Prienų rajono savivaldybės Mokyklų metodinės tarybos posėdis

2020 m. lapkričio 19 d. nuotoliniu būdu įvyko Prienų rajono savivaldybės Mokyklų metodinės tarybos posėdis. Posėdyje dalyvavo dalykų ir ugdymo sričių metodinių būrelių pirmininkai, Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas bei vyr. specialistės Laimutė Jančiukienė, Renata Pavlavičienė ir Virginija Zujienė, taip pat Prienų švietimo pagalbos tarnybos komanda.

Posėdį pradėjo bei dalyvius pasveikino Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktorė Danutė Stankevičienė. MMT pirmininkė Džiuginta Gaigalienė apžvelgė Tarybos 2019–2020 mokslo metų veiklą bei priminė praeitų mokslo metų pabaigoje prisiimtus kvalifikacijos tobulinimo ir metodinės veiklos prioritetus dvejiems ateinantiems mokslo metams. Po ataskaitos D. Stankevičienė pristatė naujus Mokyklų metodinės tarybos narius ir palinkėjo jiems sėkmės vadovaujant savo būreliams bei aktyviai įsitraukti į Mokyklų metodinės tarybos veiklą.

Prienų švietimo pagalbos tarnybos metodininkės Danguolė Damijonaitytė ir Oksana Radzvilavičienė apžvelgė praeitų mokslo metų metodinių būrelių veiklos ataskaitas ir šių mokslo metų veiklos planus, akcentuodamos jų dermę su nusimatytais prioritetais. Jos kalbėjo apie metodinės veiklos formų ir turinio įvairovę, pateikė įdomesnių veiklų pavyzdžių.

Apie svarbų metodinio būrelio pirmininko vaidmenį palaikant ir stiprinant būrelio narių bendravimą ir bendradarbiavimą, savo kaip socialinių pedagogų metodinio būrelio pirmininkės patirtį kalbėjo Aidutė Jurešienė.

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas R. Zailskas dėkojo metodinių būrelių pirmininkams už prasmingą veiklą, skatino būti aktyviems patiems ir aktyvinti kitus pedagogus bendradarbiavimui siekiant bendrų švietimo tikslų.

Darbo grupėse Mokyklų metodinės tarybos nariai aptarė planuojamas 2020–2021 m. m. veiklas: diskutavo dėl metodinių darbų parodos, pedagogų metodinės konferencijos temos, formų, aptarė, kokias dar veiklas būtų prasminga įtraukti į Mokyklų metodinės tarybos veiklos planą.

0

Suprasti visus, padėti kiekvienam

Įtraukusis ugdymas – tai pasaulinė švietimo kryptis, dėl kurios susitarė daugelis pasaulio valstybių, tarp jų ir Lietuva, pasirašiusių Jungtinių tautų darnaus vystymosi tikslų deklaraciją. Įtraukųjį ugdymą galime laikyti procesu, kuriame atsižvelgiama į socialinę, kultūrinę ir mokymosi įvairovę ir remiamasi veiksniais, padedančiais nustatyti bei šalinti kliūtis mokymuisi ir dalyvavimui švietime. Tai – pagarba mokinių įvairovei, skirtybes laikant galimybėmis ir ištekliais, kuriais grindžiamas kiekvieno mokinio ugdymasis. Įtraukusis ugdymas – tai dėmesys visiems: turintiems negalią ir itin gabiems vaikams, vaikams iš socialinės rizikos šeimų ir vaikams, grįžusiems iš užsienio, menkai mokantiems ar visai nemokantiems lietuvių kalbos, skirtingų rasių ar religijų vaikams. Kiekvienas vaikas turi būti priimtas toks, koks yra, turėti galimybę plėtoti savo galias ir siekti asmeninės pažangos.

Švietimo įstatymo pakeitimai, naikinantys diskriminuojančias teisines nuostatas, galutinai turėtų įsigalioti 2024 m. rugsėjo 1 d. Svarbiausia įtraukiojo ugdymo vizija yra užtikrinti, kad visų amžiaus grupių besimokantiems asmenims kartu su bendraamžiais vietos bendruomenėje būtų suteiktos prasmingos ir labai kokybiškos švietimo galimybės.

