Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto finansuojamą projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“, projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-006 kartu su partneriais organizuoja mokymus, kuriais siekiama sudaryti sąlygas Lietuvos pedagogams išbandyti naujas kvalifikacijos tobulinimo formas. Skaitykite toliau

0

Informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis grįsto nuotolinio mokymosi tinklo plėtra Lietuvoje

ES struktūrinių fondų projektas 1.5 priemonė „Informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis grįsto nuotolinio mokymosi tinklo plėtra Lietuvoje“
Projekto tikslas – kuriant dinaminę žinių visuomenę, plėtoti nuotolinių studijų infrastruktūrą ir sudaryti sąlygas Lietuvos mokslo ir studijų bei švietimo institucijoms teikti aukštos kokybės nuotolines studijas visuose Lietuvos regionuose, mažinant kaimo ir miesto atskirtį, apimant visų socialinių sluoksnių piliečius bei užtikrinant jiems mokymosi visą gyvenimą galimybę. Skaitykite toliau

0

Inovatyvių mokymosi programų rengimas Utenos savivaldybėje plėtojant socialinę partnerystę

Prienų švietimo centras kaip partneris dalyvauja Utenos švietimo centro projekte „Inovatyvių mokymosi programų rengimas Utenos savivaldybėje plėtojant socialinę partnerystę“
Projekte dalyvauja devyni partneriai iš regionų: Kretingos, Telšių, Šiaulių, Panevėžio, Jurbarko, Marijampolės, Prienų, Varėnos, Ukmergės švietimo centrai, taip pat Šiaulių Didždvario gimnazija. Partneriai dalyvauja inovatyvių mokymo(si) programų išbandyme ir diegs įgytą patirtį savo regionuose. Skaitykite toliau

0

BPD 2.4. priemonės projektas „Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo pertvarka“

Projektas Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo pertvarka apima veiklas, kurios numato pedagogų kvalifikacijos pertvarką ir kokybinį tobulėjimą inicijuoti nacionaliniu lygmeniu visose 10 Lietuvos apskričių atsižvelgiant į mokymosi visą gyvenimą strategijos įgyvendinimą Lietuvos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemoje. Skaitykite toliau

0

Prienų rajono savivaldybės įstaigų darbuotojų viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų ugdymas

Paprojektis „Prienų rajono savivaldybės įstaigų darbuotojų viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų ugdymas“
2010 m. vasario – spalio mėn. Prienų švietimo centras įgyvendino paprojektį „Prienų rajono savivaldybės įstaigų darbuotojų viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų ugdymas“ pagal Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schemos „Vietinės ir regioninės valdžios bei jos institucijų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas“ pateiktą paraišką. Paprojekčio įgyvendinimo sutartis Nr. 2004 – LT0029-SAC-2EEE/NOR-02-056/1VL-93. Skaitykite toliau

0

Prienų rajono savivaldybės pedagogų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas

Prienuose baigtas įgyvendinti projektas „Prienų rajono savivaldybės pedagogų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas“. Projekto metu rajono pedagogai tobulino savo kvalifikaciją, mokėsi naujų dalykų. Skaitykite toliau

0

Mokyklų pedagoginių darbuotojų mokymui dirbti pagal alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikianči medžiagų vartojimo prevencijos programą

Prienų rajono Švietimo centras 2008 m. IV ketvirtyje įgyvendina Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programos projektą „Mokyklų pedagoginių darbuotojų mokymui dirbti pagal alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programą“.

0