirtimi, darnus bendradarbiavimas įvairiais lygmenimis spartina švietimo siekių įgyvendinimą, jo kokybės augimą ir plėtrą. Užsienio mokslininkų (Kouzes, Posner, 2003) atlikti tyrimai vadybos srityje parodė, kad organizacijose neeilinių rezultatų buvo pasiekta ne dėl geros asmeninės vadovavimo patirties ar ypač talentingų darbuotojų veiklos, bet tik dėl to, kad visi darbuotojai aktyviai dalyvavo organizacijos veikloje ir dirbo drauge (R. Kontautienė, 2010).

Siekiant kokybiškos ugdymo kaitos, mokyklos bendruomenei svarbu plėtoti mokymosi kartu ir vieniems iš kitų bendradarbiavimo kultūrą, tobulinti bendradarbiavimo formas ne tik tarp savo bendruomenės narių, bet ir inicijuoti socialinę partnerystę tarp įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklų, kultūros institucijų, karjeros ugdymo institucijų, savivaldybės administracijos, verslo organizacijų ir kt.

Viena iš svarbiausių kompetencijų, reikalingų šiuolaikiniam mokiniui bei leidžianti patirti mokymosi sėkmę yra mokėjimo mokytis kompetencija. Ji suprantama kaip poreikis mokytis ir atkaklus užsibrėžto tikslo siekimas, atsakomybė už savo mokymąsi; gebėjimai planuoti ir apmąstyti mokymosi procesą ir rezultatus, išsikelti pamatuotus tolesnius uždavinius, pasirinkti mokymosi būdus; savo stiprybių ir trūkumų žinojimas, domėjimasis mokymosi pasirinkimo galimybėmis. Nuo šios kompetencijos didele dalimi priklauso mokymosi sėkmė ir tolesnė asmens karjera.


 

  • Programos tikslas  

Plėtoti mokymosi kartu ir vieniems iš kitų bendradarbiavimo kultūrą, tobulinti bendradarbiavimo formas ne tik tarp savo bendruomenės narių, bet ir įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklų bei kitų socialinių partnerių.


  • Programos uždaviniai 

Stažuotės dalyvius supažindinti su Prienų rajono savivaldybės lyderystės plėtros modeliu, pokyčiais, įvykusiais savivaldybės mokyklose dalyvaujant projekte „Lyderių laikas 2“.

Pristatyti įvairius socialinių partnerių bendradarbiavimo aspektus bei patirtis, įgyvendinant tarptautinius, nacionalinius projektus.

Pateikti mokyklų bendruomenių telkimo, padedančio mo9kiniams patirti mokymosi sėkmę, pavyzdžių.

Atskleisti bendradarbiavimo su socialiniais partneriais įtaką mokinių mokymosi sėkmei.


  • Programos lektoriai 

    Pedagogai praktikai

Parašykite komentarą