Daug kas priklauso nuo mūsų visų, esančių šalia vaiko: pedagogų, tėvų, vaiko draugų, kitų visuomenės narių supratimo ir požiūrio. Svarbu yra nuostatų keitimas: vaiko skirtybes priimti kaip privalumą ir galimybę mokytis vieniems iš kitų, geriau pažinti šalia esantį kitokį žmogų, akcentuojant jo gebėjimus, o ne problemas, negalią ar kitoniškumą. Būtina užtikrinti, kad vaikas jaustųsi saugus, suprastų save, pasitikėtų savimi ir kitais, turėtų galimybę išreikšti save. Pokyčiai pirmiausiai turi įvykti kiekvieno galvose ir prasidėti nuo požiūrio, kultūros bei mokymosi būti kartu. Tam reikia daug laiko ir nuolatinio intensyvaus darbo.

Prienų švietimo pagalbos tarnyba, prisidėdama prie įtraukiojo ugdymo plėtojimo,  2018–2020 metais dalyvavo projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas IIveiklose, plėtojant psichologinę pagalbą mokiniams, jų tėvams, mokytojams ir kitiems švietimo įstaigų darbuotojams. Savivaldybės bendrojo  ugdymo įstaigų pedagogai plėtė žinias kaip užmegzti ir išlaikyti ryšį su vaiku / mokiniu / tėvais, kaip stiprinti vaikų savarankiškumą, bendrauti su paaugliais, aktyviau įtraukti šeimas į ugdymo procesą. Mokinių tėvai gilinosi kaip atskleisti vaiko galimybes, nuo ko priklauso vaiko noras mokytis. Mokiniai psichologės Astos Blandės užsiėmimuose  mokėsi tarpusavio santykių gerinimo, konfliktų sprendimo įgūdžių, stiprino pasitikėjimą savimi bei mokymosi motyvaciją. Šio projekto veiklos išplėtė psichologinių paslaugų prieinamumą ir kokybę, kuriant ir palaikant saugią aplinką mokykloje, sudarant palankias sąlygas mokinių asmenybės ugdymuisi ir psichologinės sveikatos stiprinimui.  

Įgyvendinant įtraukųjį ugdymą, svarbu vaikui laiku suteikti pagalbą, atitinkančią jo ugdymosi poreikius. Švietimo pagalbos tarnybos specialistai, bendradarbiaudami su rajono švietimo įstaigų bendruomenėmis,  akcentuoja savalaikę vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių atpažinimo svarbą.  Kuo anksčiau yra atpažįstami ir nustatomi specialieji ugdymosi poreikiai,  tuo greičiau vaikas pradeda gauti reikalingų specialistų pagalbą. Kompleksinis įvertinimas švietimo pagalbos tarnyboje pedagoginiu, psichologiniu, socialiniu ir medicininiu aspektais atskleidžia vaiko galias ir sunkumus, nustato negalios, sutrikimo ar mokymosi sunkumų priežastis, specialiuosius ugdymosi poreikius. Kai mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, tėvai žino kylančių sunkumų priežastis ir vaiko turimas stiprybes, gali efektyviau teikti pagalbą tenkinant vaiko ugdymo(si) poreikius.  Švietimo pagalbos tarnyba ir ugdymo įstaigos glaudžiai bendradarbiauja įvertindamos vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius, teikdamos rekomendacijas ugdymui(si), siekiant asmeninės vaiko pažangos.

            Vaiko ugdyme(si) labai svarbus vaidmuo tenka tėvams. Kai kurie tėvai patys kreipiasi į švietimo pagalbos tarnybą, norėdami pasikonsultuoti dėl vėluojančios vaiko raidos, nerimą keliančio elgesio ar ugdymosi sunkumų. Švietimo pagalbos specialistai konsultuoja tėvus, suteikia informacijos apie vaiko raidą, teikia pagalbą ir rekomendacijas sėkmingesniam jo ugdymui. Tik turėdami žinių apie sutrikimus bei ugdymosi sunkumų priežastis tėvai gali padėti vaikams realizuoti savo gebėjimus ir siekti asmeninės pažangos.  

Mokymasis yra tiek pažintinis, tiek socialinis, tiek emocinis procesas ir visos šios sudėtinės dalys yra vienodai svarbios. Galima pritaikyti mokyklos aplinką įvairiems mokinių poreikiams, tačiau visada išlieka svarbiausias – žmogiškasis faktorius.  

                           Prienų švietimo pagalbos tarnybos specialistai

0

Teikiame projekto „Lyderių laikas 3“ stažuočių Lietuvoje organizavimo paslaugas

Prienų švietimo pagalbos tarnyba 2018, 2019 ir 2020 m. teikia projekto „Lyderių laikas 3“ stažuočių Lietuvoje organizavimo paslaugas.

Projektas „Lyderių laikas 3“ yra nacionalinė iniciatyva, skirta švietimo bendruomenės nariams (švietimo institucijų darbuotojams, savivaldybių administracijų darbuotojams, Ministerijos ir jai pavaldžių institucijų darbuotojams, tėvams ir kitiems asmenims, atstovaujantiems švietimo bendruomenes). Projekto tikslas yra įtvirtinti lyderystei palankią infrastruktūrą Lietuvos švietimo sistemoje, užtikrinančią nacionalinio, savivaldos bei mokyklų lygmens švietimo lyderių bendruomenės susitelkimą vardan besimokančiųjų mokymosi sėkmės. Projektu siekiama įtvirtinti nuolatinį atsinaujinimą ir aukštesnę mokymosi kultūrą.

2018 m. organizavome Kauno rajono, Alytaus miesto, Varėnos rajono, Kazlų Rūdos, Kalvarijų savivaldybių kūrybinių komandų stažuotes Prienų rajono ir Birštono savivaldybių ugdymo įstaigose; 2019 m. stažavosi Akmenės, Klaipėdos, Šilutės, Šiaulių, Tauragės rajonų, Pagėgių savivaldybių kūrybinių komandų nariai; 2020 m. įvyko arba dar numatytos stažuotės Pasvalio, Jonavos, Švenčionių, Širvintų, Kupiškio, Joniškio rajonų kūrybinėms komandoms.

Stažuočių metu, pagal suderintas darbotvarkes lankydamiesi Prienų rajono, Birštono savivaldybių ugdymo įstaigose, dalyviai susipažįsta su Prienų rajono savivaldybės lyderystės plėtros modeliu bei pokyčiais, įvykusiais mokyklose po projekto „Lyderių laikas 2“, mokyklų bendruomenių telkimo geresnei mokinių pažangai pasiekti gerosios patirties pavyzdžiais  bei bendradarbiavimo įtaka ugdymo(si) sėkmei.

0

Išleistos šių mokytojų parengtos lietuvių kalbos ir literatūros užduotys 1 klasei (I–III dalys)

Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos pradinių klasių mokytojos metodininkės Alma Liutkienė ir Diana Mikulevičienė dalinasi džiugia naujiena – jau yra išleistos šių mokytojų parengtos lietuvių kalbos ir literatūros užduotys 1 klasei (I–III dalys). Mokytojos kviečia pirmokus savarankiškai arba su mokytojų, tėvelių pagalba pakeliauti po garsų ir raidžių pasaulį ir išmokti taisyklingai rašyti ir skaityti.
Savo darbo praktikoje išbandžiusios daug vadovėlių ir priemonių, mokytojos nusprendė mokiniams, tėveliams ir pedagogams pasiūlyti tai, kas yra reikalingiausia mokantis ir mokant gimtosios lietuvių kalbos – tekstus ir su jais susietas diferencijuotas užduotis tame pačiame leidinyje, aiškią ir logišką užduočių sąsiuvinio struktūrą bei vaikams patrauklų dizainą.

Read More
0